Servitizácia ako hnací motor inovácií a technologického pokroku vo výrobných spoločnostiach strednej Európy

Aj napriek veľkým investíciám do inovatívnych technológií, sa veľa podnikov v Strednej Európe zameriava výlučne na produkciu samotných výrobkov. Nízko-nákladová konkurencia z krajín mimo EU a postupná komoditácia predstavuje výzvu pre ich konkurencieschopnosť. Malé a stredné podniky musia prispôsobiť svoje postupy tak, aby dokázali držať krok s rapídnymi zmenami súvisiacimi s inováciami a technologickým pokrokom.

V súvislosti s poslaním Slovak Business Agency (SBA), ktorým je podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, so zameraním na malé a stredné podniky a vzhľadom na to, že väčšina podnikov na Slovensku sa zameriava primárne na výrobu, pričom koncept ponuky doplnkových služieb spolu s produktom je na našom území ešte stále relatívne málo rozšírený, sa SBA počnúc Júnom 2017 rozhodla zapojiť do medzinárodného projektu THINGS+ (Introducing Service Innovation into product-based manufacturing companies)

Cieľom projektu je obohatenie portfólií podnikov o doplnkové služby, ktoré môžu zvýšiť pridanú hodnotu poskytovanú zákazníkom a vylepšiť ich pozíciu na trhu. Medzi sekundárne ciele projektu patrí zvyšovanie kvalifikácie výrobných spoločností a ich zamestnancov v súvislosti so zavádzaním inovácií a nových služieb, znižovanie nezamestnanosti prostredníctvom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a harmonizácia inovačných metodológií a politík v rámci programového územia (stredná Európa).

Aktivity projektu budú vychádzať z cieľov projektu, v rámci ktorých budú v spolupráci s Európskymi odborníkmi na túto tému  analyzované existujúce metodológie týkajúce sa servitizácie produktov a s tým spojených potrieb, budú vytvorené študijné usmernenia, materiály pre budúcich školiteľov a metodológia pre zavádzanie servitizácie produktov do portfólia výrobných spoločností, budú realizované školenia a semináre pre vybrané spoločnosti a v závere projektu budú prebiehať pilotné akcie v rámci ktorých budú do portfólia týchto vybraných spoločností zavádzané inovatívne postupy zamerané na servitizáciu ich produktov.

Hlavným výstupom projektu bude nová metodológia zameraná na zlepšenie podnikateľských zručností a pomoc so zavedením inovácie služieb do výrobných spoločností. Zavedením servitizácie produktov prostredníctvom adekvátnych investícií do ľudského kapitálu, sa spoločnosti tradične zamerané na výrobu budú môcť lepšie vysporiadať s meniacimi sa a zmenšujúcimi sa trhmi. Zámerom je transformovať ich na regionálnych inovačných ťahúňov bez potreby vysokých vstupných investícií.

Projekt realizuje konzorcium 11 partnerov a 13 asociovaných partnerov z 9 krajín v rámci strednej Európy: Talianska, Slovinska, Maďarska, Slovenska, Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Českej republiky a Poľska

Viac informácií o projekte THINGS+ a program Interreg Central Europe môžete nájsť na oficiálnej stránke programuprojektu.

Projekt THINGS+ je realizovaný v rámci programu Interreg Central Europe s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a  Inštrumentu pre predvstupovú pomoc II.

 

Kontaktná osoba:

Peter Klimáček

Projektový manažér

klimacek@sbagency.sk

 

02/20363273

Partneri projektu:

Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre

Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd.

Bautzen Innovation Centre

Technology Park Ljubljana

North Hungarian Regional Innovation Agency Nonprofit Corporation

BizGarden s.r.o.

Slovak Business Agency

Lodzkie Region

Veneto Region Research and Innovation Unit

Innovation and Technology Transfer Salzburg

Borsod-Abaúj-Zemplén County Development Agency Non-Profit Ltd.