Kick-off meeting projektu RE-FEM

Partneri konzorcia projektu RE-FEM zameraného na posilnenie postavenia žien - podnikateliek a financovaného zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+ oficiálne zahájili spoluprácu a prvýkrát sa osobne stretli počas Kick-off meetingu 15. a 16. decembra 2022 v Bratislave. Na tomto dvojdňovom stretnutí, ktoré hosťovala Slovak Business Agency (SBA), sa zúčastnili zástupcovia 8 organizácií zapojených do projektu: SEED Foundation (Maďarsko), Andalucía  Emprende Fundación Pública Andaluza (Španielsko), Sapientia Hungarian University of Transylvania (Rumunsko), Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations (Bulharsko), Mihajlo Pupin Institute (Srbsko), Brand-Sofi (Fínsko) a Slovak Business Agency (Slovensko) pod vedením organizácie HÉTFA Research Institute z Maďarska.

 

Hlavným cieľom stretnutia bolo vytvoriť rámec projektového manažmentu a položiť základy dobrej spolupráce. Po privítaní a otvorení stretnutia zástupcami hosťujúceho partnera SBA mali počas prvého dňa projektoví partneri možnosť predstaviť svoje organizácie a svoju úlohu v projekte. Následne boli predstavené hlavné ciele a celkový harmonogram projektu. Zodpovední partneri zároveň odprezentovali svoje predstavy o realizácii jednotlivých projektových aktivít. V rámci jednotlivých bodov agendy poskytlo stretnutie priestor aj na otázky a širšiu diskusiu. Odzneli aj návrhy na termíny ďalších projektových stretnutí a plánovaných podujatí. Prvý deň bol následne zavŕšený spoločnou večerou. Druhý deň stretnutia bol venovaný projektovému manažmentu a rozpočtu.

 

Projektoví partneri majú za sebou 2 dni plné diskusií a inšpirácie ako priniesť podnikateľkám čo najväčšiu podporu a pridanú hodnotu plánovaných projektových výstupov.

Sledujte náš progres a novinky o našich aktivitách na sociálnych sieťach a stránke projektu!