„SWOT“ analýza súčasného stavu klastrovej politiky a priemyslu 4.0 na Slovensku

„SWOT“ analýza súčasného stavu klastrovej politiky a priemyslu 4.0 na Slovensku alebo predstavenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, problematiky klastrov, inovatívnych spoločností, priemyslu 4.0 a dostupnej podpory, boli hlavnou témou 1. regionálneho workshopu zúčastnených strán v rámci projektu Inno Industry, ktorý sa v priestoroch SBA uskutočnil 11. decembra 2019.

Po prezentácii pracovnej verzie SWOT analýzy zástupcovia z Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), Únie klastrov Slovenska (UKS), ako aj zástupcovia klastrov a súkromných spoločností, spoločne diskutovali o zisteniach v 5 adresovaných oblastiach: Stratégie a programy, Podpora pre súkromné spoločnosti, Podpora pre klastre, Komunikácia a interakcia medzi kľúčovými aktérmi a Aktivity klastrov voči ich členom/spoločnosti – všetko v rámci dotknutých tém klastrov a priemyslu 4.0. Analýza vyzdvihla niekoľko pozitívnych zistení, ako napríklad relatívne vysoký počet aktívnych certifikovaných klastrov na Slovensku v porovnaní s inými krajinami (až 25%), dostupnosť finančných prostriedkov pre klastrovú podporu a digitalizáciu, pracovnú silu so základnými digitálnymi zručnosťami, stále viac prítomný prístup zdola-nahor pri príprave podporných politík, či úspešné iniciatívy ako inovujme.sk. Na druhej strane však tiež odhalila slabé stránky, medzi ktoré patrí klesajúci počet absolventov vedeckých a technických študijných smerov, byrokracia a meškanie pri spustení výziev na podporu klastrov a ich neefektívne vyhodnocovanie, prílišné spoliehanie sa na podporu zo štrukturálnych fondov a následná nejasná udržateľnosť financovania podporných opatrení alebo marginalizovaná úloha klastrov. Podať pomocnú ruku pri riešení niektorých z týchto problémov je ambíciou projektu Inno Industry. Preto bol workshop venovaný nielen zisteniam SWOT analýzy, ale poskytol aj priestor pre posun v niektorých témach, ako napríklad diskusia o existujúcich a pripravovaných výzvach na podporu klastrov v gescii ministerstva hospodárstva alebo predstavenie a prínos novozaloženej Európskej aliancie klastrov.

Workshop bol prvým z piatich stretnutí, ktoré sa zrealizujú počas trvania projektu, s cieľom riešiť nielen témy projektu Inno Industry, ale aj nadviazať na osvedčené postupy SIEA, vytvorené v rámci projektu ClusterFY – pracovná skupina pre klastre a zainteresované strany (CSWG), s hlavným cieľom vytvorenia pravidelnej platformy pre zdieľanie informácií medzi klastrami a niektorými zainteresovanými  stranami penta-helix.

Ďalšie zistenia o  klastrovom ekosystéme a priemysle 4.0 na Slovensku nadobudnuté prostredníctvom SWOT analýzy budú voľne  prístupné. Záverečná SWOT analýza spolu so slovenskými príkladmi úspešnej praxe bude uverejnená na webovej stránke projektu Interreg Europe, v rámci ktorého je projekt Inno Industry realizovaný.