Výsledky výzvy: Národného projektu NPC v regiónoch: Dlhodobé individuálne poradenstvo/Marec

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme dlhodobého individuálneho poradenstva poskytovaného v rámci Rastového programu, a to bez ich spolufinancovania. Ide o komplexné poradenstvo pre riešenie strategických otázok v oblastiach: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, vo forme 80 bezplatných konzultačných hodín pre podnikateľov, s expertom priamo v regióne.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 22. apríla 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program.

Úspešní žiadatelia:

002    ZA21_072          2.1       EWES s.r.o.

003    ZA21_073          2.1       Dávid Vorčák

004    BB17_061          1.7       byMishel s. r. o.

005    BB17_062          1.7       Super Záhrada s. r. o.

008    KE21_067          2.1       WebArat Solutions, s.r.o.

009    KE21_068          2.1       JaN – DACH s.r.o.

011    KE17_070          1.7       Mgr. Sylvia Macková – LOGOMOSES – súkromné centrum

012    TT21_056          2.1       Vital trade s.r.o.

013    TT17_057          1.7       JDN spol. s r.o.

015    TT21_059          2.1       WHY s.r.o.

016    PO21_044         2.1       Bc. Helena Vožňáková – ART diela

017    PO17_045         1.7       FinCode s. r. o.

018    PO17_046         1.7       Natália Margušová

021    TN21_065          2.1       Famia, s.r.o.

022    NR21_063         2.1       A plus A s.r.o.

023    NR21_064         2.1       MMKA group s.r.o.

028    NR21_069         2.1       St. Paul & Son, s. r. o.

029    NR21_070         2.1       ORGANIX garden s.r.o.

030    NR17_071         1.7       qBooth s.r.o.

031    NR21_072         2.1       Ing. Marek Krajč - Makervision

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

001    ZA17_071          1.7      

006    BB21_063          2.1      

007    BB21_064          2.1      

010    KE21_069          2.1      

014    TT21_058          2.1

019    PO21_047         2.1

020    TN21_064          2.1

024    NR17_065         1.7

025    NR21_066         2.1

026    NR17_067         1.7

027    NR17_068         1.7      

Dlhodobé individuálne poradenstvo je úspešným žiadateľom poskytované v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.