Výberové konanie na spolupracujúce inštitúcie v oblasti podpory start-upov zo sektora IKT

7.4.2014

SBA je špecializovanou agentúrou na podporu podnikania, ktorej poslaním je:

  • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
  • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
  • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Súčasťou činnosti SBA je aj podpora vytvárania nových podnikov a zvyšovanie atraktivity podnikania, ako kariérnej voľby. Podstatou takýchto aktivít je zabezpečiť podporu podnikateľov počas iniciačnej a počiatočnej fázy podnikania, ktoré sú často spojené s mnohými prekážkamikomplikáciami.

Zámerom plánovanej podpory zo strany SBA je:

a) zlepšiť podmienky pre start upy zo sektora IKT a tým zvýšiť ich šancu na presadenie inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na lokálnom i globálnom trhu. Vďaka poskytnutej podpore budú začínajúci podnikatelia schopní ekonomicky vhodnejšie nastaviť svoje podnikateľské zámery a bude tiež znížené riziko ich zlyhania.

b) motivácia záujemcov o podnikanie zo strany verejnosti, osobitne mladých ľudí a absolventov škôl pre vstup do podnikania a asistencia pri komercionalizácii ich inovatívnych nápadov v oblasti IKT.

Predmetom plánovanej podpory – na ktorej sa budú podieľať aj spolupracujúce inštitúcie - bude najmä poskytovanie informácií, poradenstva, vzdelávania a podporných služieb (organizácia start up podujatí na Slovensku, zabezpečovanie účasti slovenských podnikateľov na medzinárodných start up podujatiach, sprostredkovanie stretnutí s investormi a potenciálnymi obchodnými partnermi, sieťovanie start up podnikateľov) v záujme rozvíjania záujmu o podnikanie, zvýšenia motivácie pre vstup do podnikania a rozvoja inovačných aktivít začínajúcich podnikateľských subjektov.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť špecializované organizácie realizujúce podporné služby pre začínajúcich podnikateľovoblasti/sektore IKT (napr. coworkingové centrá, huby, podnikateľské agentúry a združenia, inkubátory a pod.).

Spolupracujúca inštitúcia musí spĺňať najmä tieto odborné predpoklady:

1. zodpovedný manažér inštitúcie má vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa a prax minimálne 5 rokov,

2. inštitúcia aktívne vykonáva služby na podporu start upov, resp. začínajúcich podnikateľov z oblasti IKT najmenej počas 2 rokov, a to najmä v oblasti mentoringu, vzdelávania a aktívnej práce so start-upmi, resp. začínajúcimi podnikateľmi zo sektora IKT,

3. inštitúcia má vytvorenú relevantnú väzbu na start up komunitu a akademickú sféru, spolupracujúce veľké podniky, resp. investorov/ podnikateľských anjelov,

4. inštitúcia má podpísanú dohodu, memorandum alebo obdobný dokument o spolupráci s univerzitou, alebo mentormi so skúsenosťami v oblasti mentoringu pre IKT start upy a začínajúcich podnikateľov, alebo inkubátorom, resp. akcelerátorom, alebo minimálne 2 podnikateľskými anjelmi,

5. inštitúcia má kompetentných pracovníkov so skúsenosťami  v oblasti podpory start upov minimálne počas obdobia 2 rokov, skúsenosti zo zahraničia v tejto oblasti sú výhodou,

6. inštitúcia má k dispozícii potrebné administratívno-technické vybavenie (priestory, PC vybavenie s príslušným softwarom, pripojenie na internet, fax, kopírovací stroj, a pod.).

Toto výberové konanie slúži len na vytvorenie databázy potenciálnych spolupracujúcich inštitúcií. Všetky prihlásené inštitúcie budú zaradené do ďalšieho hodnotenia pre spoluprácu v rámci budúcich podporných programov SBA. O ďalšom postupe budú všetky prihlásené inštitúcie informované.

Vaše ponuky spolu s dokumentmi potvrdzujúcimi požadované odborné predpoklady (životopisy zodpovedného manažéra a kompetentných pracovníkov; potvrdenie o spolupráci v zmysle bodu 4, referencie partnerov a ďalšie dokumenty preukazujúce spôsobilosť) zasielajte na adresu agency@sbagency.sk do 9. júna 2014.

DISKUSIA