Štátne programy

Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR

Predmetom schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR (ďalej len „schéma“) je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len ,,pomoc“) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis formou dotovaných služieb spojených s poskytovaním informácií, individuálnych poradenských služieb, organizovaním skupinového poradenstva, sprostredkovaním prepojení medzi mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi (ďalej len „MSP“), využívaním služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej aj „CVTI SR“) a tvorivej dielne Creative Point a FabLab. Ďalej zabezpečením účastí na propagačných podujatiach typu veľtrhy, výstavy, podnikateľské misie, medzinárodné, sourcingové výjazdy/podujatia a kooperačné podujatia, zvyšovaním kvalifikácie MSP, propagáciou MSP formou elektronických médií, zabezpečením pobytu v podnikateľskom inkubátore, účasti na zahraničných a kombinovaných stážových pobytoch pre MSP s cieľom podporiť a rozvíjať ich podnikanie na trhu. Účelom pomoci je znížiť riziko a mieru zániku začínajúceho podniku.
 

Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Predmetom Schémy na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (ďalej len „schéma“) je poskytovanie pomoci de minimis (ďalej len „pomoc“) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, a to:
  • formou bezplatného poradenstva, cieľom ktorého je vytvoriť podmienky pre podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania mikro-, malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) pôsobiacich v kreatívnom priemysle (ďalej len „KP“), ako aj
  • vo forme kreatívnych voucherov zameraných na podporu stimulácie inovačného procesu prostredníctvom spolupráce MSP s aktérmi KP, využitím výstupov KP za účelom zlepšenia konkurencieschopnosti MSP.

Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1

Schéma na podporu rodinného podnikania

Schéma na podporu rodinného podnikania (2017 - 2020) je dokument, ktorý definuje rámcovo niekoľko opatrení, cieľom ktorých je prispieť k zlepšeniu podmienok pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku.  O akú podporu sa potenciálni žiadatelia budú môcť uchádzať? O bezplatné odborné poradenstvo v rôznych oblastiach, ktoré zabezpečia externí odborníci. Či už pôjde o organizačno-procesné poradenstvo, prípravu na proces ohodnocovania pre účely transferu vlastníctva, nastavenie a realizáciu programov nástupníctva, nastavanie talent manažment programu a rozvoj potenciálu zamestnancov a iné. Ďalšími oblasťami podpory budú vypracovanie analýz, štúdií, prieskumov trhu, vzdelávanie v oblasti komunikačných, manažérskych, podnikateľských a iných odborných zručností.  Zástupcovia rodinných podnikov sa budú môcť tiež bezplatne zúčastniť rôznych tréningov, školení, okrúhlych stolov súvisiacich s aktuálnymi témami rodinného podnikania a taktiež im bude poskytnutá úhrada nákladov týkajúcich sa účasti na veľtrhoch, konferenciách a iných medzinárodných podujatiach (cestovné náklady, výdavky na ubytovanie, účastnícke poplatky).

Schéma na podporu rodinného podnikania

Program podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu

Predmetom Programu podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu je prezentovanie úspešných príkladov podnikania malých a stredných podnikov a realizácia aktivít zameraných na zvyšovanie motivácie pre vstup do podnikania a presadzovanie podnikania ako kariérnej alternatívy k pracovnému úväzku.

Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu

Projekty a súťaže podporené z programu PUPP

Program na podporu startupov

Predmetom Programu na podporu startupov je poskytovanie pomoci formou poradenstva a podporných služieb a poskytovanie pomoci zameranej na podporu a rozvíjanie záujmu o podnikanie, podporu vstupu do podnikania a rozvoja inovačných aktivít záujemcov o podnikanie. Cieľom je podpora motivácie pre vstup do podnikania a zvyšovanie atraktivity podnikania ako kariérnej voľby.

Program na podporu startupov

Schéma na podporu startupov

Program na podporu internetovej ekonomiky

Predmetom Programu na podporu internetovej ekonomiky je poskytovanie pomoci formou podporných služieb zameraných na využívanie nástrojov e-commerce a rozvoj elektronických služieb.

Program na podporu internetovej ekonomiky

Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania

Predmetom Programu Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania je vykonávanie prieskumov a analýz stavu a vývoja malých a stredných podnikov a ich postavenia v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky ako aj na Jednotnom trhu Európskej únie a na globálnom trhu.

Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania

1 articlesjeden