Novela zákona o DPH

Ministerstvo financií SR zaviedlo do praxe prvú časť opatrení Akčného plánu boja proti daňovým únikom novelizáciou zákona o DPH. Tá vstúpila do účinnosti 1. októbra 2012. Ministerstvo dúfa, že týmto krokom prinesie do štátnej kasy nemalé zdroje. Zmien je neúrekom. Napríklad po novom si s.r.o. už nebudete môcť založiť, ak máte daňové nedoplatky.

O aké zásadné legislatívne opatrenia ide?

Založiť či zrušiť s.r.o. bude komplikovanejšie

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže po novom založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok v úhrne vo vyššej hodnote ako je 170 eur. V prípade, že si chcete založiť s.r.o., musíte si od daňového alebo colného úradu vyžiadať súhlas.

Dlhy musíte mať vyrovnané aj v prípade, že spoločnosť chcete z obchodného registra vymazať. Správca dane vám súhlas udelí len v tom prípade, ak:
•    nemá voči vám daňovú pohľadávku,
•    nemáte daňový nedoplatok presahujúci 170 eur,
•    u vás neprebieha výkon daňovej kontroly,
•    u vás neprebieha určenie dane podľa pomôcok alebo
•    vyrubovacie konanie.

Súhlas od správcu dane budete potrebovať aj na prevod väčšinového obchodného podielu (obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva). Až po obdržaní jeho súhlasu budete môcť zapísať zmenu do Obchodného registra. Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.

Týmito zmenami sa predĺži zápis nových spoločností či vykonanie zmien v obchodnom registri. Príslušný úrad je povinný vydať súhlas v uvedených prípadoch do 3 pracovných dní.

Zábezpeka na daň

Pri rizikových subjektoch sa bude môcť pri registrácii pre DPH vyžadovať „zábezpeka“ na daň, ktorá je akousi formou poistenia voči nezaplateniu dane. Ak má podnikateľ v čase registrácie novej firmy nedoplatky na DPH viac ako 1 000 eur, je povinný túto zábezpeku zložiť. Jej výška môže byť od 1 000 do 500 000 eur. Skladá ju aj firma, ktorá v čase registrácie nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť.

Zrušenie registrácie

Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre DPH tým platiteľom, ktorí neplatia DPH, nepodávajú daňové priznania, nepodnikajú, alebo nekomunikujú s daňovým úradom.

Mesačné a štvrťročné zdaňovacie obdobie

Nový platitelia DPH budú povinní automaticky platiť DPH mesačne – základné zdaňovacie obdobie. Hlavným zámerom tejto zmeny je, aby všetci noví platitelia dane registrovaní pre DPH po 1.10.2012 mali najmenej 12 kalendárnych mesiacov od registrácie mesačné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na výšku dosahovaného alebo predpokladaného obratu.

Štvrťročným platiteľom môže byť ten podnikateľ, ktorému uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom dane (časová podmienka), a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat viac ako 100 000 eur (obratová podmienka).

Evidencia vozidla pri nákupe z iného štátu EÚ

Podnikateľ, ktorý zakúpi automobil od dodávateľa v inom členskom štáte (dodávateľ je registrovaný v danom štáte pre DPH), je povinný viesť podrobnú evidenciu o vozidle a zasielať ju daňovému úradu. Zasiela ju v rovnakom termíne ako daňové priznanie za predchádzajúci rok. Za jej nedodanie môže podnikateľ dostať pokutu do výšky 10 000 eur.

Povinné ručenie za nezaplatenú DPH

Príjemca alebo odberateľ, uplatňujúci si odpočítanie dane za dodávku od dodávateľa, ručí za túto sumu DPH v prípade, že ju dodávateľ neodvedie. Dodávateľov daňový úrad uloží ručiteľov povinnosť uhradiť nezaplatenú daň do 8 dní od doručenia rozhodnutia.

Zloženie zábezpeky

Od platiteľa, ktorý dováža tovar oslobodený od DPH z krajín mimo EÚ, môže colný úrad žiadať zložiť zábezpeku vo výške DPH, ktorú vráti po predložení potvrdenia o prevzatí tovaru odberateľom v EÚ. Colný úrad rozhodnutím určí výšku zabezpečenia dane a lehotu na jej zaplatenie. Ak osoba, ktorá zložila zabezpečenie dane, doklad o prevzatí tovaru colnému úradu nepredloží do 60 dní, colný úrad vyrubí daň a na úhradu dane sa použije zabezpečenie dane.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 1. októbra 2012 novelizovaný zákonom č. 246/2012 Z. z.

Podobné články

DISKUSIA