BRESE (Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship)

Sociálne podnikanie sa stáva atraktívnou témou diskusie inovatívnych riešení najrôznejších spoločenských otázok. Vďaka svojim aktivitám si sociálne podniky postupne budujú rešpekt v sektore tradičného podnikania, ktorý ich postupne začína vnímať ako plnohodnotnú súčasť podnikateľskej obce. Sú to podniky, ktoré kombinujú spoločenské ciele s podnikateľským duchom a majú potenciál poskytovať viac pracovných príležitostí. Vďaka svojim aktivitám pôsobia proti nezamestnanosti najmä mladých, čomu čelia niektoré regióny v Európe.

V porovnaní s tradičnými podnikmi, ktoré sa vo svojej podstate orientujú na dosahovanie zisku, sú sociálne podniky spoločensky dôležité, avšak kvôli svojej nízkej finančnej návratnosti sú málo atraktívne pre tradičný podnikateľský sektor. Vďaka svojej prioritnej orientácii na dosahovanie spoločenského prospechu v konkurencii s tradičnými podnikmi často ťahajú za kratší koniec. Zamestnanci v  sociálnych podnikoch nie sú tí najvýkonnejší a najpripravenejší, nakoľko sa jedná o osoby znevýhodnené na trhu práce. Z uvedených dôvodov je úloha štátu a existencia efektívnych podporných opatrení pre fungovanie sociálnych podnikov kľúčová.

Skúsenosť jednotlivých krajín v oblasti podpory sociálneho podnikania je rôzna, rovnako ako portfólio opatrení, ktoré sa realizujú na národnej alebo regionálnej úrovni. Mechanizmy zamerané na podporu sociálneho podnikania narážajú na vlnu nevôle, najmä zo strany konzervatívnej vetvy tradičných podnikateľov, ktorých názor ovplyvňuje verejnú mienku ako i tvorcov verejných politík.

Ambíciou projektu BRESE (Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship) je uvedené prekážky identifikovať a na základe medzinárodnej skúsenosti a výmeny dobrej praxe prispieť k ich odstraňovaniu. Centrom záujmu projektu je operačný program Ľudské zdroje, ktorý predstavuje hlavný zdroj finančných prostriedkov určených na podporu sociálnych podnikov na Slovensku. 

Konzorcium projektu bolo zostavené s cieľom zapojiť sa do medziregionálneho procesu učenia sa v danej problematike.

                          

Vedúci partner:

  • Euregio Rhine-Waal, Germany

Partneri projektu:

  • HAMAG BICRO, Croatia
  • Ministry of Envonmental Protection and Regional development of the Republic of Latvia
  • Slovak Business Agency, Slovakia
  • University of Latvia, Latvia
  • Rzeszow regional Development Agency, Poland

Rozpočet projektu: 1,214,160.00 EUR

Spolufinancovanie z EFRR : 1,032,036 EUR

Rozpočet SBA: 174,300.00 EUR

Viac informácii získate na webovej stránke projektu: https://www.interregeurope.eu/BRESE/ alebo na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/BRESEproject/

Projekt BRESE je realizovaný v rámci programu Interreg Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

Súvisiace články: 

Podpora sociálneho podnikania na Slovensku sa posúva do regiónov - SJ verzia

Support of social enterprises in Slovakia is shifting to the regions - AJ verzia

High Level Political Disemination Event in Riga - SJ verzia

High Level Political Disemination Event in Riga - AJ verzia

Začíname s druhou fázou projektu BRESE

V chorvátskom Zadare sa uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov projektu BRESE

Čo nového v podpore sociálneho podnikania na Slovensku?

Projekt Interreg Europe "BRESE" 5. medzinárodné stretnutie - SJ VERZIA

Interreg Europe Project "BRESE" 5th Interregional Meeting -  in english
Social enterprises & Social innovations in the new Programme period 2021 - 2027

Spoločná analýza projektu BRESE

Interreg Europe Projekt „BRESE“ podporuje sociálne podniky na Slovensku a v ďalších európskych krajinách

Možnosti spolupráce v podpore sociálneho podnikania

Aktivity Európskej komisie v téme podpory sociálneho podnikania

Nová brožúra o projekte

Analýza o stave sociálneho podnikania na Slovensku

Financovanie sociálnych inovácií prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)

Opatrenia podporujúce sociálne podnikanie na Slovensku.