Ako môže vášmu podnikaniu pomôcť podnikateľský anjel?

Každý, kto niekedy skúšal rozbehnúť nové podnikanie, určite dosvedčí, že jednou z najťažších výziev, ktorým musí čeliť začínajúci podnikateľ, je otázka financovania podnikania. Špeciálne to platí v tých prípadoch, keď ide o podnikateľský zámer, ktorý začne tvoriť príjmy až po mesiacoch či dokonca rokoch odvedenej práce. Zakladatelia sa v tomto kritickom období v otázke financovania podnikania najčastejšie spoliehajú na svoje úspory, prípadne úspory svojich blízkych. Je tomu tak preto, že štandardné bankové financovanie je pre začínajúcich podnikateľov len ťažko prístupné a už vôbec nie je dosiahnuteľné bez dodatočných záruk a zabezpečenia. V dnešnej dobe však našťastie okrem štandardných nástrojov existujú aj ďalšie možnosti financovania podnikania. Ide o rôzne dotačné schémy, crowdfunding či financovanie prostredníctvom kapitálu podnikateľských anjelov. A práve poslednej spomínanej možnosti sa v našom článku bližšie povenujeme.

Termín „podnikateľský anjel“ historicky pochádza z konca 18. storočia, keď niekoľkí bohatí individuálni investori poskytli kapitál na prípravu divadelných predstavení, vďaka čomu sa podarilo odvrátiť krach divadla na Brodwayi. V súčasnosti sa podnikateľským anjelom označuje fyzická osoba – investor, ktorý disponuje voľným kapitálom, ktorý zhodnocuje tým, že investuje do projektov iných podnikateľov v rannom štádiu rozvoja podnikania. Podnikateľskí anjeli spravidla investujú do zámerov s výrazným rastovým potenciálom, pričom okrem financií poskytujú podnikateľom aj svoje know-how a kontakty. Investor za svoju investíciu nadobúda v spoločnostiach majetkový podiel, prostredníctvom ktorého sa spolupodieľa nielen na výnosoch, ale aj na rizikách podnikania. V prípade kapitálu podnikateľských anjelov teda hovoríme o tzv. rizikovom kapitáli, ktorý má nasledovné charakteristiky:

 • Ide o vklad finančných prostriedkov do základného imania spoločnosti spojený s pomerne veľkým rizikom, ktoré je ale kompenzované pomerne vysokým očakávaným výnosom investora.
 • Investor sa stáva spoluvlastníkom spoločnosti, pričom väčšinou získava minoritný majetkový podiel.
 • Investor sa aktívne zaujíma a participuje na riadení spoločnosti.
 • Ide obvykle o investície do mladých, rýchlo rastúcich spoločností.
 • Najčastejšie ide o financovanie podnikov nachádzajúcich sa v expanznej fáze podnikania.

Kapitál podnikateľských anjelov v súčasnosti naberá na význame pri financovaní podnikania mnohých začínajúcich podnikateľov. Svedčia o tom aj údaje prezentované Európskou asociáciou pre podnikateľských anjelov, seed fondy a subjekty pôsobiace na trhu s early stage kapitálom (EBAN). Podľa štatistiky EBAN totiž európski podnikateľskí anjeli investovali len v roku 2015 do nádejných podnikateľských projektov až 6,1 miliárdy eur. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom, ktorý sa uskutočnil v roku 2013, objem investícií vzrástol o 8,3 %. Štatistiky teda prezrádzajú, že ide o mimoriadne atraktívny zdroj financovania podnikania. Aby sme pochopili, v čom táto atraktivita spočíva, porovnali sme výhody a nevýhody financovania podnikania prostredníctvom kapitálu podnikateľských anjelov z pohľadu samotných podnikateľov.

