Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) - podnikatelia

Prihlásiť sa môžete od 21. 08. 2019

 

Slovak Business Agency ako vykonávateľ (ďalej len „Vykonávateľ“) Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len „Schéma“) vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou konzultácii a odborného poradenstva v rámci Komponentu 2 Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom s  dátumom registrácie najviac 5 (slovom: piatich) rokov, bez ich spolufinancovania, možnosť získať podporu formou konzultácií a odborného poradenstva.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu startupov (2017-2020) (schéma pomoci de minimis) vrátane jej príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Bližšie informácie a kritériá pre žiadateľov (ďalej len „Žiadateľ) súvisiace s účasťou na podpore formou konzultácií a odborného poradenstva:

 

 1. Žiadateľmi môžu byť výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom spĺňajú definíciu MSP podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, od ich vzniku v čase podania Žiadosti neuplynulo viac ako 5 (slovom: päť) rokov a zároveň sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý ich oprávňuje na získanie pomoci.
 1. Žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva.
 1. V prípade schválenia Žiadosti pristúpi Vykonávateľ k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory v podobe poskytovania konzultácií a odborného poradenstva s úspešným Žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Zmluva“); Vykonávateľ nie je povinný Zmluvu uzatvoriť, ak Žiadateľ pred jej uzatvorením neposkytuje Vykonávateľovi súčinnosť.
 1. Žiadateľ sa nadobudnutím účinnosti Zmluvy stáva Prijímateľom (ďalej len „Prijímateľ“), pričom za deň poskytnutia pomoci sa považuje deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
 1. Vykonávateľ po splnení podmienok uvedených v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva.
 1. Refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne Žiadateľom nie je zo strany Vykonávateľa následne možná.
 1. Prijímateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve.
 1. Prijímateľom nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Člen/členovia štatutárneho orgánu Prijímateľa, alebo Prijímateľ – fyzická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Prijímateľ – právnická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z.
  o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ nesmie byť dlžníkom voči štátu, t. j. nesmie mať nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Voči Prijímateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v likvidácii,
  v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Voči Prijímateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia a zároveň Prijímateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
  v predchádzajúcich 3 (slovom: troch) rokoch.
 1. Najnižšia výška podpory v rámci Schémy nie je stanovená a najvyššia výška podpory v rámci Schémy predstavuje sumu 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) (celková cena práce Experta/ov) poskytnutej jednorazovo za rozpočtový rok 2019 v zmysle článku J) ods. 3 Schémy a za predpokladu dodržania stropu v zmysle ustanovenia Článku J) ods. 2 Schémy.
 1. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Do čoho sa môžete zapojiť?:

Aktivity Startup sea, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

 • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
 • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
 • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
 • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

 

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na adresu Vykonávateľa: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: poradenstvo@sbagency.sk.

 

Žiadosť a povinné prílohy: (max. veľkosť príloh jedného emailu môže byť 20MB)

Žiadateľ predkladá:

 

 1. Žiadosť,
 2. Projektový zámer podnikateľa/MSP,
 3. Vyhlásenie Žiadateľa,
 4. Vyhlásenie Žiadateľa o splnení podmienok účasti,
 5. Vyhlásenie o poskytnutí údajov,
 6. Prezentácia startupu/nápadu,
 7. CV štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu Žiadateľa, ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov[1],
 8. CV Experta,  ktorého si Žiadateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere, a ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov[2],
 9. CV zástupcov Žiadateľa, ktorých nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov2 uvedených v CV,
 10. Dokumenty preukazujúce pracovnoprávny vzťah zástupcov žiadateľa so žiadateľom (najmä pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti).

 

Expert musí spĺňať nasledujúce kritéria:

 • musí byť daňový rezident SR a platca odvodov v SR3,
 • nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu so Žiadateľom,
 • nesmie byť štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu Žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom Žiadateľa, alebo zamestnancom Žiadateľa, alebo týmto fyzickým osobám blízka osoba (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel).

 

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie výberovej komisii (ďalej len „Komisia“) a to v súlade so Zákonom.

 

Zloženie Komisie:

Komisia je zriadená štatutárnym zástupcom Vykonávateľa a má najmenej 3 (slovom: troch) členov.

Člen Komisie nesmie byť Žiadateľom. Člen Komisie a jemu blízka osoba taktiež nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu Žiadateľa, ako ani zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je Žiadateľom.

Komisia je pri schvaľovaní Žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených v tejto Výzve.

