Analýzy a prieskumy podnikateľského prostredia

Slovak Business Agency (do 28.2.2014 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) už od svojho vzniku vykonáva:

  • monitorovanie podnikateľského prostredia,
  • identifikáciu a analýzu bariér v podnikaní MSP,
  • spoluprácu pri realizácii štátnej politiky a podpory MSP,
  • vyhodnocovanie uplatňovania princípov "Small Business Act" na Slovensku,
  • spracovanie analýz a správ o vývoji MSP a stave podnikateľského prostredia.

Na základe analýzy štatistických a iných údajov pravidelne sledujeme a vyhodnocujeme jednotlivé ukazovatele týkajúce sa podnikania malých a stredných podnikov a spracúvame ich do podoby analýz a správ, ktoré sú v tejto sekcii k dispozícii.

2 články