Projekt Lost Millennials s cieľom zlepšiť postupy hodnotenia iniciatív trhu práce zameraných na 25+ NEETs sa začal

Projekt „Lost Millennials – Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+NEETs“ sa začal v novembri 2021 v rámci 2. výzvy Fondu pre zamestnanosť mládeže (Fund for Youth Employment). Hlavným cieľom projektu je prispieť k úspešnej integrácii 25+ NEETs na trh práce alebo do procesu vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom zvyšovania vedomostí o účinkoch iniciatív zameraných na vzdelávanie a/alebo zamestnanosť a budovaním kapacít stakeholdrov za účelom vypracovávania dopadových štúdií. Tento 27-mesačný projekt realizuje konzorcium 13 partnerov z celej Európy.

Projekt sa zameriava na špecifickú skupinu generácie mileniálov, mladých ľudí vo veku 25 – 29 rokov, ktorí sú nezamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (25+ NEETs), a ktorí sa len nedávno dostali do centra pozornosti výskumu a politík. Počas projektu partneri vytvoria nadnárodnú sieť výskumníkov a expertov, ktorá umožní výmenu know-how a príkladov dobrej praxe, hodnotenie vládnych a občianskych iniciatív zameraných na 25+ NEETs, uskutočňovanie podujatí zameraných na budovanie kapacít a zapájanie stakeholdrov s cieľom zvýšiť politickú relevantnosť výsledkov projektu.

Po úspešnom Kick-Off Meetingu v decembri 2021 začali projektoví partneri s hodnotením situácie 25+ NEETs v EÚ a v prijímajúcich krajinách, vrátane širšieho kontextu neistej integrácie mladých ľudí na trh práce. Výsledky budú integrované do nadnárodnej výskumnej správy, ktorá bude zverejnená v lete 2022.

23.3.2022 sa uskutočnila prvá panelová diskusia zo série online podujatí projektu Lost Millennials. Odborníci v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, návrhov aktívnych opatrení trhu práce na základe dôkazov a hodnotenia dopadov sa podelili o svoje skúsenosti s príkladmi dobrej praxe a metodologickými výzvami hodnotenia iniciatív a opatrení zameraných na mladých ľudí, najmä NEETs. Záznam z tohto podujatia je dostupný na facebookovej stránke projektu.

Aktuálne

Problematika predčasného ukončenia školskej dochádzky na Malte

Druhé medzinárodné stretnutie partnerov projektu Lost Millennials v Nórsku

Pre viac informácií o projekte kontaktujte:

 Sledujte všetky novinky a aktivity na sociálnych sieťach projektu:

 

 

Projektoví partneri:

Vedúci Partner: HETFA Research Institute (Hungary)

Prijímajúci Partneri:

 • Center for the Study of Democracy (Bulgaria),
 • Institute for Structural Policy (Czech Republic),
 • Institute of Entrepreneurship Development (Greece),
 • Binda Consulting International (Malta),
 • Evidence Institute Foundation (Poland),
 • Sapientia University of Cluj Napoca (Romania),
 • Slovak Business Agency (Slovakia), and
 • University of Burgos (Spain)

Expertní Partneri:

 • Centre for Social Innovation (Austria),
 • Bifröst University (Iceland),
 • Demos Research Institute (Finland), and
 • Nord University (Norway).

 

 

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. (Projekt je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórska pre zamestnanosť mládeže.)