Stretnutie partnerov projektu SENSES a študijná návšteva v Českých Budějoviciach

V dňoch 13.-14.2. 2018 partneri projektu SENSES absolvovali pracovné stretnutie a študijnú návštevu niekoľkých českých sociálnych podnikov v blízkom okolí Českých Budějovíc. Organizátorom podujatia bol český partner projektu RERA – Regionální rozvojová agentura jižních Čech.

 

V rámci pracovného semináru boli prezentované nadchádzajúce projektové aktivity:

  • Posilnenie postavenia sociálnych podnikov – partneri spoločne vyvíjajú vzdelávací nástroj, ktorý bude zahŕňať oblasti od biznis plánovania, marketingu, predaja až po manažment a financie. Koordinácia aktivity je v réžii maďarského partnera NESst, ktorý na stretnutí s partnermi konzultoval jednotlivé časti a formu nástroja. Celkovo bude pozostávať z približne 30 hodín e-learningového školenia vrátane videí a 30 hodín praktických cvičení, ktorými si zástupcovia sociálnych podnikov a startupov overia získané vedomosti a zručnosti. Vybrané podniky následne môžu absolvovať jednodňový mentoring a koučing od expertov s možnosťou následne prezentovať svoj koncept podnikania pred sociálnymi investormi.
  • Vytvorenie intenzívnej spolupráce sociálnych podnikateľov v rámci ekosystému sociálneho podnikania v rámci Dunajského regiónu – pilotný program zameraný na networking, budovanie kapacít a zlepšenie prístupu k službám v oblasti financií a marketingu u vybraných podnikov. Uskutoční sa v rámci Rakúska, Maďarska a Slovinska.
  • Príprava stratégie sociálneho podnikania pre Dunajský región, v rámci ktorej partneri pripravia vzdelávacie podujatia pre národných a regionálnych tvorcov politík v Chorvátsku, Rumunsku a na Slovensku. Počas stretnutí budú mať možnosť diskutovať o obsahu, prioritách a podporných programoch stratégie v prostredí Dunajského regiónu.

Na stretnutí bola prítomná zástupkyňa Úradu práce ČR, ktorá partnerom predstavila situáciu na pracovnom trhu v Juhočeskom kraji. Nezamestnanosť tu v januári 2018 dosiahla úroveň iba 3,4%, teda pod priemerom 3,9% v rámci všetkých krajov ČR. Prítomná je však špecifická nezamestnanosť určitých skupín obyvateľstva – dlhodobo nezamestnaných a uchádzačov o prácu nad 50 rokov, so zdravotným postihnutím alebo dostávajúcich dávku v hmotnej núdzi. Jedným z nástrojov pre jej zníženie je aktívna politika zamestnanosti, ktorá zahŕňa komunitné služby a spoločenské účelové miesta (dotácia personálnych nákladov po dobu maximálne 6 mesiacov alebo jednorazová dotácia v prípade živnostníkov). Ďalšou možnosťou je rekvalifikácia zamestnancov podľa požiadaviek firmy, pričom uchádzač si tiež môže dohodnúť konkrétnu tému rekvalifikácie. Tá bola najviac využívaná počas krízového roku 2015.

Zamestnávateľ na Slovensku je za určitých podmienok povinný zamestnať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov. V ČR je táto kvóta nastavená na 4%, čo pri spoločnostiach so stovkami zamestnancov predstavuje zložitú situáciu. V praxi tak často nastanú situácie, kedy sú zamestnanci vyzývaní, aby ukázali „skryté“ zdravotné postihnutie. Samozrejme existujú iné možnosti splnenia povinnosti a to pravidelným odvodom do štátneho rozpočtu alebo odberom výrobkov/služieb od firiem, ktoré zamestnávajú viac ako 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím z celkového počtu zamestnancov (chránené dielne). Tieto spoločnosti môžu v ČR získať preplatenie až 75% mzdových nákladov od štátu.

Pracovné diskusie boli obohatené o praktické skúsenosti, ktoré sme získali počas inšpiratívnych návštev českých sociálnych inovátorov a podnikateľov. Zopár z nich Vám predstavíme:

 

Centrum ARPIDA (Akcia, Rehabilitácia, Pomoc, Integrácia, Dobrovoľnosť, Agapé) vzniklo aj vďaka charitatívnej lotérii v roku 1991.

