Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci komponentu 1 schémy na podporu startupov (2017-2020) iniciatívy STARTUP SHARKS – podnikatelia

Prihlásiť sa môžete od 21. 08. 2019

 

Poďte s nami na domáce a/alebo medzinárodné podujatie zamerané na inovácie, technológie a startupy.

Slovak Business Agency (ďalej len „Vykonávateľ“) ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len „Schéma“), vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) vo forme podpory účasti na domácich a medzinárodných podujatiach (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame  fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom (ďalej len „Žiadateľ“), bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy od septembra 2019 do marca 2020.

Domáce a/alebo medzinárodné podujatie si môže Žiadateľ zvoliť podľa vlastného výberu (vstupenky a/alebo stánok na vystavovanie).

Medzinárodné podujatie s možnosťou účasti v národnom stánku, si môže Žiadateľ zvoliť z nasledujúcej tabuľky:

*V priebehu obdobia september 2019 – marec 2020 sa môže Tabuľka medzinárodných podujatí s národným stánkom aktualizovať.

 

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) vrátane povinných príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Žiadosti bude posudzovať komisia podľa týchto kritérií:

 • potenciál plného využitia účasti na podujatí,
 • kvalita vypracovania prihlášky,
 • technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,
 • realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

 

Bližšie informácie a kritériá pre Žiadateľov súvisiace s účasťou na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy:

 1. Zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí môžu výlučne iba fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom spĺňajú definíciu MSP podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, od ich vzniku v čase podania Žiadosti neuplynulo viac ako 5 (slovom: päť) rokov a zároveň sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý ich oprávňuje na získanie pomoci.
 2. Žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s účasťou na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy (Žiadateľovi budú hradené poplatky za účasť na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy, vrátane cestovných nákladov, výdavkov na ubytovanie, účastníckych poplatkov, prípadne nákladov na stánok na danom podujatí) pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov Žiadateľa, pričom zástupca Žiadateľa musí byť v čase podania Žiadosti a v čase konania podujatia štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu Žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom Žiadateľa alebo zamestnancom Žiadateľa; vzťah zástupcu Žiadateľa k Žiadateľovi musí byť preukázateľný vo forme akceptovateľnej Vykonávateľom.
 3. Zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí je možné ako návštevník podujatia (Vykonávateľ uhradí vstupenky na podujatie) alebo ako vystavovateľ (Vykonávateľ uhradí výdavky spojené s prezentáciou).
 4. Pre účasť na každom podujatí sa vyžaduje podanie osobitnej Žiadosti.
 5. V prípade schválenia Žiadosti komisiou pristúpi Vykonávateľ k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory v podobe zabezpečenia účasti na startup podujatí ďalej len „Zmluva“) s úspešným Žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Vykonávateľ nie je povinný Zmluvu uzatvoriť, ak Žiadateľ pred jej uzatvorením neposkytuje Vykonávateľovi súčinnosť.
 6. Vykonávateľ po splnení podmienok uvedených v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s účasťou na domácom a/alebo domácom podujatí.
 7. Refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne Žiadateľom nie je zo strany Vykonávateľa následne možná.
 8. Žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve.
 9. Príjemcom  pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Člen/členovia štatutárneho orgánu príjemcu, alebo príjemca – fyzická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Príjemca – právnická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príjemca nesmie byť dlžníkom voči štátu, t. j. nesmie mať nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Voči príjemcovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Voči príjemcovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia a zároveň príjemca nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch.
 10. Najnižšia a najvyššia výška podpory nie je v rámci Schémy stanovená, za predpokladu dodržania stropu v zmysle ustanovenia Článku J) ods. 2 Schémy.
 11. Výška disponibilných finančných prostriedkov určených na túto Výzvu je – indikatívne 275 000,- EUR.
 12. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na adresu Vykonávateľa: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk.

Žiadosť a povinné prílohy: (max. veľkosť príloh jedného emailu môže byť 20MB)

 1. Žiadosť,
 2. Prihláška,
 3. CV zástupcov Žiadateľa, 
 4. CV štatutárnych orgánov Žiadateľa, 
 5. Pracovné zmluvy/dohody zamestnancov Žiadateľa, 
 6. Prezentácia projektu/startupu/nápadu, 
 7. Krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku,
 8. Údaje o spoločnosti a zástupcoch Žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy,
 9. Vyhlásenie o poskytnutí údajov kontrolným orgánom,
 10. Vyhlásenie, že Žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k projektu/nápadu,
 11. Súhlas so spracovaním osobných údajov (za každého zástupcu Žiadateľa samostatne),
 12. Vyhlásenie MSP,
 13. Prehľad prijatej pomoci.

 

Neúplné  Žiadosti a Žiadosti doručené v lehote kratšej ako 6 týždňov pred začiatkom podujatia, nebudú predložené hodnotiacej komisii.

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne. V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie komisii a to v súlade so Zákonom. Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.

 

Neoprávnené výdavky, ktoré Vykonávateľ neuhrádza:

 • výdavky spojené s vízami,
 • výdavky spojené s poistením,
 • lokálnu prepravu, dopravu na letisko a/alebo z letiska,
 • výdavky na stravné,
 • výdavky spojené so sponzoringom a/alebo partnerstvom,
 • výdavky spojené s prípadnými pokutami a penále,
 • dodatočné výdavky spojené s podujatím,
 • colné poplatky.

 

Príklad:

Podnik XY ma záujem zúčastniť sa podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční v dňoch 04. 11. 2019 - 07. 11. 2019 v Lisabone, Portugalsko. Čo všetko mu bude preplatené?

 

Vykonávateľ uhradí všetky náklady spojené s podujatím vopred:

 • vstup na dané podujatie alebo náklady na stánok, pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov Žiadateľa, pričom zástupca Žiadateľa musí byť v čase podania Žiadosti a v čase konania podujatia štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu Žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom Žiadateľa alebo zamestnancom Žiadateľa; vzťah zástupcu Žiadateľa k Žiadateľovi musí byť preukázateľný vo forme akceptovateľnej Vykonávateľom,
  • ubytovanie v 3* hoteli v dňoch 03. 11. 2019 - 08. 11. 2019, t. j. 1 (slovom: jednu) noc pred podujatím a 1 (slovom: jednu) noc po podujatí, pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov Žiadateľa,
  • spiatočnú letenku v dňoch 03. 11. 2019 a 08. 11. 2019 pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov Žiadateľa.

 

V prípade záujmu o účasť na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy Vám radi poradíme.

Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.

 

Slovak Business Agency

Karadžičova 7773/2

811 09 Bratislava – Staré Mesto

Slovenská republika

podujatia@sbagency.sk

tel.: +421 220 363 100