 

Postup hodnotenia:

Všetky Žiadosti doručené v termíne, ktoré splnia formálne náležitosti a kritériá na predkladanie projektových zámerov, budú hodnotené v dvojkolovom výberovom procese. V prvom výberovom kole nezávislý expert vypracuje odborný posudok na projektový zámer. V druhom výberovom kole bude Komisia Žiadosti posudzovať na základe prezentácie štatutárneho orgánu Žiadateľa a doručených podkladov, a to podľa kritérií:

 • prínosu a trhového potenciálu projektového zámeru;
 • inovatívnosti a unikátnosti riešenia;
 • relevantnosti požadovanej podpory pre Žiadateľa a/alebo
 • kvality vypracovania Žiadosti a projektového zámeru.

 

Termíny:

Termín začiatku prihlasovania sa do Výzvy: 21. 08. 2019.

Termín uzavretia Výzvy:  08. 09. 2019.

Termín poslednej konzultácie a/alebo odborného poradenstva: 31. 01. 2020.                                                                                                                                   

Predpokladaný termín vyhodnotenia Žiadostí: október 2019.

Výška disponibilných finančných prostriedkov na túto Výzvu: indikatívne 175 000 ,- EUR (slovom: stosedemdesiatpäťtisíc eur).

 

Viac o iniciatíve Startup Sharks tu.

 

Príklad:

Žiadateľ XY ma záujem o odborné poradenstvo zo strany Experta. Čo všetko získa?

Vykonávateľ uhradí odmenu Expertovi spojenú s poskytovaním podpory formou konzultácií a odborného poradenstva:

 • úhrada odmeny Expertovi, max. vo výške 10 (slovom: desiatich) hodín týždenne,
 • celková výška podpory pre Žiadateľa nesmie presiahnuť 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) (celková cena práce Experta/ov) poskytnutej jednorazovo za rozpočtový rok 2019 v zmysle článku J) ods. 3 Schémy. Vykonávateľ vypláca odmenu Expertovi na základe reálne odkonzultovaných hodín, počas celej doby realizácie poskytovania podpory.

 

Bližšie informácie o poskytovanej podpore formou konzultácií a odborného poradenstva:

