Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci komponentu 1 schémy na podporu startupov (2017-2020) iniciatívy STARTUP SHARKS – podnikatelia

Výzva je momentálne uzatvorená. Prihlásiť sa budete môcť opäť v druhom kvartáli 2019

Poďte s nami na medzinárodné alebo domáce podujatia zamerané na inovácie, technológie a startupy.

Slovak Business Agency ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy vo forme podpory účasti na medzinárodných a domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame podnikateľom, bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na medzinárodných alebo domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Žiadosti bude posudzovať komisia podľa týchto kritérií:

•          Potenciál plného využitia účasti na podujatí,

•          Kvalita vypracovania prihlášky,

•          Technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,

•          Realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

 

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov súvisiace s účasťou na medzinárodných alebo domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy:

1.       zúčastniť sa na medzinárodnom alebo domácom podujatí môžu výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom spĺňajú definíciu MSP podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, od ich vzniku v čase podania Žiadosti neuplynulo viac ako 5 (slovom: päť) rokov a zároveň sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý ich oprávňuje na získanie pomoci,

2.       žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s účasťou na medzinárodnom alebo domácom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy (žiadateľovi budú hradené poplatky za účasť na medzinárodnom alebo domácom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne nákladov na stánok na danom podujatí) pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov žiadateľa, pričom zástupca žiadateľa musí byť v čase podania Žiadosti a v čase konania podujatia štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom žiadateľa alebo zamestnancom žiadateľa; vzťah zástupcu žiadateľa k žiadateľovi musí byť preukázateľný vo forme akceptovateľnej Slovak Business Agency,

3.       zúčastniť sa na medzinárodnom alebo domácom podujatí je možné ako návštevník podujatia (Slovak Business Agency uhradí vstupenky na podujatie) alebo ako vystavovateľ (Slovak Business Agency uhradí výdavky spojené s prezentáciou),

4.       podať Žiadosť na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 (slovom: šesť) týždňov pred začiatkom podujatia,

5.       pre účasť na každom podujatí sa vyžaduje podanie osobitnej Žiadosti,

6.       v prípade schválenia Žiadosti pristúpi Slovak Business Agency k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory s úspešným žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Zmluva“); Slovak Business Agency nie je povinná Zmluvu uzatvoriť, ak žiadateľ pred jej uzatvorením neposkytuje Slovak Business Agency súčinnosť,

7.       Slovak Business Agency, po splnení podmienok uvedených v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s účasťou na medzinárodnom alebo domácom podujatí,

8.       refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne žiadateľom nie je zo strany Slovak Business Agency následne možná,

9.       žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve,

10.    príjemcom  pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Člen/členovia štatutárneho orgánu príjemcu, alebo príjemca – fyzická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Príjemca – právnická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príjemca nesmie byť dlžníkom voči štátu, t. j. nesmie mať nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Voči príjemcovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Voči príjemcovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia a zároveň príjemca nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch,

11.    najnižšia a najvyššia výška podpory nie je v rámci Schémy stanovená, za predpokladu dodržania stropu v zmysle ustanovenia Článku J) ods. 2 Schémy,

12.    výška disponibilných finančných prostriedkov určených na túto Výzvu je 500 000,- EUR,

13.    na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu: Slovak Business Agency, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk.

 

Žiadosť a povinné prílohy:

1.      Žiadosť,

2.      Prihláška,

3.      CV zástupcov žiadateľa, 

4.      CV štatutárneho orgánu žiadateľa/ člena štatutárneho orgánu žiadateľa, 

5.      Pracovné zmluvy/dohody zamestnancov žiadateľa, 

6.      Prezentácia projektu/startupu/nápadu, 

7.      Krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku, 

8.      Údaje o spoločnosti a zástupcoch žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy,

9.      Vyhlásenie za účelom kontroly,

10.   Vyhlásenie, že žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k projektu/nápadu,

11.   Súhlas so spracovaním osobných údajov (za každého zástupcu žiadateľa samostatne),

12.   Vyhlásenie MSP,

13.   Prehľad o prijatej pomoci.

 

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Slovak Business Agency do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Slovak Business Agency Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie komisii a to v súlade so Zákonom. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby a na svojich jednotlivých zasadnutiach bude vyhodnocovať žiadostí.

 

Neoprávnené výdavky, ktoré Slovak Business Agency neuhrádza:

·         výdavky spojené s vízami,

·         výdavky spojené s poistením,

·         lokálnu prepravu, dopravu na letisko a/alebo z letiska,

·         výdavky na stravné,

·         výdavky spojené so sponzoringom a/alebo partnerstvom,

·         výdavky spojené s prípadnými pokutami a penále,

·         dodatočné výdavky spojené s podujatím.

 

Príklad

Podnik XY ma záujem zúčastniť sa podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční 6. - 9. 11. 2018 v Lisabone, Portugalsko. Čo všetko mu bude preplatené?

