Zatraktívnenie služieb v cestovnom ruchu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Cieľom pomoci je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných aktivít v súkromnom sektore prostredníctvom podpory budovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.
 

Cieľ

  • vytvorenie komplexných turistických služieb s celoročnou prevádzkou,
  • vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou,
  • rozšírenie služieb pre zákazníkov a tým aj predĺženie pobytu zahraničných turistov na území Slovenska,
  • nové produkty cestovného ruchu s dôrazom na lepšie využitie kultúrnych, technických a historických pamiatok SR a prírodných zvláštností,
  • obnovené kultúrne dedičstvo a prírodný potenciál,
  • zlepšený prístup k zariadeniam a strediskám cestovného ruchu a kultúry,
  • rozšírenie ponuky pre zákazníkov v prípade nepriaznivého počasia.

Oprávnené projekty

Patria sem projekty, ktoré sú zamerané na zatraktívnenie (skvalitnenie a/alebo rozšírenie) služieb cestovného ruchu poskytovaných:

  • v strediskách cestovného ruchu a/alebo
  • v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 11. decembra 2014

Viac informácií nájdete na stránke MH SR a SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra)

Podobné články