Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis)

Získajte experta, ktorý Vám pomôže s úspešnou realizáciou Vášho nápadu. Výzva Komponentu 2 iniciatívy Startup Sharks (ďalej len „Startup sea“) je otvorená. Váš expert Vám poradí, ako sa stať žralokom vo vlnách biznisu.

Do výzvy sa môžete zapojiť už od 23. 09. 2017

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Schémy vo forme konzultácii a odborného poradenstva (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame podnikateľom s  dátumom registrácie najviac  5 rokov, bez ich spolufinancovania, možnosť získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

 

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov súvisiace s konzultáciami a odborným poradenstvom:

1.       zúčastniť sa konzultácií a odborného poradenstva môžu výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom spĺňajú definíciu MSP podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, od ich vzniku v čase podania Žiadosti neuplynulo viac ako 5 rokov a zároveň sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý ich oprávňuje na získanie pomoci,

2.       žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva,

3.       v prípade schválenia Žiadosti pristúpi Slovak Business Agency k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory s úspešným žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Zmluva“); Slovak Business Agency nie je povinná Zmluvu uzatvoriť, ak žiadateľ pred jej uzatvorením neposkytuje Slovak Business Agency súčinnosť,

4.       Slovak Business Agency, po splnení podmienok uvedených v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva,

5.       refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne žiadateľom nie je zo strany Slovak Business Agency následne možná,

6.       žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve,

7.       príjemcom  pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Člen/členovia štatutárneho orgánu príjemcu, alebo príjemca – fyzická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Príjemca – právnická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príjemca nesmie byť dlžníkom voči štátu, t. j. nesmie mať nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Voči príjemcovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v likvidácii,
v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Voči príjemcovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia a zároveň príjemca nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
v predchádzajúcich troch rokoch,

8.       najnižšia výška podpory v rámci Schémy nie je stanovená a najvyššia výška podpory v rámci Schémy predstavuje sumu 25 000,- EUR (celková cena práce experta/ov) počas doby trvania Schémy na podporu startupov (2017-2020) a za predpokladu dodržania stropu v zmysle ustanovenia Článku J) ods. 2 Schémy,

9.       výška disponibilných finančných prostriedkov na túto Výzvu: indikatívne 150 000,- EUR,

10.    na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Do čoho sa môžete zapojiť?

Aktivity Startup sea, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

•          spracovaním štúdie realizovateľnosti,

•          dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,

•          programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,

•          cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

 

Prihlásenie sa do Výzvy

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na                e-mailovú adresu: poradenstvo@sbagency.sk.

 

Žiadosť a povinné prílohy

Zoznam povinných príloh k Žiadosti:

1.       Projektový zámer – podnikateľ/MSP,

2.       Vyhlásenie fyzickej osoby – podnikateľa/MSP-oprávnený žiadateľ,

3.       Vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok účasti,

4.       Vyhlásenie o poskytnutí údajov,

5.       Prezentácia startupu/nápadu,

6.       CV štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu žiadateľa,

7.       CV experta,  ktorého si žiadateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere.

 

Expert musí spĺňať nasledujúce kritéria:

•          musí byť daňový rezident SR a platca odvodov v SR*,

•          nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu so žiadateľom,

•          nesmie byť štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom žiadateľa alebo zamestnancom žiadateľa alebo týmto fyzickým osobám blízka osoba (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel).

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Slovak Business Agency do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Slovak Business Agency Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie výberovej komisii a to v súlade so Zákonom.

 

Postup hodnotenia

Všetky Žiadosti doručené v termíne, ktoré splnia formálne náležitosti a kritériá na predkladanie projektových zámerov, budú hodnotené v dvojkolovom výberovom procese. V prvom výberovom kole nezávislý expert vypracuje odborný posudok na projektový zámer. V druhom výberovom kole bude Žiadosti posudzovať komisia podľa kritérií:

•          trhového potenciálu;

•          inovatívnosti projektového zámeru;

•          kvality vypracovanej Žiadosti a projektového zámeru a

•          relevantnosti požadovanej podpory pre (startup) žiadateľa.

 

Termíny uzávierok

Termín uzavretia výzvy: 30. 09. 2017

Termín poslednej konzultácie a/alebo odborného poradenstva: 31. 01. 2018                  

Predpokladaný termín vyhodnotenia Žiadosti: október 2017

Výška disponibilných finančných prostriedkov na túto Výzvu: indikatívne 150 000,- EUR

Viac o iniciatíve Startup Sharks tu.

