INNO INDUSTRY – 3. regionálny stakeholders meeting alebo cesta k Akčnému Plánu

Dňa 9. 12. 2020 sa v priestoroch SBA za dodržania protipandemických opatrení uskutočnil 3. regionálny stakeholders workshop. Na programe bola diskusia k pripravovanému Akčnému plánu – hlavnému výstupu projektu, ktorý bude zrealizovaný v priebehu roka 2021. Akčný plán je 2 – 15 stranový dokument, ktorý popisuje ako bude zlepšený určitý národný podporný program/ politika v určitej oblasti na základe poznatkov nadobudnutých v projekte, najmä inšpirovaním sa príkladmi dobrej praxe od ostatných projektových partnerov. Mal by obsahovať detaily o konkrétnych opatreniach, časový rámec ich prijatia, identifikáciu hlavných stakeholderov a prípadné náklady a zdroje, ktoré budú potrebné pre ich zapracovanie. V úvode workshopu bol v stručnosti predstavený samotný výstup a prvotný návrh rôznych scenárov podporných opatrení – akcií, ktoré by v rámci neho mohli byť riešené, ktoré dal dokopy projektový tím SBA na základe doterajších diskusií, vývoja a prezentovaných zahraničných príkladov dobrej praxe v rámci projektu. Gro workshopu následne tvorila diskusia ohľadom týchto a ďalších návrhov opatrení. 
 
 
Prvotnou akciou identifikovanou v kontexte Slovenska je zlepšenie monitorovania a hodnotenia efektívnosti pomoci poskytnutej klastrom v rámci výzvy z OPII v gescii Ministerstva hospodárstva. Ako inšpirácia pri tvorbe by v tomto smere mohol poslúžiť najmä príklad dobrej praxe z Rakúska – Lower Austrian Cluster program, ktorý je najlepšie aplikovateľný v našom kontexte. Druhou akciou, ktorá sa črtá ako aktuálna v nadväznosti na možné pripravované opatrenia, je pomoc pri nastavení pilotnej podpory digitalizácie / prechodu na priemysel 4.0 prostredníctvom voucherovej schémy. Pri tejto akcii môžu poslúžiť ako zdroje inšpirácie príklady viacerých zahraničných partnerov, ktorí už podobné schémy implementovali vo svojich krajinách ako napr. Slovinsko, Švédsko, Portugalsko či Rakúsko. 
Plán ďalších workshopov a stretnutí, na ktorých budú detailnejšie rozpracované obidve akcie bude pripravený v prvej polovici roka 2021.