Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Programu na podporu startupov (2017-2020) - nepodnikatelia

Prihlásiť sa môžete od 21. 08. 2019

 

Slovak Business Agency ako vykonávateľ (ďalej len „Vykonávateľ“) Programu na podporu startupov (2017-2020) zverejnenom v Obchodnom vestníku 54/2017 dňa 17. 03. 2017 (ďalej len „Program“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácii a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Programu na podporu startupov (2017-2020) (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám - nepodnikateľom, bez ich spolufinancovania, možnosť získať podporu formou konzultácií a odborného poradenstva.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Programu na podporu startupov (2017-2020) vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

 

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov (ďalej len „Žiadateľ) súvisiace s účasťou na podpore formou konzultácií a odborného poradenstva:

 

 1. Zúčastniť sa konzultácií a odborného poradenstva môže výlučne občan Slovenskej republiky ako fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá nie je podnikom v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania, pričom hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb na trhu. Fyzická osoba – nepodnikateľ zároveň nesmie byť podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na účely tejto Výzvy sa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a/alebo prokurista podniku považuje za podnikateľa.
 1. Žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva.
 1. V prípade schválenia Žiadosti pristúpi Vykonávateľ k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory v podobe poskytovania konzultácií a odborného poradenstva s úspešným Žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Zmluva“); Vykonávateľ nie je povinný Zmluvu uzatvoriť, ak Žiadateľ pred jej uzatvorením neposkytuje Vykonávateľovi súčinnosť.
 1. Žiadateľ sa nadobudnutím účinnosti Zmluvy stáva Prijímateľom (ďalej len „Prijímateľ“), pričom za deň poskytnutia pomoci sa považuje deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
 1. Po uzavretí Zmluvy Prijímateľ vypracuje a zašle formulár „Harmonogram poskytovania podpory“, v ktorom Prijímateľ vopred na nasledujúci mesiac uvedie, ktoré dni v týždni sa bude s mentorom stretávať a na akom mieste (napríklad si stanoví, že s mentorom sa bude počas budúceho mesiaca stretávať každú stredu od 15:00 do 20:00 a každý štvrtok od 15:00 do 20:00), zmenu dátumu, času alebo miesta musí Prijímateľ oznámiť Slovak Business Agency emailom najneskôr 24 hodín pred plánovanou konzultáciou. Po schválení zo strany Slovak Business Agency si následne Prijímateľ môže uvedený termín konzultácie nahradiť (aby nedošlo k prekročeniu limitu 10 hodín týždenne/expert - náhradný termín konzultácie musí prebehnúť v rovnakom týždni ako pôvodná konzultácia). Následne spolu s výkazom experta a spätnou väzbou za zrealizovaný mesiac doručí formulár „Harmonogram poskytovania podpory“ na nasledujúci mesiac.
 1. Vykonávateľ po splnení podmienok uvedených v Programe, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva.
 1. Refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne Žiadateľom nie je zo strany Vykonávateľa následne možná.
 1. Prijímateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Programe, Výzve a/alebo Zmluve.
 1. Prijímateľ je povinný vypracované výstupy podpory zaslať v rozsahu, ktorý stanovuje a upravuje projektový zámer.
 1. Prijímateľ osobne odprezentuje Žiadosť a projektový zámer a po ukončení poskytovania podpory aj  záverečnú dokumentáciu pred komisiou (ďalej len „Komisia“).
 1. Najnižšia výška podpory v rámci Programu nie je stanovená a najvyššia výška podpory v rámci Programu predstavuje sumu 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) (celková cena práce Experta/ov) poskytnutej jednorazovo za rozpočtový rok 2019 v zmysle článku I) ods. 2 Programu.
 1. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Do čoho sa môžete zapojiť?:

 

Aktivity Startup sea, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

 • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
 • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
 • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
 • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

 

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na adresu Vykonávateľa: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na  e-mailovú adresu: poradenstvo@sbagency.sk.

 

Žiadosť a povinné prílohy(max. veľkosť príloh jedného emailu môže byť 20MB)

 

Žiadateľ predkladá:

 1. Žiadosť,
 2. Projektový zámer fyzickej osoby,
 3. Vyhlásenie Žiadateľa,
 4. Prezentácia startupu/nápadu,
 5. CV Žiadateľa, ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov[1]
 6. CV Experta,  ktorého si Žiadateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere a ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov[2]

 

Expert musí spĺňať nasledujúce kritéria:

 • musí byť daňový rezident SR a platca odvodov v SR[3],
 • nesmie byť blízka osoba Žiadateľa (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel).

 

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie Komisii a to v súlade so Zákonom.

 

Zloženie Komisie:

Komisia je zriadená štatutárnym zástupcom Vykonávateľa a má najmenej 3 (slovom: troch) členov.

Člen Komisie nesmie byť Žiadateľom.

Komisia je pri schvaľovaní Žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených v tejto Výzve.

 

Postup hodnotenia:

Všetky Žiadosti doručené v termíne, ktoré splnia formálne náležitosti a kritériá na predkladanie projektových zámerov, budú hodnotené v dvojkolovom výberovom procese. V prvom výberovom kole nezávislý expert vypracuje odborný posudok na projektový zámer. V druhom výberovom kole bude Komisia Žiadosti posudzovať na základe osobnej prezentácie Prijímateľa a doručených podkladov, a to podľa kritérií:

 • prínosu a trhového potenciálu projektového zámeru;
 • inovatívnosti a unikátnosti riešenia;
 • relevantnosti požadovanej podpory pre Žiadateľa a/alebo
 • kvality vypracovania Žiadosti a projektového zámeru.

