SBA sa podarilo vyrokovať kompromis pri regulácii jaslí a opatrovateliek detí

Vláda v stredu (21.09.2016) schválila novelu zákona o sociálnych službách, ktorá prichádza s výraznou reguláciou detských jaslí ako aj výkonu práce opatrovateľa detí do troch rokov. Slovak Business Agency (SBA) sa zapojila do pripomienkovania tohto materiálu a vzniesla voči nemu niekoľko zásadných pripomienok. Výsledkom rokovania so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je niekoľko kompromisov, vďaka ktorým sa nová úprava zjemňuje a odstraňujú sa nedostatky, ktoré by mohli v praxi spôsobiť veľké množstvo problémov nielen majiteľom jaslí, ale o prácu by tak mohli pripraviť aj samotných  opatrovateľov detí.

SBA sa podarilo presadiť schválenie návrhu, vďaka ktorému neprídu o svoju prácu opatrovateľky, ktoré  už dnes majú vyšší vek a nie je reálne, aby si doplnili vzdelanie a splnili tak  nové kvalifikačné predpoklady. Po prijatí zásadnej pripomienky SBA sa im bude akceptovať aj doterajšia prax v oblasti opatrovania detí. Podľa pôvodného návrhu hrozilo, že podmienka, podľa ktorej musí mať opatrovateľ detí minimálne úplné SŠ s maturitou, pripraví o príjem z tohto podnikania množstvo starších ľudí, ktorí sa venujú opatrovaniu detí, čím si privyrábajú popri penzii alebo tých, ktorí sú pár rokov pred dôchodkom, majú už nízku šancu sa zamestnať, ale vychovali niekoľko detí, majú prax v opatrovaní detí, avšak podmienku úplného SŠ už nie je reálne z ich strany splniť.

SBA od začiatku zásadne nesúhlasila s tým, že nová úprava umožňuje, aby pripadali na jedného zamestnanca jaslí maximálne 4 deti a aby minimálne 80 % zo všetkých zamestnancov tvoril odborný personál. Takto prísne nastavené podmienky by pre majiteľov jaslí znamenali doplnenie resp. obmenu personálu alebo zníženie kapacity jaslí. V oboch prípadoch by tieto zásahy boli sprevádzané  problémami rodičov – či už umiestniť dieťa do nových jaslí alebo si za jasle priplatiť. Napokon MPSVaR akceptovalo pripomienku SBA a počet detí na 1 zamestnanca sa zvyšuje na 5 a podiel odborného personálu klesol aspoň mierne na 75 %.

SBA je presvedčené o tom, že návrh zákona by zniesol ešte zopár vylepšení, napríklad vypustenie podmienky VŠ vzdelania 2. stupňa pre osobu, ktorá si chce založiť jasle, či pre jej zodpovedného vedúceho. Táto podmienka je neprimerane prísna a nie je zárukou, že osoba bude dobrým prevádzkovateľom takéhoto zariadenia. Argumentom predkladateľa bolo, že všetky ostatné sociálne zariadenia u prevádzkovateľa takéto kritérium VŠ vzdelania 2. stupňa požadujú. Zákon však hovorí niečo iné -  napr. u prevádzkara útulku, nocľahárne, po novom aj u osoby, ktorá bude poskytovať pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,  či službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života je dostačujúce úplné stredoškolské vzdelanie. Prijatím novej regulácie vzniknú majiteľom jaslí a opatrovateľom detí tiež nemalé náklady, napr. za debarierizáciu jaslí a ďalšie požiadavky na priestor (stovky Eur), za absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovateľmi (cca. 250 Eur), či za povinný zápis do registra (66 Eur), v prípade opomenutia ktorého hrozí pokuta až do výšky 35 000 Eur! Aj v tomto smere by mohlo MPSVaR ešte prijať už existujúce alternatívne návrhy v nasledujúcej fáze legislatívneho procesu. Netreba totiž zabúdať na skutočnosť, že súkromné jasle či opatrovatelia detí už dlhodobo suplujú štát v plnení si úlohy poskytovateľa tejto služby. Preto by sa podnikateľom na úseku opatrovania detí, medzi ktorými je tiež množstvo drobných živnostníkov, malo dostať zo strany štátu čo najviac pomoci a nie nadmerne zaťažujúca regulácia. Podnikatelia potrebu regulácie privítali, ale jej výsledná podoba je pre mnohých z nich priam likvidačná.