Národný projekt NPC v regiónoch

 

Názov projektu:

Národný projekt NPC v regiónoch

 

Operačný program:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:

3. Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

 

Investičná priorita:

3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov
 

Špecifický cieľ:

11.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP,

11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 

Kód projektu v ITMS2014+

313031I870
 

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo  dopravy a výstavby Slovenskej republiky "Riadiaci orgán“
v zastúpení
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky „Sprostredkovateľský orgán“
 

Prijímateľ NFP:

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika

 
Miesto realizácie projektu:

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj

 

Trvanie realizácie projektu:

07/2017 – 12/2023

 

Číslo zmluvy:

293/2017-2060-2242

              

Celkové oprávnené výdavky:

39 884 590,40 €

 

Ďalšie informácie

 

Cieľ projektu:

 

Hlavným cieľom tohto projektu je etablovanie inštitúcie poskytujúcej komplexnú, systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov o podnikanie (vrátane znevýhodnených sociálnych skupín ako napríklad ženy, seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handicapovaní a pod.), s pôsobnosťou na území Západoslovenského, Stredoslovenského a Východoslovenského samosprávneho kraja s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).  

 

Podstatou projektu je vybudovanie a činnosť Národných podnikateľských centier – inštitúcie typu one-stop-shop – situovaných do regiónov Slovenska mimo BSK.  Jeho podporné, odborne garantované služby sú určené pre záujemcov o podnikanie, podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce, etablované podniky, spĺňajúce kritériá MSP.  

 

Širokú paletu služieb poskytovaných v NPC v regiónoch  tvoria:  odborné skupinové činnosti – semináre, webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod., poskytovanie krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, pobyty v klasickom, alebo virtuálnom podnikateľskom inkubátore, účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch v zahraničí, prenos výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského prostredia, technologické kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu, informačné a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie podnikať, ako aj komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít, či službách partnerských inštitúcií.   Národný projekt NPC v Regiónoch pri svojej realizácii bude čerpať skúsenosti z realizácie projektu NPC II- BA kraj , ktorý je realizovaný ako vzorový projekt budúcej siete Národných podnikateľských centier v regiónoch SR.

 

Cieľová skupina projektu:

 

Podporné, odborne garantované služby národného projektu sú určené najmä pre podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce etablované podniky, spĺňajúce kritériá mikro, malých a stredných podnikov (MSP).

 

Jednou z cieľových skupín projektu sú aj záujemcovia o podnikanie, vrátane znevýhodnených sociálnych skupín ako sú napríklad ženy, seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handicapovaní, ktorí uvažujú nad realizáciou vlastných biznis nápadov.

 

Miestom realizácie národného projektu je územie 7  regiónov Slovenska mimo  územia  Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Cieľová skupina musí spĺňať podmienku územnej oprávnenosti t.j. trvalý pobyt resp. sídlo na území  7  regiónov Slovenska mimo  územia  Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

 

Výnimku – v rámci fyzických osôb – nepodnikateľov – tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo študenti s trvalým bydliskom v BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja. Takíto študenti už však nebudú môcť využívať služby NPC v BA, poskytované v rámci komplementárneho NP NPC II – BA kraj.

 

Podmienky účasti nájdete vždy pri konkrétnych službách v rámci jednotlivých podaktivít projektu.

 

Hlavné aktivity projektu:

V rámci národného projektu NPC v regiónoch bude podpora činnosti a rozvoj podnikateľského centra na území Slovenska mimo BSK realizovaná prostredníctvom podpory Národných podnikateľských centier v 7 samosprávnych krajoch mimo BSK, prevádzkovaných SBA a pokračujúcej spolupráce s realizovaná Centrom vedecko-technických informácií SR CVTI SR, v štyroch samostatných hlavných aktivitách.

 

Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska s výnimkou BSK

V dnešnej dobe nie je vybudovaná infraštruktúra podnikateľských centier v regiónoch Slovenska mimo BSK (t.j. kancelárske a prevádzkové priestory, technologické ), ktorá by zabezpečovala systematickú podporu MSP, jednak začínajúcich podnikov vrátane potenciálnych nových a mladých podnikateľov, ako aj podnikov v štádiu skorého rozvoja a rastu. Systém verejnej podpory bol fragmentovaný a nekoordinovaný. Tento nesystémový prístup negatívne dopadal najmä na regióny Slovenska. Miera podielu MSP v krajoch na celkovom počte je trvale nízka - každý piaty aktívny MSP podnik (vrátane FO – podnikateľov) pôsobí na území Bratislavského kraja.

 

Hlavná aktivita č. 2 - Podpora rozvoja MSP

 

Hlavná aktivita č. 3 - Externé kapacity regionálnych NPC. Táto aktivita bude realizovaná Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

 

Hlavná aktivita č. 4 - Zintenzívnenie spolupráce medzi akademickými inštitúciami/VaV sférou a hospodárskou praxou. Táto aktivita bude realizovaná Centrom vedecko-technických informácií SR  CVTI SR.

 

Dokumenty:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dodatok č.8

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dodatok č.9