Záverečná konferencia projektu Lost Millennials

 

Projekt Lost Millennials sa blíži k zavŕšeniu svojich aktivít. Ešte pred jeho samotným ukončením by sme vás však chceli pozvať na záverečnú konferenciu “Lost and Found: Reimagining Europe's Employment Policies" ktorá sa v rámci projektu uskutoční 28.11.2023 v Bruseli.

Na konferencii, ktorá bude míľnikom pre projekt, sa stretnú tvorcovia politík, výskumní pracovníci a odborníci z praxe, aby sa zaoberali dôležitými otázkami politiky zamestnanosti v Európe, pričom zároveň ponúkne platformu na prezentáciu výsledkov výskumu a politických odporúčaní na úrovni EÚ. Konferencia bude zameraná na rôzne témy vrátane účinnosti politických stratégií, výziev v oblasti NEET 25+, ako napr. rodové hľadisko, migrácia a rozdiely medzi vidiekom a mestami. Venovať sa bude aj poznatkom získaným pri monitorovaní a hodnotení iniciatív zameraných na skupinu 25+ NEETs.

Základné informácie o konferencii:

  • Dátum: 28. November, 2023 - 09:30-15:30
  • Miesto konania: Brusel, Belgicko - The Hotel (Bd de Waterloo 38, 1000)
  • Názov: Lost and Found: Reimagining Europe's Employment Policies - Evaluation of policy initiatives tackling 25+ NEETs unemployment

Kompletný program v pdf.

Tešiť sa môžete aj na zaujímavých spíkrov, ktorých môžete počas podujatia stretnúť a ktorí budú diskutovať o zaujímavých témach:

  • Nora Mehsen | EEA and Norway Grants - programová manažérka pre nadnárodnú spoluprácu, rovnosť, spravodlivosť a dôstojnú prácu v rámci Grantov EHP a Nórska s profesionálnymi skúsenosti s vnútroštátnou a medzinárodnou politickou prácou v oblasti ľudských práv, rovnosti a migrácie.

 

  • Anastasios Vasileiadis | Institute of Entrepreneurship Development – Anastasios má doktorát z podnikania a vzdelávania a je členom redakčnej rady časopisu International Journal of e-entrepreneurship and Innovation. V priebehu rokov participoval na mnohých európskych projektoch, pričom sa zameriava najmä na podnikanie, inovácie, rodovú problematiku a zamestnanosť.

 

  • Lilia Yakova |  Center for the Study of Democracy (CSD) - Lilia pracuje na projektoch zameraných na etnické menšiny a zraniteľné skupiny v rámci sociologického programu CSD a medzi oblasti jej záujmu patria marginalizované skupiny obyvateľstva, sociálna spravodlivosť, komunikácia a oblasť politiky zameranej na sociálnu zmeny.

 

  • Ana Sofia Ribeiro | Social Sciences, University of Lisbon - výskumná pracovníčka na Inštitúte sociálnych vied Lisabonskej univerzity a tiež jedna z vedúcich projektu financovaného z grantov EHP "Tr@kin: Verejné služby zamestnanosti sledujúce efektívnosť podpory vidieckych NEETs/ Public employment services tracking effectiveness in supporting rural NEETs". Jej výskumné záujmy zahŕňajú formálne a neformálne vzdelávanie; sociológiu detí a mládeže; ľudský rozvoj a vidiecke štúdie, ako aj metódy založené na umení a etnografii.

 

  • Tatiana Ferreira | School of Education, Polytechnic Institute of Santarém - sociologička a hosťujúca docentka na Škole vzdelávania - Polytechnickom inštitúte v Santaréme, ktorá sa v súčasnosti venuje výskumu mládeže, zamestnateľnosti mladých ľudí, verejným politikám pre mládež a vzdelávaniu a je poradkyňou Stáleho monitorovacieho centra pre mládež, a tiež podpredsedníčkou pracovnej skupiny WG1-Social networks and social inclusion v rámci programu COST – „Rural NEET Youth Network - Modeling the risks underlying rural NEETs social exclusion“.

 

  • Eszter Kósa |  Binda Consulting International - Eszter je sociálna pracovníčka a odborníčka na sociálnu politiku, ktorá sa podieľala na rôznych projektoch ako terénna pracovníčka, výskumníčka a projektová manažérka. Medzi témy, ktorými sa zaoberá patria sociálne začlenenie, boj proti chudobe (s osobitným zameraním na chudobu detí), rovnosť príležitostí, ľudské práva, rozvoj občianskej spoločnosti a humanitárna pomoc. Podieľala na tiež na núdzových programoch na podporu utečencov a vysídlených osôb v rôznych krajinách. Pracovala vo verejnom a súkromnom sektore i neziskových organizáciách a momentálne pracuje v spoločnosti Binda Consulting International ako programová manažérka. Je tiež tematickou expertkou prebiehajúceho projektu Lost Millennials.

 

  • Irina Lonean | European Evaluation Society and Pool of European Youth Researchers - Irina začala pracovať ako dobrovoľníčka v oblasti mládeže počas štúdia politológie. V roku 2010, počas doktorandského štúdia zameraného na verejnú politiku pre verejnú správu, začala spolupracovať s Centrom pre udržateľný rozvoj komunít (Centre for Sustainable Community Development) a ďalšími mimovládnymi organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou, a podieľajú sa na hodnotení ich aktivít a projektov. Od roku 2015 je členkou tímov, ktoré vykonávajú hodnotenie Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v Rumunsku, iniciatív UNICEF na podporu blahobytu a podporných služieb pre deti a mladých ľudí v Rumunsku, Moldavsku a Turecku, mimovládnych organizácií a verejných iniciatív na rozvoj rumunskej politiky zameranej na mládež.

 

Nenechajte si ujsť možnosť formovať budúcnosť zamestnanosti v Európe, pridajte sa k nám a zaregistrujte sa: https://forms.gle/fp7pxrfEzJmADoja9

Tešíme sa na vás!

 

DISKUSIA