Výhody financovania podnikania prostredníctvom podnikateľského anjela z pohľadu podnikateľa:

 • Zásadnou výhodou je, že nie je potrebné splácať pravidelné splátky dlhu – poskytnutý rizikový kapitál nevytvára tlak na prevádzkový cash flow podniku, nie je teda potrebné ho splácať na mesačnej, štvrťročnej či ročnej báze.
 • Investícia zvyšuje kapitálovú silu podniku, čo mu v kombinácii s dobrými výsledkami hospodárenia  umožňuje naviazať dodatočné externé zdroje financovania (napr. bankové financovanie, lízing a podobne)
 • Kapitál je poskytovaný bez podmienky existencie nejakej formy ručenia, možno ho teda získať aj bez nutnosti vlastniť podkladové aktívum – zábezpeku.
 • Podmienky financovania sú omnoho flexibilnejšie a nezávislejšie ako je tomu napríklad v prípade bankového financovania. Po dohode s investorom totiž kapitál možno použiť na akýkoľvek účel.
 • Rizikový kapitál sa v zahraničnej literatúre označuje aj ako „smart money“ – investor do podniku často prináša oveľa viac ako len finančné prostriedky. Investor môže do podniku priniesť know-how v oblasti riadenia, stratégie, znalosti konkrétneho odvetvia, strategické kontakty pomáhajúce rýchlejšiemu rozvoju podniku a podobne.
 • Investor zvyšuje disciplínu v podnikaní vzhľadom na to, že pôvodný podnikateľ už nepôsobí v podniku sám. Vstup investora do spoločnosti znamená pre podnikateľa vyššiu zodpovednosť za dosahovanie cieľov vytýčených v podnikateľskom pláne.
 • Rizikový kapitál zvyšuje reputáciu – tento druh kapitálu môže významným spôsobom zvýšiť reputáciu podniku, čo má pozitívny vplyv na zvýšenie záujmu o spoločnosť v očiach potenciálnych zamestnancov, zákazníkov či dokonca záujmu budúcich investorov.

 

Nevýhody financovania prostredníctvom podnikateľského anjela z pohľadu podnikateľa:

 • Vstupom investora stráca podnikateľ časť svojho majetkového podielu v spoločnosti, pokiaľ však hovoríme o investovaní podnikateľských anjelov, títo investori zväčša nadobúdajú len minoritné majetkové podiely.
 • Začínajúci podnikatelia môžu mať obavy z požadovanej miery výnosnosti investície, ktorá sa pohybuje v desiatkach percent a je realizovaná v momente odpredaja majetkového podielu investora.
 • Proces due diligence prebiehajúci pred vstupom investora do podniku môže byť zdĺhavý a môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Štatistiky EBAN prezrádzajú, že najväčšie množstvo investícií podnikateľských anjelov sa v rámci Európy realizuje vo Veľkej Británii, v Španielsku, Nemecku a Francúzsku. Podpisuje sa pod to aj skutočnosť, že ide o väčšie krajiny. Ak by sme zohľadnili hrubý domáci produkt krajín, medzi špičku by sa dostali krajiny ako Estónsko, Fínsko a Portugalsko. Slovensko sa napriek pokroku v posledných rokoch v rámci medzinárodného porovnania umiestnilo v spodnej časti rebríčka.

Jedným zo spôsobov, ako situáciu zlepšiť, je zdieľať skúsenosti so zahraničnými partnermi a vzdelávať v téme anjelského investovania tak budúcich podnikateľov, ako aj investorov.

 

Práve to bol prvý krok dvojročného medzinárodného projektu CrossEUWBA (2017-2018), spolufinancovaného z EÚ, ktorý realizovala Slovak Business Agency v spolupráci so zahraničnými partnermi z Poľska, Nemecka, Španielska a Grécka. Projekt bol zameraný na ďalšiu podporu podnikania žien – jeho cieľom bolo uľahčiť financovanie podnikania žien podnikateliek práve za pomoci podnikateľských anjelov (primárne, ale nie výlučne, ženských) prispieť tak k podpore súkromného investovania do podnikania v Európe.  Projekt priniesol viacero vzdelávacích materiálov, či inšpiratívnych rozhovorov a videí s investormi a startupmi. Všetky výstupy nájdete na webovej stránke projektu: http://www.crosseuwba.eu/knowlegde/.

 

 

Partneri:

Súvisiace články:

 

Inšpirovať? Inovovať? Investovať? Za všetkým hľadaj ženu.

Dotazník - Stav anjelského investovania na Slovensku

Enhancing the cross-sector emergence of new women business angels across Europe

 

 

 

Ak vás táto téma zaujíma, budeme radi, keď sa na nás obrátite.

 

Kontakt:

 

Katarína Gavalcová

Manager of International Activities

Telephone: +421 2 20 363 172

Email: gavalcova@sbagency.sk

Web: www.sbagency.sk