Prieskumy podnikateľského prostredia

Nižšie nájdete štatistické údaje a prieskumy realizované na reprezentatívnej vzorke podnikov. Sú orientované na mapovanie základných parametrov prostredia MSP a tiež závažných problémov, s ktorými sa MSP stretávajú.

Prieskumy realizované v roku 2021

Prieskumy realizované v roku 2019

Prieskumy realizované v roku 2018

Prieskumy realizované v roku 2017

Prieskumy realizované v roku 2016

Prieskumy realizované v roku 2013

Záverečná správa z kvantitatívneho prieskumu medzi malými a strednými podnikateľmi. Prieskum bol zameraných na hodnotenie uplatňovania princípov Zákona o malých a stredných podnikoch. Realizoval sa formou telefonických rozhovorov v období od 21. januára do 6. februára 2013 na celkovej vzorke 1000 malých a stredných podnikateľov. Respondentmi boli kompetentné osoby rozhodovacou právomocou – teda majitelia firiem, generálny riaditelia, výkonní riaditelia a finanční riaditelia.

Prieskumy realizované v roku 2012

Prieskum sa uskutočnil na vzorke viac ako 15 000 podnikateľských subjektov a pokrýval celkovo 38 krajín – krajiny EÚ-27 a ďalšie krajiny v rámci Európskeho združenia voľného obchodu a Programu podpory podnikania a inovácií – EIP. Do prieskumu bolo zo Slovenska zapojených 300 podnikateľských subjektov, z toho 267 malých a stredných podnikov s počtom zamestnancov menej ako 250.

Prieskum sa realizoval na základe Nariadenia Komisie (ES) č.97/20093 v 20 členských štátoch EÚ na vzorke viac ako 25 000 malých a stredných podnikov s počtom zamestnancov od 10 do 249. Zo Slovenska bolo do prieskumu zapojených 999 malých a stredných podnikov.

Tento prieskumu bol realizovaný so zámerom získať informácie o spokojnosti malých a stredných podnikateľov v mestách Slovenskej republiky. Prieskum zisťoval názory a skúsenosti s kvalitou podnikateľského prostredia v jednotlivých mestách.

Projekt Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

Global Entrepreneurship Monitor (Globálny monitor podnikania) je:

•    Najväčšia svetová štúdia o dynamike podnikania
•    Najrozsiahlejšia štúdia o podnikateľských aktivitách na svete, ktorá je zameraná na:

  1. pochopenie vzťahu medzi podnikaním a národohospodárskym vývojom príslušnej krajiny,
  2. jednotlivcov, ktorí sa chystajú začať, respektíve práve začali podnikať.   

Od februára 2011 FM UK koordinuje a realizuje priebeh výskumu na Slovensku. Výskum sa opakuje na ročnej báze. Slovak Business Agency je partnerom projektu od roku 2011.

 

Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia Doing Business

V rebríčku konkurencieschopnosti sa Slovensko v publikácií Svetovej banky Doing Business 2014 umiestnilo na 49. mieste, čo znamená pokles o 6 miest oproti minulému roku. Ide tak o naše historicky najhoršie umiestnenie a zároveň sme tak prišli o pozíciu lídra v rámci V4 regiónu. Rebríček Doing Business každoročne vyhodnocuje celkovú tzv. ľahkosť podnikania v 189 krajinách sveta a zároveň aj v rámci 10 kategórií. Oproti minulému roku si Slovensko polepšilo iba v dvoch kategóriách, a to v prípade medzinárodného obchodu a prístupe k elektrickej energii. Naopak, najväčší prepad Slovensko zaznamenalo v kategórií hodnotenia ľahkosti začatia podnikania, kde sme sa prepadli o 28 miest. Rovnakú úroveň sme si v tomto roku v porovnaní s tým minulým udržali v dvoch hodnoteniach: vymožiteľnosti plnenia zmlúv (65. miesto) a riešenie platobnej neschopnosti (38. miesto).

 

Archív zrealizovaných štúdií a prieskumov v minulých rokoch.

Podobné články

DISKUSIA