Modely a dynamika spolupráce medzi univerzitami a malými a strednými podnikmi

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Slovak Business Agency sú partnermi medzinárodného projektu JUST (Joint University and Small and Medium Sized Enterprises (SME) Training – Spoločný tréning univerzít a malých a stredných podnikov (MSP), ktorý je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Cieľom projektu je preklenúť priepasť medzi svetom vzdelávania a praxe spojením univerzít, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a  MSP vytvorením spoločných, relevantných a aktuálnych študijných programov s využitím mikrocertifikátov. Projekt začal 1.1. 2022 a potrvá do 30.6.2024. Na spoločnom stretnutí projektových partnerov, ktoré sa konalo dňa 8.9. 2022 v Bruseli, partneri diskutovali o projektových  riešeniach, a to najmä o návrhu modelov a nástrojov spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami a malými a strednými podnikmi.

Dynamika spolupráce medzi univerzitami a súkromným sektorom (najmä malými  a strednými podnikmi ) je podľa hodnotenia Európskej únie (Európska komisia, Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v EÚ, 2018) stále veľmi slabá a roztrieštená. Tento stav negatívne ovplyvňuje aj aktuálnosť študijných programov a odborov pre trh práce a rovnaké možnosti  čerstvých absolventov zamestnať sa. K prekonaniu bariér tejto paradigmy by mal prispieť aj projekt JUST (Joint University and Small and Medium Sized Enterprises (SME) Training – Spoločný tréning inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a malých a stredných podnikov (MSP), ktorý Európska komisia podporila spolufinancovaním. Do projektu je celkovo zapojených deväť organizácií z piatich európskych krajín a to Belgicko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Slovensko v projekte reprezentuje Slovak Business Agency (SBA) a Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

V nasledujúcich dvoch rokoch budú partneri spolupracovať na vývoji inovatívnych nástrojov na sprostredkovanie udržateľnej a plodnej spolupráce medzi vysokými školami a malými a strednými podnikmi, ako aj na ďalšom spoločnom rozvoji a poskytovaní študijných plánov adekvátnych  potrebám súčasného  trhu práce, rozvoji spoločných metód vzdelávania, ktorých základom je prístup známy ako “vzdelávanie priamo na pracovisku“ (Work-Based Learning), zintenzívnením spolupráce v oblasti kariérneho poradenstva alebo  pracovných stáží (Placement) a pod.

Vývoj týchto nástrojov začína analýzou a hodnotením kritických faktorov úspechu, príkladov dobrej praxe, ako aj prípadových štúdií čo je východiskom tvorby  udržateľných modelov spolupráce, ktoré majú podporiť prepojenie teórie  s praxou.

Analýza potrieb je pod vedením slovinského partnera Fakulteta za medije a za podpory belgického partnera Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires prvým obsahovým výsledkom projektu JUST, v ktorom partneri podrobne analyzovali východiská a predpoklady modelu spolupráce medzi univerzitami a MSP. V tomto procese vysokoškolské inštitúcie analyzovali najmä ich mechanizmy spolupráce s MSP, dokumenty, ktoré v tomto procese využívajú a zhrnuli príklady dobrej praxe. Partneri, ktorí zastupujú MSP zasa skúmali existujúce modely a dokumenty spolupráce MSP a vysokých škôl, identifikovali spôsoby iniciovania spolupráce s vysokoškolskými inštitúciami, ako aj príklady dobrej praxe.

 

Všetky zdroje a výstupy vypracované partnermi budú dostupné bezplatne, to prostredníctvom oficiálnej platformy Open Education Resource Platform projektu v sekcii Model. Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte, neváhajte a navštívte stránku: http://www.just-training.eu/