Podporme sociálne podnikanie v regiónoch

Sociálne podniky sú dôležitou hnacou silou pre inkluzívny rast a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení súčasných ekonomických, ekologických a spoločenských výziev. Spoločnou črtou takmer všetkých krajín Dunajského regiónu sú nedostatky v oblastiach politického a právneho regulačného rámca, trhov pre sociálne investície a vzdelávania v  téme sociálneho podnikania.

V nadväznosti na poslanie Slovak Business Agency (SBA), ktorým je komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, na skutočnosť,  že súčasná situácia na pracovnom trhu pre znevýhodnené skupiny obyvateľov je nepostačujúca, rovnako aj problematika riešenia sociálnych podnikov je v našom regióne len v „plienkach“, SBA prijala výzvu a od januára 2017 začína realizovať projekt SEN3ES (’Strengthening Social Entrepreneurial Landscape through involving socially responsible corporate Practices in EntrepreNeurial CompetenceS and Skills enhancement in the DANUBE region’).

Cieľom projektu je zlepšiť integráciu sociálnych podnikov do dnešného trhového prostredia prostredníctvom využívania poznatkov firemnej politiky spoločenskej zodpovednosti (CSR - Corporate and Social Responsibility). Ďalšími cieľmi projektu sú podpora výmeny skúseností medzi sociálnymi podnikmi a spoločensky zodpovednými firmami a podpora koordinácie a spolupráce medzi sociálnymi podnikmi a podnikmi, v ktorých sa uplatňuje politika CSR, ako aj tvorcami politík a verejnou sférou.

Aktivity projektu budú vychádzať z projektových cieľov, v rámci ktorých sa zmapuje súčasná situácia a rozdiely v oblasti sociálneho podnikania medzi krajinami Dunajského regiónu, uskutočnia sa študijné návštevy, zorganizujú semináre, v rámci interregionálnych workshopov sa uskutoční politický dialóg stakeholdrov a vypracujú sa politické odporúčania.

Hlavným výstupom partnerov projektu bude vytvorenie 60 hodinového digitálneho materiálu (e-learningu), ktorého cieľom bude vzdelávanie v oblasti teoretickej ekonomiky, manažmentu, marketingu, ľudských zdrojov, financií a predaja podniku. Spolu s personalizovaným mentoringom a koučovaním pod vedením zástupcov sociálne zodpovedných podnikov sa tak vytvoria kapacity pre atraktívne vzdelávanie sociálnych podnikov v Dunajskom regióne.

Na záver bude vypracovaný dokument „Stratégia sociálneho podnikania“ spolu s Akčným plánom. Projektoví partneri budú pracovať aj na vytvorení medzinárodnej siete sociálnych podnikov, spoločensky zodpovedných firiem, finančných investorov, tvorcov politík, akademických inštitúcií a neziskových organizácií, ktorú bude tvoriť celkovo 600–800 členov z celého Dunajského regiónu.

Projekt realizuje konzorcium 10 partnerov a 7 asociovaných partnerov z 10 krajín v rámci Dunajského regiónu: z Maďarska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Rakúska, Chorvátska, Srbska, Rumunska, Moldavska a Belgicka.

Viac informácií o projekte SENSES a programe Interreg Danube Transnational Programme môžete nájsť na oficiálnej stránke projektu a programu.


Projekt SENSES je realizovaný v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a  Inštrumentu pre predvstupovú pomoc II.

Partneri projektu:

Aktuality z projektovej činnosti:

Stratégia sociálneho podnikania

Akčný plán

Sociálni podnikatelia predstavili svoje plány pred investormi na Slovensku a v Maďarsku

Pitching podujatie pre sociálnych podnikateľov - 9. apríl 2019

Úvodná konferencia projektu SENSES v Budapešti

Newsletter #5

Newsletter #4

Newsletter #3

Newsletter #2

Newsletter #1

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva vo Viedni

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva v regióne Gorejnska, Slovinsko.

Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva v Českých Budějoviciach

Dialóg pre zlepšenie politík v téme sociálneho podnikania

Dialóg pre zlepšenie politík v sociálnom podnikaní pokračoval kľúčovými témami

Hľadanie synergií medzi vzdelávacími programami pre sociálnych podnikateľov na Slovensku

Ste sociálny podnik a chcete mentoring od skúseného podnikateľa? Zaregistrujte sa do databázy