Podpora internacionalizácie MSP prostredníctvom nástrojov na podporu zahraničného obchodu

Pojem internacionalizácia malých a stredných podnikov označuje zintenzívnenie priameho zapojenia malých a stredných podnikov do medzinárodných podnikateľských aktivít. Deje sa tak prostredníctvom obchodu (dovoz – vývoz), investícií (príjem priamyych zahraničných investícií zo zahraničia, resp. investovanie v zahraničí) alebo inej formy zmluvnej spolupráce so zahraničnými subjektmi (spoločné výskumné a vývojové aktivity, transfer technológií, subkontrakting a pod.).

Dôsledkom, no na druhej strane i predpokladom internacionalizácie je globalizácia a medzinárodná ekonomická závislosť. V prípade, že firma len monitoruje všetky vplyvy globalizácie a svoje správanie im čiastočne prispôsobuje, ide o tzv. pasívne prispôsobovanie sa globalizačným tendenciám. Opakom je druhý prístup, ktorý predpokladá aktívne zapojenie sa do globalizačných procesov. V tomto prípade firma nevníma globalizáciu ako hrozbu pre svoje podnikateľské aktivity, ale naopak ako príležitosť svojho rastu a expanzie. Tento prístup sa realizuje formou internacionalizácie firmy.

Ďalším predpokladom internacionalizácie je vnútorný trh Európskej únie. Je definovaný ako jednotný trh, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb a v ktorom majú európski občania slobodu žiť, pracovať, študovať a podnikať. Spotrebiteľom umožňuje nakupovať z väčšieho množstva tovaru a za výhodnejšie ceny, využívať efektívnejšiu ochranu pri nákupoch doma, v zahraničí alebo cez internet a malým aj veľkým podnikom uľahčuje cezhraničné podnikanie v celosvetovom rozsahu.

V súčasnosti na európskej a národnej úrovni existuje niekoľko nástrojov podpory internacionalizácie. Nie je rozhodujúca finančná podpora, podstatnejšia je schopnosť orientácie sa na zahraničnom trhu. V tejto súvislosti je dostatok adekvátnych informácií a schopnosť obrátiť sa na správnu inštitúciu považovaný za základ úspechu.

Viac o Internacionalizácii MSP a nástrojoch na podporu zahraničného obchodu čítajte TU

 

DISKUSIA