Plastic Value

 

                                                                                                                            

Každý rok sa vyprodukuje približne 25 miliónov ton plastového odpadu a recykláciou nedosahujeme ani tretinu z objemu, ktorý vraciame späť do výrobného cyklu, a tak signifikantne znížili jeho produkciu. Prehodnotenie "ceny" plastov ponúka spôsob, ako riešiť problém plastového odpadu s nižšími emisiami CO2 ako recyklácia. Prehodnotenie "ceny" plastového odpadu na cenný materiálový vstup je možné zúročiť kreativitou a invenčnými schopnosťami. Nielen využitím plastového odpadu vo forme vyradených produktov (alebo ich časti) v novom produkte s inou funkciou (tzv. opätovné použitie), ale pridaná hodnota sa vytvára prostredníctvom nového produktu alebo funkcie, ktorú je možné speňažiť. V tomto prostredí sú MSP kľúčové pre transformáciu na obehové hospodárstvo a môžu tak premeniť ich plastový odpad na hodnotu.

 

Trendy nielen v legislatíve, ale aj environmentálne uvedomelejšie správanie spotrebiteľov vytvára dokonalú živnú pôdu pre tie MSP, ktoré sú schopné využiť príležitosti, ktoré sa ponúkajú. Tí, ktorí si osvoja cirkulárne myslenie a prístup, získajú. Spôsob, akým MSP nakladá so svojim plastovým odpadom je súčasťou rovnice a schopnosť ísť nad rámec obyčajnej recyklácie a skutočne vytvárať hodnotu z odpadu, ponúka konkurenčnú výhodu. MSP, a najmä tie menšie, však nemajú interné znalosti, odborníkov alebo zdroje väčších spoločností, ani si v mnohých prípadoch nemôžu dovoliť financovať externé poradenstvo.

Cieľom PlasticValue je zaplniť vyššie uvedené výzvy a medzery s konečným cieľom pripraviť súčasných a budúcich odborníkov, najmä v oblastiach súvisiacich s inováciou, výrobou alebo transformáciou, aby dosiahli obrat v myslení majiteľov MSP a prehodnotili "cenu" plastového odpadu (s využitím prístupov co-creation & co-design) a naplno tak využili príležitosti, ktoré cirkularita ponúka. Projekt sa zameriava nielen na pomoc malým a stredným podnikom, aby sa stali viac obehovými, ale aj na poskytovanie aktualizácií orgánom odborného vzdelávania a prípravy vzdelávacieho programu, ktorý sa zaoberá výzvami obehového hospodárstva.

Sledujte  aktuálne informácie o projekte na  sociálnej sieti LinkedIn  a webovej stránke Plastic Value.

Aktuality:

Trvanie projektu od 1.3.2022 do 29.2.2024

Partneri projektu:

 

Asociovaní partneri projektu:

 

Kontakt:

Ing. Andrej Špánik
spanik@sbagency.sk
+421 2 20 363 373

Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a publikovanie tejto tlačovej správy neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.