Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup

Podnikanie je jedným z kľúčových hnacích síl udržateľného ekonomického rastu. Súčasné ekonomické, sociálne a technologické trendy, ako sú zmena povahy práce, ohrozenosť významnej časti pracovných miest, starnutie populácie a nárast striebornej ekonomiky, zelená transformácia, či digitalizácia a nástup priemyslu 4.0, však menia podobu podnikania a predstavujú výzvy pre udržateľnosť a rozvoj podnikateľských aktivít. Jedným z nových fenoménov, ktorým sa doposiaľ v tomto kontexte v našom prostredí nevenovala dostatočná systematická a ucelená pozornosť, je medzigeneračné podnikanie vo svetle nástupu digitálnej transformácie. Medzigeneračné podnikanie má potenciál napomôcť jednak k prekonávaniu slabých stránok jednotlivých generácií (mladých, resp. seniorov) v procese vytvárania a rozvíjania podnikateľských aktivít vďaka vzájomnej synergii, ako aj k efektívnemu generačnému transferu poznatkov v existujúcich podnikateľských subjektoch. Digitalizácia v tomto kontexte je nielen jedným zo súčasných mega trendov vyvolávajúcich výzvy v rôznych oblastiach, ale tiež možným katalyzátorom medzigeneračného podnikania.

Práve tejto téme sa Slovak Business Agency v spolupráci s hlavným riešiteľom Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FMUK) venuje aj prostredníctvom výskumnému projektu DIGICROSSGEN „Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup“, ktorého hlavným cieľom je na základe analýzy stavu podnikania optikou generácií s dôrazom na medzigeneračné podnikanie, ako aj analýzy výziev digitalizácie v tomto kontexte:

  • vytvorenie koncepčného modelu medzigeneračného podnikania na Slovensku v čase digitálnej transformácie;
  • podrobné metodické rozpracovanie jeho kľúčových modulov (začínajúci a etablovaní podnikatelia) s dôrazom na nástroje v nich aplikovateľné;
  • testovanie a validácia nástrojov v konkrétnych podmienkach praxe.

Aplikačné nástroje v oblasti podpory a vzdelávania v jednotlivých moduloch sa postupne dopĺňajú na online platforme https://digicrossgen.fmuk.eu/.

AKTUALITY

Diskusný workshop na tému Tvorba koncepčného modelu medzigeneračného podnikania na Slovensku v čase digitálnej transformácie

Policy Brief - Smerom k rámcu politík pre medzigeneračné podnikanie vo veku digitálnej transformácie na Slovensku

Výskum DIGICROSSGEN prináša svoje výstupy


 

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA


Riešitelia FMUK:

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD.

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Mgr. Juraj Mikuš, PhD.

Mgr. Ján Rehák, PhD.

Riešitelia SBA:

Ing. Marián Letovanec

Ing. Hana Palušková, PhD.

Ing. Andrea Nagyová

Mgr. Katarína Gavalcová

Trvanie projektu: 01. júl 2020 - 30. jún 2024

Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0581.

Kontaktná osoba za SBA:

Katarína Gavalcová

Telephone:    +421 2 20 363 172

Email:            gavalcova@sbagency.sk