Svoje aktivity na poli integrácie osôb prezentoval aj zástupca neštátneho centra ARPIDA, ktoré poskytuje koordinovanú podporu v duchu uceleného systému rehabilitácie (prostriedky liečebné, sociálne, pedagogické a pracovné) osobám s telesným a kombinovaným postihnutím a ich rodinám. Unikátne neziskové centrum v rámci strednej Európy funguje od roku 1993 a jeho súčasťou je stredisko sociálnych služieb, neštátne zdravotnícke zariadenie, škola a školské zariadenia. Vďaka inovatívnym postupom, prostriedkom a vyškoleným odborníkom sa komplexne venujú deťom od útleho veku až po strednú školu. Po jej ukončení majú stále možnosť využiť nadväznú podporu napríklad vo forme sprostredkovania asistencie, bývania či pracovného uplatnenia.

Viac informácií nájdete na: http://www.arpida.cz/

 

     

Pražírna Drahonice je chránená dielňa pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Ide o podnik, ktorý si stanovil hneď niekoľko sociálnych cieľov: zamestnáva aspoň 40% osôb so zdravotným postihnutím, berie ohľad na environmentálne aspekty pri nákupe materiálov, minimalizuje odpad a podporuje rozvoj lokálnej komunity. Podnik funguje bez dotácií, pričom doteraz vždy viac ako 50% zisku reinvestoval do rozvoja spoločnosti. Okrem kvalitnej kávy sa môže pochváliť aj prípravou čajov, sirupov, sušeného ovocia a zákuskov, ktoré vyrábajú tradičnými metódami.

www.prazirnadrahonice.cz

 

Sociálne družstvo Vlna vzniklo v marci 2014 s cieľom rozšíriť všeobecné prospešné činnosti v oblasti pracovnej a sociálnej integrácie znevýhodnených osôb do spoločnosti. Vďaka výnimočnému pracovnému tímu si tam našli dôstojné uplatnenie a životnú náplň ľudia, ktorí sú na trhu práce znevýhodnení. Medzi služby, ktoré chránená dielňa ponúka patrí demontáž a spracovanie elektrozariadení a elektro odpadu, z ktorého sa materiálovo zhodnocujú rôzne časti. Disponujú tiež dielňou pre triediace, kontrolné a montážne práce a poskytujú skartovacie služby. V štádiu rozbehu je iniciatíva pod názvom Materiální banka, kde môžu jednotlivci a firmy odovzdať nepotrebný nábytok a veci, ktoré budú následne obnovené s cieľom ďalšieho predaja alebo darovania pre neziskové účely.

www.socialni-druzstvo-vlna.cz

 

Kavárna JINÝ SVĚT – príjemná a útulná kaviareň, ktorá je navštevovaná hlavne matkami s deťmi, nakoľko je tu vytvorený priestor pre detské hry. Ako čašníkov zamestnávajú hendikepované osoby, ktoré počas preberania objednávky usmerňujú asistenti.

www.kavarnajinysvet.cz

 

Fér café – Jedná sa skôr o bistro ako o typickú kaviareň. Ponúka svoje kvalitné fair trade produkty od lokálnych dodávateľov a zo sezónnych bio surovín. Zároveň sa správajú zodpovedne voči životnému prostrediu napríklad používaním výlučne ekologických umývacích prostriedkov. Podobne dávajú pracovnú príležitosť ľuďom so zdravotným postihnutím.

www.kavarnajinysvet.cz

 

Poslaním Domova sv. Anežky (založený ako všeobecne prospešná spoločnosť) v Týne nad Vltavou je podpora a pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím a ich začlenenie do bežného života. Poskytuje sociálne služby, ako rehabilitácie, sociálne terapeutické dielne a podporu samostatného bývania. Vo svojich priestoroch prevádzkuje chránené pracovné dielne a pracoviská, kde hendikepovaní ľudia vyrábajú keramické, drôtené a tkáčske produkty, výrobky z ovčej vlny, prírodné mydlá a iné. Ponúkajú tiež služby ako potlač alebo údržbu verejnej zelene.

http://www.anezka-tyn.cz

 

Sledujte SENSES na sociálnych sieťach a buďte informovaní o jeho aktivitách a novinkách z oblasti sociálneho podnikania:

Facebook: @projectsenses

Webová stránka projektu: www.interreg-danube.eu/senses

Ďalšie články: Podporme sociálne podnikanie v regiónoch