„ Prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu Game of Business“

Dňa 22. júla 2021 sa uskutočnilo v bulharskej Sofii, v priestoroch Interpred, World Trade Center prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu Game of Business. Stretnutia sa osobne zúčastnili všetci partneri, s výnimkou zástupcov Slovak Business Agency, ktorí sa pripojili online.

Podujatie začalo prezentáciou projektových aktivít, ktoré zahŕňajú dve hlavné časti realizácie projektu: 
<>1.2.Inicializácia podnikateľského nápadu a rámcovej stratégie – identifikovanie medzery na trhu, opis produktu/služby, marketing a príjmy, budovanie značky a reklama
  • Nábor partnerov a spolupráca – profily partnerov, motivačné listy a žiadosti o vyjadrenie záujmu, vyhľadávanie a hodnotenie ľudských zdrojov, systém komunikácie
  • Podnikateľský plán a prezentačné zručnosti – popis potreby produktu/služby a jeho umiestnenie na trhu; výrobné procesy a zdroje; peňažné toky, príjmy, výdavky a súvaha; prognóza rozvoja podnikania a investičné riziko; riadenie obchodných informácií; organizácia a riadenie podniku; načasovanie podnikateľského zámeru; prezentácia podniku.
  • Financovanie - crowdfunding; investičné postupy; rizikové financovanie.

Softvérové moduly a logická postupnosť hry sa budú riadiť vzdelávacou metodikou a scenármi, ktoré budú integrované do logiky systému. O možnostiach systému prebehla diskusia partnerov a spoločný brainstorming.

Koordinátor projektu predstavil primárne a sekundárne cieľové skupiny projektu, ktoré budú oslovené a budú sa zúčastňovať projektových aktivít počas jednotlivých jeho fáz.

Potenciálni podnikatelia budú hĺbkovými používateľmi platformy a očakáva sa od nich praktické využitie jej výstupov.

Sekundárne cieľové skupiny projektu (vzdelávacie centrá, školy, inštitúcie) budú slúžiť ako ambasádori výsledkov projektu.

 

DISKUSIA