Výskum DIGICROSSGEN prináša svoje výstupy!

Projekt DIGICROSSGEN „Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup“ prináša na svojej webovej stránke predstavenie koncepčného modelu medzigeneračného podnikania na Slovensku v čase digitálnej transformácie, monografie a ďalšie odborné publikácie.

 

Na stránke https://digicrossgen.fmuk.eu/ nájdete všetky doposiaľ spracované výstupy v anglickom aj slovenskom jazyku.

Najrozsiahlejšími výstupmi sú monografie, ktoré sa zaoberajú témami „Podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie optikou generácií“ a „Podnikanie na Slovensku počas pandémie COVID-19: medzigeneračná perspektíva“.

Hlavným cieľom vedeckej monografie „Podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie optikou generácií“ je na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód poskytnúť charakteristiku medzigeneračného podnikania na Slovensku a súčasne aj stavu digitalizácie a digitálnej transformácie z pohľadu generácií, ktoré predstavujú východisko na využitie celkového potenciálu podnikania a majú slúžiť stakeholderom v tejto oblasti na formulovanie ich návrhov a odporúčaní, ktoré pomôžu prispôsobiť sa súčasnej dynamike zmien.

Monografia „Podnikanie na Slovensku počas pandémie COVID-19: medzigeneračná perspektíva“ má za cieľ na základe analýzy GEM dát identifikovať stav a vývoj podnikateľskej aktivity a prostredia na Slovensku s dôrazom na dopady COVID-19 tak, aby sa určili kľúčové trendy v jednotlivých oblastiach podnikania, a to s prihliadnutím na kontext medzinárodný, medzigeneračný, ako aj kontext vývojovej fázy podnikania a podnikateľského prostredia.

Výsledky analýz budú tiež slúžiť ako východisko ďalším aktivitám a výstupom projektu.

Viac o projekte a jeho výstupoch: https://digicrossgen.fmuk.eu/

Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0581.