 

Termíny:

 

Termín začiatku prihlasovania sa do Výzvy: 21. 08. 2019.

Termín uzavretia Výzvy: 08. 09. 2019.

Termín poslednej konzultácie a/alebo odborného poradenstva: 31. 01. 2020.                                                                                                                                

Predpokladaný termín vyhodnotenia Žiadostí: október 2019.

Výška disponibilných finančných prostriedkov na túto Výzvu: indikatívne 50 000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc eur).

 

Viac o iniciatíve Startup Sharks tu.

 

Príklad:

Žiadateľ XY ma záujem o odborné poradenstvo zo strany Experta. Čo všetko získa?

Vykonávateľ uhradí odmenu Expertovi spojenú s poskytovaním podpory formou konzultácií a odborného poradenstva:

 • úhrada odmeny Expertovi, max. vo výške 10 (slovom: desiatich) hodín týždenne,
 • celková výška podpory pre Žiadateľa nesmie presiahnuť 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) (celková cena práce Experta/ov) poskytnutej jednorazovo za rozpočtový rok 2019 v zmysle článku I) ods. 2 Programu. Vykonávateľ vypláca odmenu Expertovi na základe reálne odkonzultovaných hodín, počas celej doby realizácie poskytovania podpory.

 

Bližšie informácie o poskytovanej podpore formou konzultácií a odborného poradenstva:

 

 • v rámci Startup sea je poskytovaná podpora vo výške 100 % (slovom: sto percentnej) úhrady oprávnených výdavkov. Vykonávateľ zabezpečuje náklady spojené s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva Expertmi bez spolufinancovania zo strany Žiadateľa. Celková výška podpory pre Žiadateľa v rámci Startup sea nesmie presiahnuť sumu 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) (celková cena práce Experta/ov) poskytnutú jednorazovo za rozpočtový rok 2019 v zmysle článku I) ods. 2 Programu,
 • Žiadateľ uvedie svoju preferenciu na konkrétneho Experta v projektovom zámere, resp. požiada o sprístupnenie zoznamu/ databázy Expertov Vykonávateľa v preferovanej expertnej oblasti. Expert musí spĺňať kritéria uvedené vo výzve na Expertov,
 • Experta schvaľuje Komisia,
 • poskytnúť podporu 1 (slovom: jednému) Prijímateľovi v rámci Startup sea je možné len jednorazovo za rozpočtový rok 2019. Podpora v rámci Startup sea môže byť poskytnutá len na tie aktivity projektového zámeru, na ktoré ešte nebola v minulosti poskytnutá takáto podpora,
 • celková výška pomoci pre Prijímateľa v rámci komponentu 2 nesmie presiahnuť 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) (celková cena práce Experta/ov) poskytnutú jednorazovo za rozpočtový rok 2019 v zmysle článku I) ods. 2 Programu,
 • Prijímateľ môže mať počas trvania Zmluvy 1 (slovom: jedného) a/alebo viac Expertov v rôznych expertných oblastiach, maximálne však 3 (slovom: troch),
 • po schválení Žiadosti zo strany Komisie, Vykonávateľ uzavrie so Žiadateľom Zmluvu,
 • maximálny počet hodín konzultácií počas celého obdobia trvania poskytovania podpory bude podielom maximálne 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur)  a hodinovej sadzby Experta/ov v celkovej cene práce,
 • maximálny rozsah konzultácií a odborného poradenstva s 1 (slovom: jedným) Expertom predstavuje 10 (slovom: desať) hodín týždenne,
 • Prijímateľ každý mesiac zašle formulár spätnej väzby, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy,
 • Expert každý mesiac zašle Vykonávateľovi dvojstranne podpísaný pracovný výkaz,
 • po ukončení poskytovania podpory zo strany Experta, Prijímateľ zašle Vykonávateľovi záverečnú dokumentáciu podľa Zmluvy, následne nezávislý hodnotiteľ vypracuje záverečný odborný posudok, ktorý bude podkladom pre Komisiu,
 • Prijímateľ osobne odprezentuje záverečnú dokumentáciu pred Komisiou,
 • v prípade, ak Komisia rozhodne o nenaplnení výstupu podpory určeného v Zmluve, Prijímateľ má povinnosť uhradiť Vykonávateľovi zmluvnú pokutu, ktorá zodpovedá výške celkových nákladov na poskytnutie podpory Prijímateľovi v zmysle Zmluvy.

V prípade záujmu o získanie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva Vám radi poradíme.

Úspešní Žiadatelia berú na vedomie, že budú zverejnení na webom sídle Slovak Business Agency.

Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.

 

 

Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

poradenstvo@sbagency.sk

 


[1] V opačnom prípade Vaša Žiadosť nebude môcť byť ďalej posudzovaná.

[2] V opačnom prípade Vaša Žiadosť nebude môcť byť ďalej posudzovaná.

[3] V prípade, ak Expert nie je daňovým rezidentom a platcom odvodov v SR, Žiadateľ berie na vedomie prípadnú administratívnu záťaž spojenú s prihlásením Experta do príslušných registrov.