Informačné materiály

Na tomto mieste nájdete informácie a širokú škálu informačných materiálov pre potenciálnych aj súčasných podnikateľov.

 

Publikácie vydané v roku 2019

Aktualizované k 19.12.2019:

 

Aktualizované k 31.12.2019:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

 

Ostatné publikácie:

 

Dokument sa zaoberá témou povinností podnikateľov, ktorí sú v pozícií predávajúceho produkty alebo poskytujúceho služby spotrebiteľom. Vymedzenie základných pojomov, základná právna úprava a výpočet povinností je obsahom vyššie uvedenej brožúry.

Ak Vás zaujíma téma prevodu práv k podniku, ponúkame Vám jednoduchý súhrn vybraných informácií, ktorý Vám môže napomôcť zorientovať sa v tejto problematike. Predaj podniku alebo jeho časti je zdĺhavý a komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu, preto sme pre Vás pripravili túto príručku.

Ak ste sa rozhodli začať podnikať v on-line svete a umožniť tak vašim zákazníkom nakúpiť vaše produkty/služby cez internet, tento informač­ný materiál vám pomôže v tom, aby ste neopomenuli tri základné právne náležitosti vo vzťahu k vášmu zákazníkovi – obchodné a reklamačné podmienky a pravidlá pri ochrane osobných údajov

Tento informačný materiál sa zaoberá uzákonenou právnou formou obchodnej spoločnosti – jednoduchou spoločnosťou na akcie a jej charakteristikou. Ústrednými pojmami dokumentu sú startup a jednoduchá spoločnosť na akcie.

Predmetný informačný máteriál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie. Dokument vymedzuje pojmy týkajúce sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec, a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty

Predmetný informačný materiál má za úlohu poskytnúť základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti využívania alternatívnych zdrojov financovania. Dokument vymedzuje alternatívne zdroje financovania, podmienky poskytnutia a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.

Publikácie vydané v roku 2018

Aktualizované k 31. 12. 2018:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Aktualizované k 30. 06. 2018:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Aktualizované k 31. 03. 2018:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Publikácie vydané v roku 2017

Aktualizované k 31. 12. 2017:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Aktualizované k 30. 9. 2017:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Aktualizované k 30. 6. 2017:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Aktualizované k 31. 3. 2017:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Publikácie vydané v roku 2016

Aktualizované k 31.12.2016:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Aktualizované k 30.9.2016:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Aktualizované k 30. 6. 2016:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Aktualizované k 31. 3. 2016:

Štvrťročné informačné materiály o legislatíve pre podnikateľov

Publikácie vydané v roku 2015

Materiál sprevádza podnikateľa krok po kroku pri najdôležitejších administratívnych úkonoch súvisiacich so začatím podnikateľskej činnosti migrantov a štátnych príslušníkov tretích krajín (od získania živnostenského oprávnenia, cez prihlásenie sa v poisťovniach až po registráciu u správcu dane).

Rýchly a prehľadný prístup k právnym predpisom, ktorý by uľahčil orientáciu v právnych predpisoch platných v rôznych oblastiach súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Podrobné informácie o možnostiach podpory podnikania, napr. o štátnej pomoci, stimuloch, dotáciách ale aj o úľavách, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti.

Materiál sprevádza podnikateľa krok po kroku pri najdôležitejších administratívnych úkonoch súvisiacich so začatím podnikateľskej činnosti (od získania živnostenského oprávnenia, cez prihlásenie sa v poisťovniach až po registráciu u správcu dane).

Publikácie vydané v roku 2014

SME Instrument poskytuje komplexnú podporu od nápadu cez vývoj až po uvedenie inovácie na trh v troch fázach.

Pojem internacionalizácia malých a
stredných podnikov označuje
zintenzívnenie priameho zapojenia MSP
do medzinárodných podnikateľských
aktivít.

Rýchly a prehľadný prístup k právnym predpisom, ktorý by uľahčil orientáciu v právnych predpisoch platných v rôznych oblastiach súvisiacich s vykonávaním podnikateľskej činnosti.

Podrobné informácie o možnostiach podpory podnikania, napr. o štátnej pomoci, stimuloch, dotáciách ale aj o úľavách, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti. 

Materiál sprevádza podnikateľa krok po kroku pri najdôležitejších administratívnych úkonoch súvisiacich so začatím podnikateľskej činnosti (od získania živnostenského oprávnenia, cez prihlásenie sa v poisťovniach až po registráciu u správcu dane). 

Rovnováha je základom všetkého, dokonca aj marketingu. Plánujte dlho a nezostane vám čas na realizáciu. Pracujte bez plánovania a skôr či neskôr sa ocitnete v situácii, kedy nebudete vedieť, ktorým smerom sa vydať.

Publikácie vydané v roku 2013

Nestačí si iba povedať: „Bavilo by ma to.“ V podnikaní realizuješ vlastné myšlienky. V zamestnaní realizuješ myšlienky niekoho iného.
Databáza ponúk na partnerstvo ponúka 2 možnosti: zverejnenie profilu Vašej firmy v databáze alebo získavanie kontaktov na zverejnené ponuky zahraničných podnikateľov v databáze.
Proces vstupu firmy na medzinárodný trh nie je jednorazovým aktom, ale súborom súvisiacich a na seba nadväzujúcich činností a aktivít firmy, ktoré sú prestúpené množstvom čiastkových, menej dôležitých, ale aj významných rozhodnutí. Môže byť finančne a časovo náročný, preto sa odporúča dobre sa pripraviť.
Ponuka služieb medzinárodnej siete na podporu podnikania, ktorá poskytuje komplexné a ľahko dostupné informácie a odborné poradenstvo v oblasti podnikania, inovácií a výskumu malým a stredným podnikom na Slovensku.
Živnosť zriaďujeme na živnostenskom úrade miestne príslušnom podľa bydliska fyzickej osoby a sídla právnickej osoby. Aké sú ďalšie kroky pri zakladaní podniku?
Budúci podnikatelia sa často zamýšľajú nad tým, či podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba na základe živnostenského oprávnenia, alebo či by bolo výhodnejšie založiť s.r.o. Jedným z dôvodov je rôzne odvodové zaťaženie.

Archív vydaných publikácií 2006 - 2012

Archív - Zoznam štátnej legislatívny na podporu MSP