Výzva na prihlasovanie na medzinárodné a domáce podujatia v rámci iniciatívy Startup Sharks – nepodnikatelia

 

Výzva je uzatvorená

 

Slovak Business Agency (ďalej len „Vykonávateľ“) ako vykonávateľ Programu na podporu startupov (2017 - 2020) zverejnenom v Obchodnom vestníku 54/2017 dňa 17. 03. 2017 (ďalej len „Program“), vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Programu na podporu startupov (2017 - 2020) vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – nepodnikateľom (ďalej len „Žiadateľ“), bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach (aj formou online účasti) zameraných na inovácie, technológie a startupy, ktoré sa budú konať od 21. 08. 2020 do 20. 03. 2021.

Domáce a/alebo medzinárodné podujatie (aj formou online účasti), si môže Žiadateľ zvoliť podľa vlastného výberu (vstupenky a/alebo stánok na vystavovanie).

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory vo forme poskytnutia informácií a poradenstva, vzdelávacích a ďalších podporných aktivít v rámci Programu na podporu startupov vrátane povinných príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

 

Žiadosti bude posudzovať komisia podľa týchto kritérií:

 • potenciál plného využitia účasti/online účasti na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí,
 • kvalita vypracovania prihlášky,
 • technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,
 • realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

 

Bližšie informácie a kritériá pre Žiadateľov súvisiace s účasťou/online účasťou na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy:

 

 1. Zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí (aj formou online účasti) môže výlučne občan Slovenskej republiky ako fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá nie je podnikom v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania, pričom hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb na trhu.  Fyzická osoba – nepodnikateľ zároveň nesmie byť podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na účely tejto Výzvy sa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a/alebo prokurista podniku považuje za podnikateľa.
 2. Žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s účasťou/online účasťou na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy (Žiadateľovi budú vopred hradené poplatky za účasť/online účasť na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy, vrátane cestovných nákladov, účastníckych poplatkov, prípadne nákladov na stánok na danom domácom a/alebo medzinárodnom podujatí).
 3. Zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí je možné ako návštevník podujatia (Vykonávateľ uhradí vstupenky na podujatie) alebo ako vystavovateľ (Vykonávateľ uhradí výdavky spojené s prezentáciou). V prípade online účasti je možné zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí iba ako návštevník podujatia (Vykonávateľ uhradí vstupenky na podujatie).
 4. Podať Žiadosť na zvolené domáce a/alebo medzinárodné podujatie (aj formou online účasti) je potrebné minimálne 6 (slovom: šesť) týždňov pred začiatkom domáceho a/alebo medzinárodného podujatia.
 5. Pre účasť na každom domácom a/alebo medzinárodnom podujatí (aj formou online účasti) sa vyžaduje podanie osobitnej Žiadosti.
 6. V prípade schválenia Žiadosti komisiou pristúpi Vykonávateľ k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory v podobe zabezpečenia účasti/online účasti na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí (ďalej len „Zmluva“) s úspešným Žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 7. Vykonávateľ po splnení podmienok uvedených v Programe, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s účasťou/online účasťou na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí.
 8. Refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne Žiadateľom nie je zo strany Vykonávateľa následne možná.
 9. Žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Programe, Výzve a/alebo Zmluve.
 10. Najnižšia a najvyššia výška podpory nie je v rámci Programu stanovená.
 11. Výška disponibilných finančných prostriedkov určených na túto Výzvu – 10 000,- EUR.
 12. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť je možné podať 2 spôsobmi:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na adresu Vykonávateľa: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk.

 

Žiadosť a povinné prílohy: (max. veľkosť príloh je 20 MB)

 1. Žiadosť,
 2. Prihláška,
 3. CV Žiadateľa,
 4. Prezentácia projektu/startupu/nápadu,
 5. Osobné údaje Žiadateľa,
 6. Vyhlásenie fyzickej osoby,
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Neúplné  Žiadosti a Žiadosti doručené v lehote kratšej ako 6 (slovom: šesť) týždňov pred začiatkom domáceho a/alebo medzinárodného podujatia (aj formou online účasti), nebudú predložené hodnotiacej komisii.

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby Žiadosť doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

 

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie komisii, a to v súlade so Zákonom.

 

Predpokladaný termín vyhodnotenia Žiadostí:

Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.

 

Neoprávnené výdavky, ktoré Vykonávateľ neuhrádza:

 • výdavky spojené s vízami,
 • výdavky spojené s poistením,
 • lokálnu prepravu, dopravu na letisko a/alebo z letiska,
 • výdavky na stravné,
 • výdavky spojené so sponzoringom a/alebo partnerstvom,
 • výdavky spojené s prípadnými pokutami a penále,
 • dodatočné výdavky spojené s podujatím,
 • colné poplatky.

 

Príklad účasti na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí:

Žiadateľ XY má záujem zúčastniť sa podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční v dňoch    02. 11. 2020 - 05. 11. 2020 v Lisabone, Portugalsko. Čo všetko mu bude preplatené?

 

Vykonávateľ uhradí všetky náklady spojené s podujatím vopred:

 • vstup na dané podujatie a/alebo náklady na stánok,
 • spiatočnú letenku v dňoch 01. 11. 2020 a 06. 11. 2020 pre Žiadateľa.

 

Príklad online účasti na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí:

Žiadateľ XY má záujem zúčastniť sa podujatia DeveloperWeek New York (formou online účasti), ktoré sa uskutoční v  dňoch 08. 12. 2020 - 10. 12. 2020 v New Yorku, USA. Čo všetko mu bude preplatené?

 

Vykonávateľ uhradí všetky náklady spojené s podujatím (formou online účasti) vopred:

 • online vstup na dané podujatie.

 

V prípade záujmu o účasť/online účasť na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy, Vám radi poradíme.

Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.

  

Slovak Business Agency

Karadžičova 7773/2

811 09 Bratislava – Staré Mesto

Slovenská republika

podujatia@sbagency.sk

+421 220 363 100