Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia v rámci komponentu 1 schémy na podporu startupov (2017-2020) iniciatívy STARTUP SHARKS – podnikatelia

Výzva je uzatvorená 

 

Slovak Business Agency (ďalej len „Vykonávateľ“) ako vykonávateľ Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) zverejnenej v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30. 08. 2017 (ďalej len „Schéma“), vyhlasuje v mene Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) vo forme podpory účasti/online účasti na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach (ďalej len „Výzva“).

V rámci tejto Výzvy ponúkame  fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom (ďalej len „Žiadateľ“), bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach (aj formou online účasti) zameraných na inovácie, technológie a startupy, ktoré sa budú konať od 21. 08. 2020 do 20.03 2021.

Domáce a/alebo medzinárodné podujatie (aj formou online účasti), si môže Žiadateľ zvoliť podľa vlastného výberu (vstupenky a/alebo stánok na vystavovanie).

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu startupov (2017 - 2020) (schéma pomoci de minimis) vrátane povinných príloh (ďalej len „Žiadosť“), a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Žiadosti bude posudzovať komisia podľa týchto kritérií:

 • potenciál plného využitia účasti/online účasti na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí,
 • kvalita vypracovania prihlášky,
 • technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,
 • realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

Bližšie informácie a kritériá pre Žiadateľov súvisiace s účasťou/online účasťou na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy:

 1. Zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí (aj formou online účasti), sa  môžu výlučne fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) podľa Prílohy I k Nariadeniu komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, od ich vzniku v čase podania Žiadosti neuplynulo viac ako 5 (slovom: päť) rokov a zároveň sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý ich oprávňuje na získanie pomoci.
 2. Žiadateľovi je poskytnutá nepriama forma podpory, a to úhradou oprávnených výdavkov spojených s účasťou/online účasťou na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy (Žiadateľovi budú vopred hradené poplatky za účasť/online účasť na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí zameranom na inovácie, technológie a startupy, vrátane cestovných nákladov, účastníckych poplatkov, prípadne nákladov na stánok na danom domácom a/alebo medzinárodnom podujatí) pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov Žiadateľa[1].
 3. Zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí je možné ako návštevník podujatia (Vykonávateľ uhradí vstupenky na podujatie) alebo ako vystavovateľ (Vykonávateľ uhradí výdavky spojené s prezentáciou). V prípade online účasti je možné zúčastniť sa na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí iba ako návštevník podujatia (Vykonávateľ uhradí vstupenky na podujatie).
 4. Podať Žiadosť na zvolené domáce a/alebo medzinárodné podujatie (aj formou online účasti) je potrebné minimálne 6 (slovom: šesť) týždňov pred začiatkom domáceho a/alebo medzinárodného podujatia.
 5. Pre účasť na každom domácom a/alebo medzinárodnom podujatí (aj formou online účasti) sa vyžaduje podanie osobitnej Žiadosti.
 6. V prípade schválenia Žiadosti komisiou pristúpi Vykonávateľ k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory v podobe zabezpečenia účasti/online účasti na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí (ďalej len „Zmluva“) s úspešným Žiadateľom, a to v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Vykonávateľ nie je povinný Zmluvu uzatvoriť, ak Žiadateľ pred jej uzatvorením neposkytuje Vykonávateľovi súčinnosť.
 7. Vykonávateľ po splnení podmienok uvedených v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve, uhradí výlučne oprávnené výdavky spojené s účasťou/online účasťou na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí.
 8. Refundácia oprávnených výdavkov hradených prvotne Žiadateľom nie je zo strany Vykonávateľa následne možná.
 9. Žiadateľ je povinný splniť všetky podmienky uvedené v Schéme, Výzve a/alebo Zmluve.
 10. Príjemcom  pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. Člen/členovia štatutárneho orgánu príjemcu alebo príjemca – fyzická osoba, nesmie byť právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Príjemca – právnická osoba nesmie byť právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príjemca nesmie byť dlžníkom voči štátu, t. j. nesmie mať nevysporiadané daňové odvody, evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Voči príjemcovi nesmie byť vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Voči príjemcovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia a zároveň príjemca nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v predchádzajúcich troch rokoch.
 11. Najnižšia a najvyššia výška podpory nie je v rámci Schémy stanovená, za predpokladu dodržania stropu v zmysle ustanovenia Článku J) ods. 2 Schémy.
 12. Výška disponibilných finančných prostriedkov určených na túto Výzvu je 90 000,- EUR.
 13. Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.

