Staňte sa koučom pre malé a stredné podniky zapojené do programu Horizont 2020

Máte minimálne päťročnú prax v oblasti manažovania firmy? Pôsobíte ako biznis kouč či mentor? Je tu príležitosť pre Vás! EASME vyhlasuje výzvu na koučov pre malé a stredné podniky zapojené do programu Horizont 2020 v rámci nástroja pre MSP. Neváhajte, posuňte európske podniky na vyššiu úroveň, získajte nové skúsenosti, kontakty, ale aj zaujímavú odmenu.

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) vyhlasuje výzvu na koučov v rámci SME Instrumentu [1] – nástroja programu Horizont 2020 (H2020) pre malé a stredné podniky s medzinárodnými ambíciami, ktoré chcú komercionalizovať svoje inovatívne podnikateľské nápady.

SME Instrument (SMEI) poskytuje kompletnú podporu od nápadu cez vývoj až po uvedenie inovácie na trh. Má tri fázy:

Zdroj obr.: Ivan Filus

Cieľ SMEI:

 • posilniť komerčný potenciál firiem a dopad účasti MSP v H2020
 • dosiahnuť hmatateľné organizačné zmeny  
 • H2020 – odrazový mostík k udržateľnému vysokému rastu

Úloha a zodpovednosti kouča:

Úlohou koučov je poskytovať firmám zúčastneným v 1. a 2. fáze odborný business koučing a mentoring s cieľom rozvíjať ich organizačné schopnosti za účelom ich vybavenia nevyhnutnými znalosťami na zabezpečenie ich komerčného rastu.  Konkrétne, základné povinnosti koučov sú:

 1. participovať na vytvorení stratégie firmy klienta, zistiť prekážky vývoja a spoločne  pripraviť podnikateľský plán s odsúhlasenými míľnikmi a výstupmi,
 2. dohodnúť s klientom pracovný plán koučingu s adresovaním špecifických prekážok rastu úspešnej implementácie, resp. realizovateľnosti projektu podaného v rámci SMEI
 3. vypracovať program koučingu po fázach, ktorý pritom identifikuje už spomínané bariéry rastu, pomôže implementovať projekt a transformuje firmu,
 4. poskytne špecifický koučing v prípade potreby (na konkrétnu aktivitu, oblasť atď,
 5. splniť zmluvné podmienky – ciele, výsledky a kontrolu rozpočtu,
 6. pomôcť vybudovať strategické partnerstvá s pomocou kontaktov siete Enterprise Europe Network,
 7. informovať klientov ohľadom vhodnej podpory zo siete EEN – služby/podujatia zamerané na podporu podnikania.

MSP získa kouča prostredníctvom siete Enterprise Europe Network, tzv. Key Account Managera (KAM), ktorý bude pôsobiť ako iniciátor, sprostredkovateľ a facilitáror vzťahu medzi MSP zúčastnenom v SMEI a koučom.

Chcem sa stať koučom – ako na to?

Výberové kritériá:

1. Základné skúsenosti a kvalifikácia:

 • minimálne 5 rokov praxe v oblasti manažovania širokej škály záležitostí firmy,
 • podložený koučovací background,
 • široká sieť kontaktov,
 • skúsenosti v oblasti inovačného manažmentu,
 • kvalifikácie.

2. Kľúčové vlastnosti uchádzačov:

 • empatia, integrita, kredibilita, pracovitosť, nezávislosť a trpezlivosť,
 • schopnosť vykonávať prácu na seniorskom stupni manažmentu,
 • prirodzená obchodná prezieravosť podporená silnými výskumnými, analytickými a diagnostickými schopnosťami,
 • byť zvyknutý preberať iniciatívu,
 • schopnosť ponúknuť konštruktívnu výzvu,
 • schopnosti v oblasti strategického plánovania, líderstva, ľudských zdrojov, vývoja nového produktu, vývoja trhu a internacionalizačnej stratégie, inovačného manažmentu, IPR, finančného manažmentu, schopnosť investovať a zlepšovať.

Za predpokladu, že ich spĺňate, zaregistrujte sa online do databázy koučov, pričom od uchádzača sa vyžaduje nasledovné:

 • kontaktné údaje
 • životopis v anglickom jazyku (verejne prístupný link s Vaším CV – napr. na LinkedIn-e, príp. v .doc, .pdf verzii), ktorý bude obsahovať:
  • vašu expertízu, špecializáciu v určitých oblastiach
  • profesionálne skúsenosti – súčasné, minulé zamestnania vrátane pozície a odpracovaných rokov
  • vzdelanie a tréningy na základe dosiahnutej kvalifikácie, subjektu zamerania, meno inštitúcie, krajinu a rok získania kvalifikácie
  • jazykové znalosti
 • minimálne 3 referencie predložené na hlavičkovom papieri  a podpísané zodpovednou osobou (generálny riaditeľ/výkonný riaditeľ/majiteľ firmy), pričom v nich musí byť spomenuté meno kouča a detailne popísaný dopad a výsledky, ktoré jeho koučovanie firme, resp. generálnemu/výkonnému riaditeľovi/majiteľovi firmy prinieslo.

Informácie pre potenciálneho kouča:

 • miesto koučovania: v mieste sídla MSP zapojeného do SME
 • časové trvanie koučingu: max. 120 pracovných dní (rozložených medzi viaceré firmy)
 • platové podmienky: 450 €/deň (+ cestovné a diéty)

Viac informácií o výzve sa dozviete TU.

[1] Hlavné charakteristiky SME Instrumentu:

 • zacielené na inovatívne MSP s ambíciou rozvoja, rastu a internacionalizácie
 • vyhradené len pre MSP
 • možná podpora jedného účastníka
 • nie je povinnosť absolvovať všetky fázy
 • každá fáza je otvorená pre všetky MSP
 • 70 % - né financovanie
   

DISKUSIA