Simulačné prostredie pre vzdelávanie podnikateľov

Hlavným cieľom projektu je ponúknuť inovatívnu metódu výučby podnikania v systéme otvoreného vzdelávania (open educational resources), ktorá bude založená na špičkových technologických riešeniach. Projekt začína vytvorením tímu manažérov, webovej stránky a profilov na sociálnych sieťach a vizuálnu identitu projektu. Paralelne sa začnú práce na tvorbe obsahu a technickom zabezpečení platformy Game of Business pre podnikateľské vzdelávanie pre študentov všetkých stupňov školského vzdelávania.

Špecifické ciele budú zamerané na:
(1) Rozvoj integrovaných nástrojov na podporu študentov škôl a intenzívnejšie pre tých, ktorí majú inovatívne nápady a najväčšie šance na úspech;
(2) posilnenie postavenia učiteľov v školách poskytovaním nástrojov na digitálnu simuláciu pri výučbe podnikania, podnikania a ekonomiky;
(3) Posilnenie podnikateľskej iniciatívy a otvorenie škôl pre inovatívne spôsoby vzdelávania a vyučovania prostredníctvom nových technológií a digitálneho obsahu.

Tri primárne cieľové skupiny projektu sú:
(1) študenti zo všetkých ročníkov škôl,
(2) učitelia a školitelia na školách;
(3) potenciálni podnikatelia medzi stredoškolákmi a NEET (mladí ľudia vo veku 25 – 29 rokov, ktorí neštudujú, ani nepracujú).

Hlavnými aktivitami projektu bude vypracovanie celkovo šiestich intelektuálnych výstupov, ako aj organizácia školení a podujatí na predstavenie modulov projektu, ako aj šírenie výsledkov. Intelektuálne výstupy budú zahŕňať vývoj školiacich materiálov a metodík, ako aj vývoj softvérového simulátora.

Simulátor podnikateľského tréningu bude pozostávať zo štyroch hlavných modulov: iniciácia podnikateľského nápadu (predakcelerátor), prilákanie ľudských zdrojov a odborných znalostí (pri hľadaní partnerov), vypracovanie podnikateľského plánu a umenie prezentácie (hĺbková podnikateľská analýza a školenie v prezentácii vášho podnikateľského nápadu, akcelerátora), fundraising (crowdfunding a prilákanie rizikového kapitálu).

Očakávané výsledky budú overovať učitelia a študenti pomocou multidisciplinárnych vzdelávacích materiálov a softvérovými modulmi simulačnej platformy. Projekt prispeje k praktickým vedomostiam a zručnostiam študentov počas procesu podnikateľského tréningu a zároveň uzemní ich nápady, vďaka čomu budú úspešnejší.

Partneri projektu:

Trvanie projektu: od 1. novembra 2021 do  

Projekt sa začal 1. novembra 2021 a skončí sa 31. augusta 2023.

 Viac informácií nájdete na stránke:  https://www.interact.bg/game-of-business

 

Kontakt:

Ak máte akékoľvek otázky, záujem o zapojenie sa, spoluprácu alebo máte akékoľvek pripomienky, neváhajte nás kontaktovať mailom na: dubrovayova@sbagency.sk