Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP

 

Kladie si za cieľ posilniť internacionalizačné kapacity malých a stredných podnikov (MSP) vo fáze rozvoja, vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutia bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia miery ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce. Spolupráca si kladie za úlohu aj stimulovať ďalší rozvoj a rast MSP a posilniť ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve, čo vytvára predpoklady pre ich úspešný prienik na zahraničné trhy.

Úlohou projektu je vytvoriť komplexný systém podpory internacionalizácie MSP a vytvárať činnosti na jej podporu v rámci Trade Pointu ako komplexného podporného miesta so širokým portfóliom služieb., na ktorom MSP získa ucelenú podporu, pri prieniku na zahraničné trhy.

Širokú paletu služieb poskytovaných v rámci projektu tvorí okrem iného poskytovanie krátkodobého a dlhodobého individuálneho poradenstva, účasť MSP na propagačných podujatiach v zahraničí, propagácia MSP prostredníctvom elektronických médií, poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov EÚ.

 

Ponuku bezplatných podujatí a služieb, ktoré v rámci projektu ponúkame nájdete na stránke » NPC «

Informácie o projekte

 

Základné informácie

Názov projektu:

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP

 

Operačný program:

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:

11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

 

Investičná priorita:

3b Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie

3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

 

Špecifický cieľ:

11.2 Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ

11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

 

Kód projektu v ITMS2014+

313031H810
 

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky "Riadiaci orgán“
v zastúpení
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej republiky „Sprostredkovateľský orgán“
 

Prijímateľ NFP:

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava 1
Slovenská republika
 

Miesto realizácie projektu:

Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 

Trvanie realizácie projektu:

01/2017 – 10/2023

 

Číslo zmluvy:

305/2017-2060-2240

 

Celkové oprávnené výdavky:

35 577 000,00 €

 

Prijímateľ projektu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

 

Príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu. Snaží sa okrem iného zvýšiť príliv zahraničných investorov, podporiť slovenské firmy na globalizovanom svetovom trhu, exportné aktivity slovenských podnikateľských subjektov či zvýšiť prílev investorov, ktorých produkcia sa vyznačuje vysokou pridanou hodnotu. V rámci Národného projektu zabezpečuje SARIO body 1  - Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach a 2 – Vytváranie špecifík a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR

http://www.sario.sk/podpora-internacionalizacie-msp

 

Cieľ projektu:

 

Hlavným cieľom je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vo fáze rozvoja vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutia bezplatných prezentačných, kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia miery ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce. Spolupráca si kladie za úlohu aj stimulovať ďalší rozvoj a rast MSP a posilniť ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve, čo vytvára predpoklady pre ich úspešný prienik na zahraničné trhy.

Úlohou projektu je vytvoriť komplexný systém podpory internacionalizácie MSP a vytvárať činnosti na jej podporu v rámci Trade Pointu ako komplexného podporného miesta so širokým portfóliom služieb., na ktorom MSP získa ucelenú podporu, pri prieniku na zahraničné trhy.

Cieľom je aj podpora alternatívnych obchodných a podporných platforiem a zároveň informovať o možnostiach a výhodách elektronického podnikania MSP, vrátane rozvoja znalostí a zručností MSP v tejto oblasti. 

 

Širokú paletu služieb poskytovaných v rámci projektu tvorí okrem iného poskytovanie krátkodobého a dlhodobého individuálneho poradenstva, účasť MSP na propagačných podujatiach v zahraničí, propagácia MSP prostredníctvom elektronických médií, poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov EÚ.

 

Dokumenty

 

Názov dokumentu

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

 

Cieľová skupina projektu

O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky s výnimkou podnikov z Bratislavského samosprávneho kraja, keďže ten je zaradený do skupiny viac rozvinutých regiónov. Pod malými a strednými podnikmi (MSP) rozumieme podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.

 

Služby sú určené najmä pre podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce etablované podniky, spĺňajúce kritériá MSP.

 

Miestom realizácie národného projektu je celé územie Slovenska mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), čiže Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj. Cieľová skupina musí spĺňať podmienku územnej oprávnenosti t.j. trvalý pobyt resp. sídlo na území kraja.

 

Podmienky účasti nájdete vždy pri konkrétnych službách v rámci jednotlivých podaktivít projektu.

 

Hlavné aktivity projektu

 

1. Účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach

Aktivita má za cieľ organizačne a odborne podporiť MSP vo forme národnej prezentácie v zahraničí a medzinárodnej spolupráce na Slovensku a v zahraničí – realizuje SARIO - prelink

 

2. Vytváranie špecifík a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR

Úlohou je podporiť zvyšovanie kvalifikácie MSP formou Exportnej akadémie, ako aj rozvoj dodávateľských reťazcov smerujúci k zvyšovaniu miery zapájania MSP etablovaných na území SR do subdodávateľských aktivít prostredníctvom zvyšovania ich kompetencií.  – realizuje SARIO

 

http://www.sario.sk/podpora-internacionalizacie-msp

 

3. Individuálna podpora pri internacionalizácii MSP, podpora prostredníctvom Trade Pointov a zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ.

Aktivita poskytuje individuálnu všeobecnú podporu malým a stredným podnikateľom, ktorí majú potenciál rásť, inovovať, zväčšovať svoj trhový podiel, či územne expandovať nielen na slovenskom trhu, ale aj posilňovať svoju konkurencieschopnosť, uzatvárať obchodné partnerstvá a prenikať na jednotný trh EÚ a zahraničné trhy.

Rovnako je určená na pomoc podnikateľom, ktorí majú záujem zapojiť sa do niektorého z komunitárnych programov EÚ, alebo potrebujú individuálnu a na mieru šitú odbornú pomoc a podporu, súvisiacu s konkrétnou požiadavkou.  

Snahou je aj zvyšovať mieru povedomia o výhodách a možnostiach využitia alternatívnych obchodných a podporných platforiem.

Propagácia MSP prostredníctvom elektronických médií je zameraná na podporu rozšírenia MSP na zahraničných trhoch. Obsahom služby je napríklad výber z ponuky služieb súvisiacich s PPC reklamou (pay-per-click), kam patrí aj nastavenie a správa PPC kampaní.

 

4. Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP, aktivita zahŕňa rôzne druhy poradenstva vo vzťahu k podpore elektronického podnikania .

Očakávaným výstupom je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP na domácom i zahraničných trhoch, získanie skúseností, informácií a poznatkov o podnikateľských trendoch, sektoroch a odvetviach zručností v oblasti elektronického podnikania, identifikovanie nových podnikateľských príležitostí. Projekt prinesie model služieb, zahŕňajúci voľne dostupné a využiteľné nástroje ako elektronické verzie prezentácií od lektorov, e-booky, nahrávky live.

 

aktivity 3 a 4 realizuje Slovak Business Agency