 

Slovak Business Agency uhradí všetky náklady spojené s podujatím vopred:

·         vstup na dané podujatie alebo náklady na stánok, pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov žiadateľa, pričom zástupca žiadateľa musí byť v čase podania Žiadosti a v čase konania podujatia štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom žiadateľa alebo zamestnancom žiadateľa; vzťah zástupcu žiadateľa k žiadateľovi musí byť preukázateľný vo forme akceptovateľnej Slovak Business Agency,

·         ubytovanie v 3* hoteli od 5. - 10. 11. 2018, t. j. noc pred podujatím a noc po podujatí, pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov žiadateľa,

·         spiatočnú letenku 5. 11. 2018 - 10. 11. 2018 pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov žiadateľa.

V prípade záujmu o účasť na medzinárodných alebo domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy Vám radi poradíme.

 

Výsledky zasadnutia komisie na stiahnutie TU (v PDF formáte).  VIII/2018

Výsledky zasadnutia komisie na stiahnutie TU (v PDF formáte).     IX/2018

Výsledky zasadnutia komisie na stiahnutie TU (v PDF formáte).      X/2018

 

neschválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XVII/2019:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Účel podpory

Výška podpory

č. 84

27.2.2019

London Fintech Conference 2019

2 500€

 

Schválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XVI/2019:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Účel podpory

Výška podpory

HYGGE HOMES s.r.o.

11.2.2019

Moderné drevodomy 2019

6 000 €

CVIKER s.r.o.

11.2.2019

MIPIM

27 000 €

 

Schválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XV/2019:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Účel podpory

Výška podpory

ZJCT4 Technologies s. r. o.

18.1.2019

Hamburg Aviation Conference

8 000 €

FUERGY Foundation

18.1.2019

ener.con Europe

17 000 €

 

Neschválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XV/2019:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

Žiadateľ č.78

20.12.2018

Neadekvátny výber podujatia

Žiadateľ č.79

20.12.2018

Realizovatelnosť a uplatnenie startupu na trhu

Žiadateľ č.80

20.12.2018

Neatraktivita a inovatívnosť produktu

 

Schválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XI/2018:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Účel podpory

Výška podpory

ZJCT4 Technologies .s.r.o.

11. 10. 2018

China International Aviation & Aerospace

6 000 €

ENLI s.r.o.

11. 10. 2018

MAPIC 2018

10 000 €

SENSONEO j.s.a.

11. 10. 2018

Smart city Expo World Congress

24 000 €

SHA-256 s.r.o.

11. 10. 2018

DASSTODY

Digital Asset Custody

6 000 €

Danubia Energy, s.r.o.

11. 10. 2018

Blockchain Expo North America 2018

10 000 €

VAE VICTIS s.r.o.

11. 10. 2018

14. konferencia Slovenskej Parkovacej asociácie s medzinárodnou účasťou Parkovanie v mestách

3 500 €

Fuergy Foundation

11. 10. 2018

Účasť na podujatí TechInnovation 2018

19 000 €

 

Neschválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XI/2018:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

Žiadateľ č.52

11. 10. 2018

Neadekvátny výber podujatia

Žiadateľ č.53

11. 10. 2018

Kvalita vypracovania prihlášky

Žiadateľ č.55

11. 10. 2018

Kvalita vypracovania prihlášky

 

Schválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XII/2018:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Účel podpory

Výška podpory

Renewbody s.r.o.

25. 10. 2018

IndustrialPrinting“ (InPrint) 2018.

24 000 €

 

Neschválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XII/2018:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

Žiadateľ č.60

25. 10. 2018

Neadekvátny výber podujatia

Žiadateľ č.61

25. 10. 2018

Kvalita vypracovania prihlášky

 

Schválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XIII/2018:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Účel podpory

Výška podpory

CVIKER s.r.o.

30.11.2018

CES 2019

12 000 €

Trainshot s.r.o.

30.11.2018

IWA Outdoor Classics 2019

30 000 €

FaceMedia SK, s.r.o.

30.11.2018

EUROCIS Dusseldorf

22 000 €

SEC Trading s.r.o.

30.11.2018

NCT South America 2018

12 000 €

Amena display s.r.o.

30.11.2018

ESNS Eurosonic 2019

19 000 €

 

 

Neschválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XIII/2018:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

Žiadateľ č.67

30.11.2018

Neadekvátny výber podujatia

 

Schválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XIV/2018:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Účel podpory

Výška podpory

Trainshot s.r.o.

20.12.2018

Shot Show 2019

17 000 €

DECENT Group, a.s.

20.12.2018

CYBERTECH

10 000 €

Korner Analytics, s.r.o.

20.12.2018

Retail Summit 2019

8 000 €

GreenWay Infrastructure s.r.o.

 

20.12.2018

MOVE 2019

7 000 €

SENSONEO j. s. a..

20.12.2018

Muni World

3 500 €

 

Neschválené žiadosti zo zasadnutia Komisie XIV/2018:

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

Žiadateľ č.71

20.12.2018

neatraktivitu a inovatívnosť produktu

Žiadateľ č.73

20.12.2018

Neadekvátny výber podujatia

Žiadateľ č.76

20.12.2018

Neadekvátny výber podujatia

 

 

 

 

 

Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

podujatia@sbagency.sk