Nefinančné služby pre záujemcov o podnikanie

Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie

Pre koho je program určený

Program je určený pre záujemcov o podnikanie z radov širokej verejnosti, ktorí zatiaľ nie sú registrovaní ako podnikatelia (presné vymedzenie prijímateľov pomoci nájdete v schválenom znení programu spolu s prílohami - príloha 1; príloha 2):

  • nezamestnaní a registrovaní na úradoch práce,
  • absolventi stredných a vysokých škôl,
  • ženy,
  • osoby na a po rodičovskej dovolenke alebo materskej dovolenke,
  • dôchodcovia,
  • migranti,
  • zdravotne postihnutých občanov (vrátane zrakovo postihnutých),
  • zamestnaní ľudia, ktorí sa pripravujú na vlastné podnikanie.

Zameranie a účel pomoci

Cieľom pomoci je podporiť záujem širokej verejnosti o podnikanie a umožniť získanie základných podnikateľských kompetencií.

Predmetom pomoci sú poradenské a vzdelávacie služby. Poradenstvo je zamerané na základné témy súvisiace s podnikateľským prostredím v Slovenskej republike.

Vzdelávacie kurzy sú zamerané na získanie teoretických a praktických poznatkov najmä z oblasti základov legislatívy, práva, manažmentu, účtovníctva, marketingu, administratívy a IT najmä mikro a malého podniku.

Forma a výška pomoci

Pomoc podľa tohto programu sa realizuje nepriamo, formou nasledovných služieb dotovaných zo štátneho rozpočtu:
-    bezplatných vzdelávacích služieb (kurzov) a
-    zľavneného poradenstva (informačných a odborných konzultácií).

Konkrétna výška pomoci pre poradenstvo pre záujemcov o podnikanie je nasledovná:
a)    0,5 hodina informačnej poradenskej služby so 100 % dotáciou z programu
b)    nasledujúce 3 hodiny odborných poradenských služieb s 92 % dotáciou z programu,
c)    nasledujúcich 36,5 hodín odborných poradenských služieb s 80 % dotáciou z programu.

Vzdelávacie kurzy sú pre širokú verejnosť (záujemcov o podnikanie) bezplatné.

Ako žiadať o pomoc

V období január až marec 2015 sa bude poskytovať pomoc formou bezplatných vzdelávacích kurzov. Záujemca o účasť na 3 až 5 dňovom kurze sa môže na kurz prihlásiť v niektorej zo spolupracujúcich organizácií Slovak Business Agency:

RPIC Komárno
RPIC Poprad
RPIC Prešov
BIC-Technologický inkubátor Prievidza
VTP Žilina

Viac o možnosti účasti na kurze o začatí podnikania získa každý záujemca priamo v uvedených spolupracujúcich organizáciách.

Upozornenie: Poskytovanie pomoci (realizácia kurzov) sa končí 15. 3. 2015

 

1 articlesjeden