Výzva na prihlasovanie na medzinárodné a domáce podujatia v rámci iniciatívy Startup Sharks – nepodnikatelia

 

Prihlásiť sa môžete od 21. 08. 2019

 

Poďte s nami na domáce a/alebo medzinárodné podujatie zamerané na inovácie, technológie a startupy.

Slovak Business Agency (ďalej len „Vykonávateľ“) ako vykonávateľ Programu na podporu startupov (2017-2020) zverejnenom v Obchodnom vestníku 54/2017 dňa 17. 03. 2017 (ďalej len „Program“), vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Programu na podporu startupov (2017 – 2020) vo forme podpory účasti na domácich a medzinárodných podujatiach (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – nepodnikateľom (ďalej len „Žiadateľ“), bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy od septembra 2019 do marca 2020.

Domáce a/alebo medzinárodné podujatie si môže Žiadateľ zvoliť podľa vlastného výberu (vstupenky a/alebo stánok na vystavovanie).

Medzinárodné podujatie s možnosťou  účasti v národnom stánku si môže Žiadateľ zvoliť z nasledujúcej tabuľky:

*V priebehu obdobia september 2019 – marec 2020 sa môže Tabuľka medzinárodných podujatí s národným stánkom aktualizovať

 

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory vo forme poskytnutia informácií a poradenstva, vzdelávacích a ďalších podporných aktivít v rámci Programu na podporu startupov vrátane povinných príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Žiadosti bude posudzovať komisia podľa týchto kritérií:

 • potenciál plného využitia účasti na podujatí,
 • kvalita vypracovania prihlášky,
 • technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,
 • realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

 

Bližšie informácie a kritériá pre Žiadateľov súvisiace s účasťou na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy:

 1. Zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí môže výlučne občan Slovenskej republiky ako fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá nie je podnikom v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania, pričom hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb na trhu.  Fyzická osoba – nepodnikateľ zároveň nesmie byť podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na účely tejto Výzvy sa štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a/alebo prokurista podniku považuje za podnikateľa.
 1. Žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s účasťou na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy (Žiadateľovi budú vopred hradené poplatky za účasť na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne náklady na stánok na danom podujatí).
 2. Zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí je možné ako návštevník podujatia (Vykonávateľ uhradí vstupenky na podujatie) alebo ako vystavovateľ (Vykonávateľ uhradí výdavky spojené s prezentáciou),

Podať Žiadosť na zvolené podujatie je potrebné minimálne 6 (slovom: šesť) týždňov pred začiatkom podujatia.

 1. Pre účasť na každom podujatí sa vyžaduje podanie osobitnej Žiadosti.
 1. V prípade schválenia Žiadosti pristúpi Vykonávateľ k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory v podobe zabezpečenia účasti na startup podujatí s úspešným Žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) (ďalej len „Zmluva“).
 1. Vykonávateľ po splnení podmienok uvedených v Programe, Výzve a/alebo Zmluve,  uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s účasťou na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí.
 1. Refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne Žiadateľom nie je zo strany Vykonávateľa následne možná.
 1. Žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Programe, Výzve a/alebo Zmluve.
 1. Najnižšia a najvyššia výška podpory nie je v rámci Programu stanovená.
 1. Výška disponibilných finančných prostriedkov určených na túto Výzvu – indikatívne 20 000,- EUR.
 1. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Neúplné  Žiadosti a Žiadosti doručené v lehote kratšej ako 6 týždňov pred začiatkom podujatia, nebudú predložené hodnotiacej komisii.

 

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na adresu Vykonávateľa: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk.

Žiadosť a povinné prílohy: (max. veľkosť príloh jedného emailu môže byť 20MB)

Zoznam povinných príloh k Žiadosti:

 1. Žiadosť,
 2. Prihláška,
 3. CV Žiadateľa,
 4. Prezentácia projektu/startupu/nápadu,
 5. Osobné údaje Žiadateľa,
 6. Vyhlásenie fyzickej osoby,
 7. Súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie komisii a to v súlade so Zákonom. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.

Neoprávnené výdavky, ktoré Vykonávateľ neuhrádza:

 • výdavky spojené s vízami,
 • výdavky spojené s poistením,
 • lokálnu prepravu, dopravu na letisko a/alebo z letiska,
 • výdavky na stravné,
 • výdavky spojené so sponzoringom a/alebo partnerstvom,
 • výdavky spojené s prípadnými pokutami a penále,
 • dodatočné výdavky spojené s podujatím,
 • colné poplatky.

 

Príklad:

Žiadateľ XY ma záujem zúčastniť sa podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční v dňoch 06. 11. 2019 - 09. 11. 2019 v Lisabone, Portugalsko. Čo všetko mu  bude preplatené?

 

Vykonávateľ uhradí všetky náklady spojené s podujatím vopred:

 • vstup na dané podujatie alebo náklady na stánok,
 • ubytovanie v 3* hoteli v dňoch 05. 11. 2019 - 10. 11. 2019, t. j. 1 (slovom: jednu) noc pred podujatím a 1 (slovom: jednu) noc po podujatí pre Žiadateľa,
 • spiatočnú letenku v dňoch 05. 11. 2019 - 10. 11. 2019 pre Žiadateľa.

 

V prípade záujmu o účasť na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy Vám radi poradíme.

Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.

  

Slovak Business Agency

Karadžičova 7773/2

811 09 Bratislava – Staré Mesto

Slovenská republika

podujatia@sbagency.sk

+421 220 363 100