 

Prihlásenie sa do Výzvy:

Žiadosť je možné podať 2 spôsobmi:

Žiadosť sa podáva v listinnej podobe na adresu Vykonávateľa: Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: podujatia@sbagency.sk.

 

Žiadosť a povinné prílohy: (max. veľkosť príloh je 20 MB)

 1. Žiadosť,
 2. Prihláška,
 3. CV zástupcov Žiadateľa, 
 4. CV štatutárnych orgánov Žiadateľa, 
 5. Pracovné zmluvy/dohody zamestnancov Žiadateľa, 
 6. Prezentácia projektu/startupu/nápadu, 
 7. Krátky video pitch/prezentácia projektu v anglickom jazyku,
 8. Údaje o spoločnosti a zástupcoch Žiadateľa potrebné k príprave Zmluvy,
 9. Vyhlásenie o poskytnutí údajov kontrolným orgánom,
 10. Vyhlásenie, že Žiadateľ je oprávneným držiteľom a/alebo vykonávateľom práv viažucich sa k projektu/nápadu,
 11. Súhlas so spracovaním osobných údajov (za každého zástupcu Žiadateľa samostatne),
 12. Vyhlásenie MSP,
 13. Prehľad prijatej pomoci.

Neúplné  Žiadosti a Žiadosti doručené v lehote kratšej ako 6 (slovom: šesť) týždňov pred začiatkom domáceho a/alebo medzinárodného podujatia (aj formou online účasti), nebudú predložené hodnotiacej komisii.

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby Žiadosť doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie komisii, a to v súlade so Zákonom.

Predpokladaný termín  vyhodnotenia Žiadostí:

Komisia bude zasadať priebežne podľa potreby.

Neoprávnené výdavky, ktoré Vykonávateľ neuhrádza:

 • výdavky spojené s vízami,
 • výdavky spojené s poistením,
 • lokálnu prepravu, dopravu na letisko a/alebo z letiska,
 • výdavky na stravné,
 • výdavky spojené so sponzoringom a/alebo partnerstvom,
 • výdavky spojené s prípadnými pokutami a penále,
 • dodatočné výdavky spojené s podujatím,
 • colné poplatky.

 

Príklad účasti na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí:

Podnik XY ma záujem zúčastniť sa podujatia Web Summit, ktoré sa uskutoční v dňoch      02. 11. 2020 - 05. 11. 2020 v Lisabone, Portugalsko. Čo všetko mu bude preplatené?

 

Vykonávateľ uhradí všetky náklady spojené s podujatím vopred:

 • vstup na dané podujatie alebo náklady na stánok pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov Žiadateľa,
 • spiatočnú letenku v dňoch 01. 11. 2020 a 06. 11. 2020 pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov Žiadateľa.

 

Príklad online účasti na domácom a/alebo medzinárodnom podujatí:

Spoločnosť XY má záujem zúčastniť sa podujatia DeveloperWeek New York (formou online účasti), ktoré sa uskutoční v  dňoch 08. 12. 2020 - 10. 12. 2020 v New Yorku, USA. Čo všetko mu bude preplatené?

 

Vykonávateľ uhradí všetky náklady spojené s podujatím (formou online účasti) vopred:

 • online vstup na dané podujatie pre max. 3 (slovom: troch) zástupcov Žiadateľa.

V prípade záujmu o účasť/online účasť na domácich a/alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy Vám radi poradíme.

Vykonávateľ si vyhradzuje právo túto Výzvu zrušiť a/alebo zmeniť.

Slovak Business Agency

Karadžičova 7773/2

811 09 Bratislava – Staré Mesto

Slovenská republika

podujatia@sbagency.sk

+421 220 363 100[1] Zástupca Žiadateľa musí byť v čase podania Žiadosti a v čase konania domáceho a/alebo medzinárodného podujatia štatutárnym orgánom/členom štatutárneho orgánu Žiadateľa, fyzickou osobou, ktorá je spoločníkom, členom, akcionárom alebo prokuristom Žiadateľa, alebo zamestnancom Žiadateľa; vzťah zástupcu Žiadateľa k Žiadateľovi musí byť preukázateľný vo forme akceptovateľnej Vykonávateľom.

 

Výsledky zasadnutia komisie prvé kolo výzvy - TU

Výsledky zasadnutia komisie druhé kolo výzvy - TU

Výsledky zasadnutia komisie tretie kolo výzvy - TU

Výsledky zasadnutia komisie štvrté kolo výzvy - TU