Kontakt na vyslanca pre MSP

Vyslanec pre MSP zastupuje záujmy malých a stredných podnikateľov aj v Európskej komisií. Počas zasadnutí siete Vyslancov pre MSP, ako aj mimo nich, môžu národní vyslanci predložiť návrhy opatrení na zlepšenie postavenia MSP. Ak sú tieto návrhy, resp. identifikované možnosti zlepšenia relevantné, sú postúpené zodpovedným pracovníkom Generálneho riaditeľstva pre Podnikanie a priemysel. Generálne riaditeľstvo sa zaoberá najmä tvorbou politík, ktoré ovplyvňujú podnikanie a MSP v celej Európe, ako aj mechanizmami podpory pre MSP (siete, opatrenia na podporu podnikania). Mimoriadnu pozornosť venuje špecifickým formám podnikania, ako napríklad podnikateľkám, remeselníkom alebo podnikom sociálneho hospodárstva.

V prípade otázok týkajúcich sa Vyslanca pre MSP, kontaktujte:

smeenvoy@sbagency.sk