Slovak Business Agency uhradí odmenu expertovi za konzultácie a odborné poradenstvo max. vo výške 10 hodín týždenne v celkovej výške podpory do 25 000,-EUR (v celkovej cene práce mentora/mentorov) počas celého obdobia platnosti Schémy. Slovak Business Agency vypláca odmenu expertovi na základe reálne odkonzultovaných hodín.

 

Bližšie informácie o poskytovanej podpore súvisiacej s konzultáciami a odborným poradenstvom:

·          žiadateľ uvedie svoju preferenciu na konkrétneho experta v projektovom zámere, resp. požiada o sprístupnenie zoznamu/ databázy expertov SBA v preferovanej expertnej oblasti,

·          experta schvaľuje komisia,

·          poskytnúť podporu 1 (jednému) žiadateľovi v rámci Startup sea je možné len jednorazovo, v období do 31. 03. 2018. Podpora v rámci Startup sea môže byť poskytnutá len na tie aktivity projektového zámeru, na ktoré ešte nebola v minulosti poskytnutá takáto podpora,

·          žiadateľ môže mať počas trvania Zmluvy 1 (jedného) a/alebo viac expertov v rôznych expertných oblastiach, maximálne však 3 (troch),

·          po schválení Žiadosti, Slovak Business Agency uzavrie so žiadateľom Zmluvu,

·          maximálny počet hodín konzultácií počas celého obdobia trvania poskytovania podpory bude podielom maximálne 25 000,- EUR a hodinovej sadzby experta/ov v celkovej cene práce,

·          maximálny rozsah konzultácií a odborného poradenstva s jedným expertom predstavuje 10 hodín týždenne,

·          po každej konzultácií expert zašle obratom Slovak Business Agency konzultačný výkaz, kde popíše priebeh konzultácie, žiadateľ každý mesiac zašle formulár, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy,

·          expert každý mesiac zašle Slovak Business Agency dvojstranne podpísaný pracovný výkaz,

·         po ukončení poskytovania podpory zo strany experta, žiadateľ zašle Slovak Business Agency záverečnú dokumentáciu podľa Zmluvy, následne nezávislý hodnotiteľ vypracuje záverečný odborný posudok, ktorý bude pokladom pre komisiu,

·          žiadateľ osobne odprezentuje záverečnú dokumentáciu pred komisiou,

·          v prípade ak komisia rozhodne o nenaplnení výstupu podpory určeného v Zmluve, Slovak Business Agency je oprávnená žiadať zmluvnú pokutu, ktorá zodpovedá výške finančných prostriedkov vynaložených Slovak Business Agency na celé obdobie trvania poskytnutia podpory.

 

Vysvetlenie pojmu jediný podnik

·          v prípade, že je prijímateľom pomoci MSP alebo FO podnikateľ, tak sa stáva prijímateľom pomoci de minimis. Pre prijímateľa pomoci de minimis je tiež dôležité, kedy sa limity minimálnej pomoci vzťahujú na jeden a kedy súčasne na viaceré podniky, ktoré tvoria „jediný podnik“ s prijímateľom. V prípade, že Vaša spoločnosť tvorí jediný podnik s inou spoločnosťou, je nevyhnutné uviesť do Žiadosti všetky spoločnosti a výšku poskytnutej pomoci za posledné 3 fiškálne roky za všetky spoločnosti, s ktorými tvorí Vaša spoločnosť jediný podnik. Tieto a ďalšie informácie o povinnostiach pre MSP súvisiacich s pomocou de minimis nájdete tu,

·          za príjemcu sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013. Pod pojmom „jediný podnik“ sa na účely Schémy rozumejú všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

a)       jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;

b)      jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;

c)       jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;

d)      jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť,

 

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d)  odseku 3  článku E) Schémy  prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

Mechanizmus poskytovania pomoci nájdete TU.

V prípade záujmu o získanie podpory súvisiacej s konzultáciami a odborným poradenstvom Vám radi poradíme.

 

Výsledky zasadnutia komisie na stiahnutie TU

 

Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

poradenstvo@sbagency.sk*V prípade, ak expert nie je daňovým rezidentom a platcom odvodov v SR, žiadateľ berie na vedomie prípadnú administratívnu záťaž spojenú s prihlásením experta do príslušných registrov.