PLAYPARK Bratislava poskytne podporu podnikateľom s inovatívnymi riešeniami pre mesto

Dňa 28.11.2016 sa v priestoroch Archy konal interaktívny workshop zameraný na formovanie konceptu bratislavského Playparku

Vytvorenie Playparku – miesta, kde potenciálni či existujúci podnikatelia získajú motiváciu, potrebné informácie i podporu pre rozvoj ich podnikateľského zámeru zameraného na riešenie potrieb a problémov moderných miest. Pre projekt CERIecon je to hlavná aktivita.

Kľúčovým faktorom úspechu Playparku je však zohľadnenie regionálnych špecifík a potrieb, čo si vyžaduje úzku spoluprácu s lokálnymi stakeholdermi z rôznych oblastí – od vzdelávacích inštitúcií, neziskových organizácií, súkromných spoločností až po študentov a začínajúcich podnikateľov.

Víziou regionálnych projektových partnerov je prostredníctvom Playparku nadviazať na aktivity mesta Bratislava, zamerané na rozvoj konceptu SMART CITY – zameraného na budovanie inteligentného mesta, ktoré je rozumné, technologicky vyspelé a tiež na zmenu prístupu k životu v meste. Cieľom Playparku Bratislava je vytvoriť priestor pre rozvoj vybraných podnikateľských nápadov a projektov, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života v meste v reálnych podmienkach.

Workshop, ako súčasť ideovej časti projektu CERIecon, prispel k ujasneniu úlohy a postavenia Playparku, ako súčasti systému, ktorého cieľom je ďalší rozvoj mesta Bratislava.  

V neformálnej atmosfére diskutovali účastníci o možných prínosoch Playparku pre samotné mesto, podnikateľské subjekty, akademickú obec i občanov. Identifikovanie možných rizík a faktorov úspechu pre fungovanie Playparku je pre regionálnych partnerov zároveň zdrojom informácií pre nastavenie modelu jeho fungovania a interakcie s relevantnými subjektmi v regióne Bratislavy i mimo neho. Playpark Bratislava by tak mohol unikátnym spôsobom prepojiť rôznych aktérov verejného života, ktorých spája spoločný cieľ – zlepšovať kvalitu života v regióne Bratislavy.

Ďakujeme všetkým účastníkom za podnetný dialóg a hodnotné návrhy pre budovanie Playparku Bratislava. 

Viac informácií o projekte je uvedených na stránke projektu CERIecon.