Budúcnosť patrí obehovej ekonomike


Obehová ekonomika sa stáva čoraz viac skloňovanou témou. Európska komisia prijala v posledných rokoch niekoľko legislatívnych návrhov zameraných na podporu prechodu členských štátov od lineárneho modelu výroby a spotreby ("zober-vyrob-zahoď") k novému modelu, smerujúcemu k uzatvorenie pomyselného toku materiálov.

Čo sa však pod pojmom obehové hospodárstvo vlastne skrýva?  Zjednodušene je možné povedať, že obehové hospodárstvo je koncept, ktorý sa zaoberá spôsobmi, ako zvyšovať kvalitu životného prostredia a ľudského života pomocou zvyšovania efektivity výroby.

Podľa autorov publikácie „Cradle to Cradle: Remaking the way we make things“, [1]je kľúčové, aby používané materiály boli oddelené do dvoch nezávisle cirkulujúcich okruhov - prvý operuje s látkami organického pôvodu, ktoré sú jednoducho odbúrateľné a preto nie je problém vrátiť ich späť do biosféry. V rámci druhého okruhu sa nakladá so syntetickými látkami, ktoré by mali byť do výrobkov vkladané tak, aby ich po použití bolo možné čo najjednoduchšie z výrobku vyextrahovať a opäť použiť.


https://carefullycurateduk.files.wordpress.com/2014/05/circular-economy-concept.jpg

Zdroj: https://carefullycurateduk.files.wordpress.com/2014/05/circular-economy-concept.jpg

Hoci sa s prechodom na obehové hospodárstva spájajú viaceré pozitívne dopady, v praxi so sebou nesie množstvo výziev, spojených napríklad s obmedzenými možnosťami súčasných technológií získavania cenných materiálov z odpadov a recyklácie materiálov, meniacimi sa vlastnosťami recyklovaných materiálov, vývojom a výrobou materiálov s dlhšou životnosťou, či skvalitňovania odpadového hospodárstva.

Projekt MOVECO, realizovaný v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme, reaguje na tieto výzvy a jeho cieľom je prispieť k zlepšeniu rámcových podmienok a politických nástrojov zameraných na podporu eko-inovácií, a tým i k prechodu krajín Dunajského regiónu k obehovému hospodárstvu. Spolupráca projektových partnerov zároveň smeruje k rozvoju celého regiónu a zníženiu rozdielov medzi jednotlivými krajinami.

Aktivity projektu zahŕňajú analýzu jedného z hlavných nástrojov na podporu eko-inovácií, ktorým sú schémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov a mapovanie vedecko-výskumného potenciálu v jednotlivých krajinách Dunajského regiónu. Výsledky analýzy a mapovania budú ďalej slúžiť ako vstupy pre spracovanie stratégie zameranej na podporu krajín Dunajského regiónu na obehové hospodárstvo a akčných plánov spracovaných pre jednotlivé skupiny krajín podľa ich inovačnej výkonnosti.

V rámci projektu budú partneri pracovať aj na príprave balíka konkrétnych typov nástrojov, ktorých cieľom bude podpora eko-inovácií a eko-dizajnu.  Prostredníctvom týchto nástrojov tak prispejú k rozvoju nových business modelov a spolupráce medzi podnikmi a výskumno-vývojovými pracoviskami naprieč celým hodnotovým reťazcom.

V konzorciu projektu MOVECO je zastúpených desať krajín Dunajského regiónu: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Celkovo šestnásť partnerov pracuje pod koordináciou Slovinskej obchodnej a priemyselnej komory. Pre ďalšie informácie o partneroch projektu môžete navštíviť nasledujúce webové stránky:

Vedúci partner:

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SVN)

Projektoví partneri:

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (SVN)

Chamber of Commerce and Industry Bistrita-Nasaud (ROU)

Bavarian Research Alliance GmbH (DE)

Slovak University of Agriculture in Nitra (SVK)

Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia (SVN)

Tera Tehnopolis Ltd. (HRV)

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BGR)

Slovak Business Agency (SVK)

Institute Mihajlo Pupin (SRB)

Science and Technology Park Belgrade (SRB)

Ministry of Economy of the Slovak Republic (SVK)

Agency for Innovation and Technology Transfer (MDA)

City of Osijek (HRV)

Europa Consortium Regional Development Non-profit Ltd. (HUN)

Business Upper Austria (AUT)

Cluster of Environmental Technology Bavaria (DE)

 

http://www.interreg-danube.eu/themes/dtp/img/base/logo-blue.png?v5

 

Projekt MOVECO je realizovaný v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a  Inštrumentu pre predvstupovú pomoc II.


[1] MCDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael: Cradle to Cradle: Remaking the way we make things


 

Sledujte projekt MOVECO na sociálnych sieťach a buďte informovaní o jeho aktivitách a novinkách z oblasti obehového hospodárstva:   

Twitter: @MOVECO_Interreg

Facebook: @Moveco.Danube

LinkedIn: MOVECO - Interreg

Webová stránka projektu: www.interreg-danube.eu/moveco

Webová stránka programu: www.interreg-danube.eu

 

Ďalšie články:

 Druhé stretnutie projektových partnerov v Nitre

Tlačová správa: “Váš odpad je pre nás pokladom”