Výzva na prihlasovanie na medzinárodné a domáce podujatia v rámci iniciatívy Startup Sharks – nepodnikatelia

 

Výzva je momentálne uzatvorená. Prihlásiť sa budete môcť opäť v druhom kvartáli 2019

Poď s nami na medzinárodné a domáce podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy.

Slovak Business Agency ako vykonávateľ štátneho programu na podporu startupov (2017-2020) zverejnený v Obchodnom vestníku 54/2017 dňa 17. 03. 2017 (ďalej len „Program“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Programu vo forme podpory účasti na domácich a medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám - nepodnikateľom, bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na domácich alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Programu na podporu startupov (2017-2020) vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Komisia bude posudzovať Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Programu na podporu startupov (2017-2020) podľa týchto kritérií:

 • Potenciál plného využitia účasti na podujatí,
 • Kvalita vypracovania prihlášky,
 • Technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,
 • Realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov súvisiace s účasťou na domácich alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy:

 1. zúčastniť sa na domácom alebo medzinárodnom podujatí môže výlučne občan Slovenskej republiky ako fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá nie je podnikom v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania, pričom hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb na trhu.  Fyzická osoba – nepodnikateľ zároveň nesmie byť podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na účely tejto Výzvy sa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a/alebo prokurista podniku považuje za podnikateľa,
 2. žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s účasťou na domácom alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy (žiadateľovi budú vopred hradené poplatky za účasť na medzinárodnom a domácom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne náklady na stánok na danom podujatí),
 3. zúčastniť sa na domácom alebo medzinárodnom podujatí je možné ako návštevník podujatia (Slovak Business Agency uhradí vstupenky na podujatie) alebo ako vystavovateľ (Slovak Business Agency uhradí výdavky spojené s prezentáciou),
 4. podať Žiadosť na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 (slovom: šesť) týždňov pred začiatkom podujatia,
 5. pre účasť na každom podujatí sa vyžaduje podanie osobitnej Žiadosti,
 6. v prípade schválenia Žiadosti pristúpi Slovak Business Agency k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory s úspešným žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Zmluva“),
 7. Slovak Business Agency, po splnení podmienok uvedených v Programe, Výzve a/alebo Zmluve,  uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s účasťou na domácom alebo medzinárodnom podujatí,
 8. refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne žiadateľom nie je zo strany Slovak Business Agency následne možná,
 9. žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Programe, Výzve a/alebo Zmluve,
 10. najnižšia a najvyššia výška podpory nie je v rámci Programu stanovená, 
 11. výška disponibilných finančných prostriedkov určených na túto Výzvu – 100 000 EUR, 
 12. na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

*neúplné  žiadosti a žiadosti doručené v lehote kratšej ako 6 týždňov pred začiatkom podujatia, nebudú predložené hodnotiacej komisii

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk.

 

Žiadosť a povinné prílohy:

Zoznam povinných príloh k Žiadosti:

 1. Žiadosť o poskytnutie podpory,
 2. CV žiadateľa,
 3. Prezentácia projektu/startupu/nápadu,
 4. Prihláška fyzickej osoby,
 5. Osobné údaje žiadateľa,
 6. Vyhlásenie fyzickej osoby,
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Slovak Business Agency do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Slovak Business Agency Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie komisii a to v súlade so Zákonom. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.

Neoprávnené výdavky, ktoré Slovak Business Agency neuhrádza:

 • výdavky spojené s vízami,
 • výdavky spojené s poistením,
 • lokálnu prepravu, dopravu na letisko a/alebo z letiska,
 • výdavky na stravné,
 • výdavky spojené so sponzoringom a/alebo partnerstvom,
 • výdavky spojené s prípadnými pokutami a penále,
 • dodatočné výdavky spojené s podujatím.

Príklad

Žiadateľ XY ma záujem zúčastniť sa podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční 6. - 9. 11. 2018 v Lisabone, Portugalsko. Čo všetko mu  bude preplatené?

SBA uhradí všetky náklady spojené s podujatím vopred.

 • vstup na dané podujatie resp. stánok,
 • ubytovanie v 3* hoteli od 5. - 10. 11. 20185.-10.11.2017, t.j. noc pred podujatím a noc po podujatí. pre žiadateľa,
 • spiatočnú letenku 5. - 10. 11. 2018 pre žiadateľa.

V prípade záujmu o účasť na medzinárodných alebo domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy Vám radi poradíme.

Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

podujatia@sbagency.sk