 • v rámci Startup sea je poskytovaná podpora vo výške 100 % (slovom: sto percentnej) úhrady oprávnených výdavkov. Vykonávateľ zabezpečuje náklady spojené s poskytovaním konzultácií a odborného poradenstva Expertmi bez spolufinancovania zo strany Žiadateľa. Celková výška podpory pre Žiadateľa v rámci Startup sea nesmie presiahnuť sumu 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) (celková cena práce Experta/ov) poskytnutú jednorazovo za rozpočtový rok 2019 v zmysle článku J) ods. 3 Schémy,
 • Žiadateľ uvedie svoju preferenciu na konkrétneho Experta v projektovom zámere, resp. požiada o sprístupnenie zoznamu/ databázy Expertov Vykonávateľa v preferovanej expertnej oblasti. Expert musí spĺňať kritéria uvedené vo výzve na Expertov,
 • Experta schvaľuje Komisia,
 • poskytnúť podporu 1 (slovom: jednému) Prijímateľovi v rámci Startup sea je možné len jednorazovo za rozpočtový rok 2019. Podpora v rámci Startup sea môže byť poskytnutá len na tie aktivity projektového zámeru, na ktoré ešte nebola v minulosti poskytnutá takáto podpora,
 • celková výška pomoci pre Prijímateľa v rámci komponentu 2 nesmie presiahnuť 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) (celková cena práce Experta/ov) poskytnutú jednorazovo za rozpočtový rok 2019 v zmysle článku J) ods. 3 Schémy,
 • Prijímateľ môže mať počas trvania Zmluvy 1 (slovom: jedného) a/alebo viac Expertov v rôznych expertných oblastiach, maximálne však 3 (slovom: troch),
 • Žiadateľ v  projektovom zámere uvedie 1 až 3 zástupcov Žiadateľa, ktorí sa budú zúčastňovať poskytovanej podpory. Zástupca Žiadateľa je výlučne fyzická osoba, ktorá musí byť v čase podania Žiadosti a počas celej doby poskytovania podpory štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu žiadateľa, spoločníkom, akcionárom alebo prokuristom žiadateľa alebo je so Žiadateľom v pracovnoprávnom vzťahu; vzťah zástupcu Žiadateľa so Žiadateľom musí byť preukázateľný vo forme akceptovateľnej pre Slovak Business Agency,
  • po schválení Žiadosti zo strany Komisie, Vykonávateľ uzavrie so Žiadateľom Zmluvu,
 • po uzavretí Zmluvy Prijímateľ vypracuje a zašle formulár „Harmonogram poskytovania podpory“, v ktorom Prijímateľ vopred na nasledujúci mesiac uvedie, ktoré dni v týždni sa bude s mentorom stretávať a na akom mieste (napríklad si stanoví, že s mentorom sa bude počas budúceho mesiaca stretávať každú stredu od 15:00 do 20:00 a každý štvrtok od 15:00 do 20:00), zmenu dátumu, času alebo miesta musí Prijímateľ oznámiť SBA emailom najneskôr 24 hodín pred plánovanou konzultáciou. Po schválení zo strany SBA si následne Prijímateľ môže uvedený termín konzultácie nahradiť (aby nedošlo k prekročeniu limitu 10 hodín týždenne/expert - náhradný termín konzultácie musí prebehnúť v rovnakom týždni ako pôvodná konzultácia). Následne spolu s výkazom experta a spätnou väzbou za zrealizovaný mesiac doručí formulár „Harmonogram poskytovania podpory“ na nasledujúci mesiac,
 • maximálny počet hodín konzultácií počas celého obdobia trvania poskytovania podpory bude podielom maximálne 25 000,- EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíc eur) a hodinovej sadzby Experta/ov v celkovej cene práce,
 • maximálny rozsah konzultácií a odborného poradenstva s 1 (slovom: jedným) Expertom predstavuje 10 (slovom: desať) hodín týždenne,
 • Prijímateľ každý mesiac zašle formulár spätnej väzby, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy,
 • Expert každý mesiac zašle Vykonávateľovi dvojstranne podpísaný pracovný výkaz,
 • po ukončení poskytovania podpory zo strany Experta, Prijímateľ zašle Vykonávateľovi záverečnú dokumentáciu podľa Zmluvy, následne nezávislý hodnotiteľ vypracuje záverečný odborný posudok, ktorý bude podkladom pre Komisiu,
 • Prijímateľ je povinný vypracované výstupy podpory zaslať v rozsahu, ktorý stanovuje a upravuje projektový zámer,
 • štatutárny orgán Prijímateľa odprezentuje Žiadosť a projektový zámer a po ukončení poskytovania podpory aj  záverečnú dokumentáciu pred Komisiou,
 • v prípade, ak Komisia rozhodne o nenaplnení výstupu podpory určeného v Zmluve, Prijímateľ má povinnosť uhradiť Vykonávateľovi zmluvnú pokutu, ktorá zodpovedá výške celkových nákladov na poskytnutie podpory Prijímateľovi v zmysle Zmluvy.

 

Vysvetlenie pojmu jediný podnik

 • v prípade, že je Prijímateľom MSP alebo FO podnikateľ, stáva sa Prijímateľom pomoci de minimis. Pre Prijímateľa pomoci de minimis je tiež dôležité, kedy sa limity minimálnej pomoci vzťahujú na 1 (slovom: jeden) a kedy súčasne na viaceré podniky, ktoré tvoria „jediný podnik“ s Prijímateľom. V prípade, že Vaša spoločnosť tvorí jediný podnik s inou spoločnosťou, je nevyhnutné uviesť do Žiadosti všetky spoločnosti a výšku poskytnutej pomoci za posledné 3 (slovom: tri) fiškálne roky za všetky spoločnosti, s ktorými tvorí Vaša spoločnosť jediný podnik. Tieto a ďalšie informácie o povinnostiach pre MSP súvisiacich s pomocou de minimis nájdete tu,
 • za Prijímateľa sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013. Pod pojmom „jediný podnik“ sa na účely Schémy rozumejú všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:
 1. jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť,
 1. jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť,
 1. jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti,
 1. jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.

 

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d)  odseku 3  článku E) Schémy  prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.

Mechanizmus poskytovania pomoci nájdete tu.

V prípade záujmu o získanie podpory formou konzultácií a odborného poradenstva Vám radi poradíme.

Úspešní Žiadatelia berú na vedomie, že budú zverejnení na webom sídle SBA.

Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.

 

                                                       Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava

poradenstvo@sbagency.sk

 

 


[1] V opačnom prípade Vaša Žiadosť nebude môcť byť ďalej posudzovaná.

[2] V opačnom prípade Vaša Žiadosť nebude môcť byť ďalej posudzovaná.

3 V prípade, ak Expert nie je daňovým rezidentom a platcom odvodov v SR, Žiadateľ berie na vedomie prípadnú administratívnu záťaž spojenú s prihlásením Experta do príslušných registrov.