Hľadanie synergií medzi vzdelávacími programami pre sociálnych podnikateľov na Slovensku

Sociálne podniky (SE) sú dôležitou hnacou silou pre inkluzívny rast a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení súčasných hospodárskych, environmentálnych a spoločenských výziev. Životaschopnosť obchodných modelov existujúcich sociálnych podnikov v spoločnosti je však nízka.

Z tohto dôvodu potrebujú špecifický prístup v oblasti finančnej podpory ako aj podpory pri vstupe na trh a rozširovaní obchodných príležitostí. Nevyhnutnosťou ich budúceho úspechu je rozvoj podnikateľských zručností.

„Ako posilniť vzdelávanie sociálnych podnikateľov a vytvoriť súčinnosť medzi viacerými akceleračnými programami na Slovensku“ bolo predmetom diskusie na v poradí už treťom stretnutí stakeholdrov sociálneho podnikania v Bratislave (12. 12. 2018). Pozvanie SBA prijali zástupcovia organizácií Green Foundation, Slovenskej sporiteľneNadácie Slovenskej sporiteľne, Nadácie Pontis, Sociálnych inovátorov, Ministerstva hospodárstva SRFakulty manažmentu UK.

Počas stretnutia boli predstavené dva vzdelávacie/tréningové programy v rámci projektov SENSES, ktorý realizuje SBA a projekt Social(i)Makers realizovaný Nadáciou PONTIS.

1. V rámci projektu SENSES sme ukončili sériu 6 školení v Bratislave, ktorých sa zúčastnili predovšetkým začínajúci sociálni podnikatelia, zástupcovia občianskych združení a neziskových organizácií. Jednalo sa o tieto témy:

Skúsení lektori sa okrem teórie v rámci tém zamerali najmä na praktický podnikateľský pohľad. Účastníci si medzi sebou ochotne vymieňali svoje skúsenosti a diskutovali s lektorom resp. lektorkou o svojich konkrétnych potrebách. Z diskusií vznikol nápad vytvoriť Facebookovú skupinu „Priatelia sociálneho podnikania“, ktorá účastníkom, lektorom a ďalším záujemcom o sociálne inovácie poskytne priestor pre výmenu nápadov, informácií a článkov.

"Sociálni inovátori môžu mať značný pozitívny vplyv na spoločenstvá alebo spoločnosť, ale často nemajú trvalú udržateľnosť. Na druhej strane bežné podniky môžu dosiahnuť udržateľnosť ziskov, ale nemajú sociálny vplyv." uviedol pán Kresánek zo Sociálni inovátori, ktorý má dlhoročné skúsenosti v získavaní financií a príprave podnikateľských zámerov pre sociálne podniky.

V rámci ďalších aktivít SBA spolu s partnermi z Dunajského regiónu pripravuje podnikateľský online vzdelávací kurz na podobné témy a tzv. pitching event, počas ktorého môžu sociálni podnikatelia prezentovať svoj nápad či podnikateľský plán pred sociálnymi investormi. Tí, ktorí majú záujem naďalej sa zdokonaľovať, dostanú príležitosť nadviazať spoluprácu so spoločensky zodpovednými podnikmi a korporáciami na Slovensku, ktorí budú s nimi pracovať v úlohe mentorov v špecifických témach alebo  ich  môžu podporiť nákupom tovaru alebo služby.

2.      Nadácia Pontis v rámci projektu Social(i)Makers realizuje Akadémiu a Akcelerátor sociálnych inovácií. Cieľom je zlepšiť kapacity sociálnych inovácií v strednej Európe tým, že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademikom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi. Projekt týmto prispieva k vytvoreniu ekosystému pre sociálne inovácie, ako výsledku vzájomných interakcií medzi tvorcami sociálnych skupín.

Tréningy/školenia v rámci Akadémie sa uskutočnili počas septembra až decembra 2018 v Bratislave a v Košiciach. Podobne ako v prípade projektu SENSES je pripravený aj online kurz, ktorý bude obsahovať 7 modulov (Aktívne občianstvo, Meranie dopadu, Financovanie dopadu, Zapojenie zainteresovaných strán, Sociálne podnikanie, Techniky pre sociálne inovácie a Politiky v oblasti sociálnych inovácií).

3. Treťou iniciatívou v oblasti vzdelávania a podpory je spoločný projekt Green FoundationNadácie Slovenskej sporiteľne, ktorého spustenie sa očakáva začiatkom roka 2019.

Zdieľanie skúseností, podnikateľských príbehov a štúdií či prehľadu o ďalších podporných schémach a programoch napomôže ďalšej spolupráci v efektívnejšom vzdelávaní a nastavení politík pre zodpovedné ministerstvá.