Lost Millennials

Mladí ľudia vo veku 25-29 rokov, tiež označovaní ako generácia „mileniálov“, sa začali do pracovného života zaradovať krátko po hospodárskej kríze v roku 2008, kedy vnímali pocit neistoty v pracovnom či súkromnom živote. Ten pramenil z nedostatku akýchkoľvek záruk a istôt týkajúcich sa práce či priaznivých životných podmienok. Nedávno bola táto generácia tiež výrazne ovplyvnená ekonomickými a sociálnymi dopadmi pandémie COVID-19.

Práve na často opomínanú skupinu mladých ľudí vo veku 25-29 rokov, ktorí sú nezamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (25+ NEETs) sa zameriava projekt Lost Millennials - Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 25+ NEETs.  V rámci projektu je osobitná pozornosť venovaná zraniteľným skupinám, akými sú 25+ NEETs žijúci v malých mestách, prímestských alebo vidieckych oblastiach, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnení NEETs, ktorí čelia viacerým prekážkam pri integrácii na trhu práce.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k úspešnej integrácii 25+ NEETs na trh práce prostredníctvom zvyšovania vedomostí o účinkoch iniciatív pôsobiacich v oblasti zamestnanosti, budovaním siete stakeholderov, vypracovaním dopadových štúdií , čo zároveň pomôže zlepšovať kvalitu zásahov na trhu práce. Tento cieľ by mal byť dosiahnutý prostredníctvom vytvorenia nadnárodnej výskumnej siete za účelom zdieľania know-how a príkladov dobrej praxe, hodnotením vládnych a verejných iniciatív zameraných na 25+ NEETs, ako aj zapojením stakeholderov s cieľom zvýšiť politickú relevantnosť výsledkov projektu. Prostredníctvom zapojenia rôznych stakeholderov a osvetových aktivít projekt pomôže zvýšiť povedomie o dôležitosti dopadových štúdií pre tvorbu politiky ako aj zlepšenie zásahov na trhu práce.

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú výskumní pracovníci, experti pôsobiaci v oblasti hodnotenia, zamestnanosti mládeže, či integrácie na trhu práce, ako aj odborníci z vládnych či občianskych organizácií, ktorí sú zodpovední za implementáciu hodnotenia iniciatív z oblasti zamestnanosti zameraných na 25+ NEETs alebo mládeže všeobecne. Sekundárnou cieľovou skupinou, ktorá bude v rámci projektu zapojená, sú skupiny stakeholderov, akými sú tvorcovia politík, či koneční príjemcovia - NEETs vo veku 25 – 29 rokov.

Aktivity projektu zahŕňajú budovanie kapacít v rámci konzorcia aj smerom k výskumníkom a odborníkom v celej Európe. V rámci projektu budú prebiehať aj výskumné aktivity i aktivity  zamerané na zapojenie príslušných stakeholderov s cieľom zvýšiť vplyv projektu.

 

Aktivity realizované v rámci projektu:

 • budovanie kapacít a výmena know-how
 • vytvorenie a udržiavanie nadnárodnej výskumnej siete
 • školenia a výskumné workshopy v rámci partnerstva
 • online podujatia pre výskumníkov a odborníkov v rámci celej Európy
 • školenia pre odborníkov zodpovedných za hodnotenie iniciatív pôsobiacich v oblasti zamestnanosti v prijímajúcich krajinách
 • príprava článkov do vedeckých časopisov na základe výsledkov výskumnej činnosti

 

Výskumné aktivity:

 • skúmanie situácie a problémov, ktorým čelia 25+ NEETs v partnerských krajinách a v EÚ
 • analýza príslušných politík v partnerských krajinách a v EÚ (napr. politiky zamestnanosti, vzdelávania, stratégie pre mládež) so zameraním na skupinu 25+ NEETs
 • výskum vplyvu krízy v súvislosti s COVID – 19 na skupinu 25+ NEETs

Mapovacie aktivity:

 • mapovanie existujúcich iniciatív v oblasti zamestnanosti zameraných na skupinu 25+ NEETs v prijímajúcich krajinách a vytváranie typológie na základe výsledkov
 • mapovanie existujúcich hodnotiacich postupov a vytvorenie typológie na základe výsledkov

Hodnotiace aktivity:

 • hodnotenie vplyvu vládnych, príp. verejných iniciatív v oblasti zamestnanosti zameraných na 25+ NEETs v prijímajúcich krajinách

Aktivity súvisiace so zapojením stakeholderov:

 • vypracovanie odporúčaní pre politiku a prax na základe výsledkov výskumu – na národnej úrovni a s komparatívnou perspektívou
 • fóra stakeholderov za účelom posilnenia prepojenia medzi politikou a výskumom
 • národné a medzinárodné konferencie prezentujúce výsledky projektu – pre tvorcov politík a ostatných stakeholderov

Výstupmi všetkých výskumných aktivít budú národné reporty vypracované prijímajúcimi partnermi a nadnárodné reporty porovnávajúce alebo syntetizujúce výsledky reporty z jednotlivých krajín, doplnené o osvedčené postupy a príklady z expertných krajín.

 

Trvanie projektu:

Projekt začal 1.11.2021 a bude trvať 27 mesiacov do 31.1.2024.

 

Partneri projektu:

Projekt je spolufinancovaný z grantov EHP a Nórska a združuje 13 partnerov z 13 rôznych krajín. 

 

Vedúci Partner

Prijímajúci Partneri

Expertní Partneri

The Lost Millennials project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. (Projekt je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórska pre zamestnanosť mládeže.)

Aktuality:

Tlačová správa: Projekt Lost Millennials završuje svoje aktivity

Výsledky dvoch rokov práce boli prezentované na Národnej konferencii!

Druhý newsletter

Záverečná konferencia projektu Lost Millennials

Štvrtý online event projektu Lost Millennials

Predstavujeme prvý projektový newsletter

Tretí online event projektu Lost Millennials Project

Pozývame Vás na podujatie ,,Inclusive activation"!

Druhé osobné stretnutie partnerov projektu Lost Millennials

Problematika predčasného ukončenia školskej dochádzky na Malte

Druhé medzinárodné stretnutie partnerov projektu Lost Millennials v Nórsku

Pozývame Vás na online podujatie „Targeting Lost Millennials: Evaluation Challenges and Good Practices

Projekt Lost Millennials s cieľom zlepšiť postupy hodnotenia iniciatív trhu práce zameraných na 25+ NEETs sa začal

Kontaktné osoby:

Veronika Blizman Servilová

Tel:    +421 2 20 363 373

Email:  blizman-servilova@sbagency.sk

 

Jarmila Dubrovayová

Tel: +421 2 20 363 173

E-mail: dubrovayova@sbagency.sk

 

Katarína Gavalcová

Tel: +421 2 20 363 172

E-mail: gavalcova@sbagency.sk