Záverečné zhrnutie projektu: Ženy, rodina, kariéra – občianske fórum v duchu hodnôt V4

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

17. február - 31. október 2020

www.visegradfund.org

Spolu sponzor: Maďarské ministerstvo pre ľudské zdroje

V období od 17. februára do 31. októbra 2020 sme spolupracovali na realizácii projektu podporovanom Vyšehradským fondom a Ministerstvom pre ľudské zdroje v Maďarsku.

Na projekte spolupracovali partneri z krajín V4: Asociácia pre kariérny rozvoj žien v Maďarsku, Business & Professional Women CR z.s z Českej republiky, Slovak Business Agency, Združením veľkých rodín „Trzy Plus“ z Poľska, ako aj s partnerskými organizáciami z Maďarska: Národným združením veľkých rodín - NOE, Maďarským Červeným krížom a Podnikateľským klubom žien Győr-Moson-Sopronskej obchodnej komory. Spoločne sme prispeli k dosiahnutiu našich cieľov vďaka špecifickým znalostiam o našich krajinách a spolupráci.

V rámci projektu bola 28. augusta 2020, v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti, organizovaná medzinárodná konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit”. Hlavným patrónom konferencie bola pani Katalin Novák, maďarská ministerka zodpovedná za politiku rodiny a mládeže. (V súčasnosti maďarská ministerka pre rodinné záležitosti.) V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku, konferenciu otvoril pán Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Na konferencii sme spoločne otvorili Fórum ako iniciatívu občianskej spoločnosti krajín V4, s cieľom pomôcť pri podpore zamestnanosti žien. Dôraz sa kládol na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť.

Ako hlavný výstup projektu sme vypracovali Štúdiu, postavenú na diskusiách konferencie a podnetoch zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 24. augusta do 15. septembra 2020, doplnenú o spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík.

Prostredníctvom nášho partnerstva v rámci krajín V4, budú výsledky výskumu široko dostupné.

Týmto chceme tiež prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

V mene nášho V4 partnerstva by sme chceli poďakovať našim sponzorom, partnerom a priateľom, ktorí nám pomohli pri implementácii projektu „Ženy, rodina, kariéra – Občianske fórum v duchu hodnôt V4“.   Špeciálne poďakovanie patrí všetkým respondentom nášho dotazníka.

SÚVISIACE ČLÁNKY

Women, families, careers - a civil society forum in the V4 spirit

Projekt WV4 prináša medzinárodnú konferenciu na tému „Ženy, rodina a kariéra“. Konať sa bude 28. augusta v Budapešti.

Dotazníkový prieskum o možnostiach žien v krajinách V4 udržať rovnováhu medzi prácou a rodinou

 

 

Viac informácií:                                                               Viac informácií v slovenskom jazyku

Pani Andrea Ferenczi, projektová manažérka                   Katarína Gavalcová

Mobil: +36309827093, Email: ferenczi@t-online.hu         Telefón: +421220363172, Email: gavalcova@sbagency.sk

 

Facebook

Project website

www.visegradfund.org