Vedenie Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (SBA) je organizáciou neziskového charakteru. Riadenie a kontrolu činnosti agentúry zabezpečujú orgány Slovak Business Agency, ktorými sú :

  • Zbor zástupcov členov združenia,
  • Správna rada,
  • Dozorná rada,
  • Generálny riaditeľ.

Najvyšším orgánom, zodpovedným za riadenie činnosti SBA v strategických otázkach je Zbor zástupcov členov združenia.

Správna rada je výkonným a rozhodovacím orgánom, ktorý prijíma dôležité rozhodnutia súviasiace s činnosťou SBA, schvaľuje strednodobé a dlhodobé smerovanie agentúry.

Dozorná rada z pozície kontrolného orgánu dohliada na hospodárenie a použitie prostriedkov Agentúry v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov.

Činnosť SBA riadi Generálny riaditeľ, ktorý koná v jej mene.

 

Dozorná rada

Mgr. Ľuboš Halák

Predseda Dozornej rady
Združenie podnikateľov Slovenska

 

Milan Hrančík
Slovenský živnostenský zväz

JUDr. Miroslava Paceltová
Ministerstvo hospodárstva SR

 

Správna rada

Ing. Marek Csabay, PhD.
Predseda Správnej rady
Ministerstvo hospodárstva SR

Ján Palenčár
Podpredseda Správnej rady
Slovenský živnostenský zväz

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Ministerstvo hospodárstva SR

Mgr. Martin Svoboda
Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Ján Solík, PhD.
Združenie podnikateľov Slovenska

 

Zbor zástupcov členov združenia

Ing. Peter Švec
Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Jozef Kožár
Združenie podnikateľov Slovenska

Stanislav Čižmárik
Slovenský živnostenský zväz

 

Manažment

Mgr. Martin Holák, PhD.
Generálny riaditeľ        

Ing. Miroslav Dunajčín
Finančný riaditeľ   
                    
Ing. Marián Letovanec
Riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov