Analýzy slovenského podnikateľského prostredia

Na tomto mieste nájdete výsledky dlhodobého monitorovania podnikateľského prostredia a stav malého a stredného podnikania na Slovensku Slovak Business Agency (do 28.2.2014 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania). Všetky dokumenty sú v .pdf verzii.

Predmetom analýzy je zmapovanie rôznych foriem pomoci MSP, realizovanej prostredníctvom podporných programov v SR. Cieľom je vyhodnotenie efektívnosti, účinnosti a dopadu jednotlivých programov a opatrení na rôzne cieľové skupiny MSP, ich vplyvu na deformáciu trhového prostredia.Súčasťou analýzy je reprezentatívny prieskum zisťovania názorov MSP vo vzťahu k využívaniu podporných opatrení.
Prvá časť materiálu prezentuje hodnotenie ukazovateľov finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v priebehu rokov 2008 až 2012. V druhej časti materiálu je zaradená analýza výsledkov prieskumu „SMEs’ Access to Finance Survey 2013“. 

Analýza zistených skutočností v oblasti financovania MSP, skúsenosti jednotlivých podnikateľov s využívaním komerčných a alternatívnych foriem financovania. Súčasťou analýzy sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie situácie podnikateľov a zjednodušenie ich prístupu k financiám.

Štatistické údaje popisujúce rodovú a vekovú štruktúru jednotlivých právnych foriem fyzických  osôb – podnikateľov, s dôrazom na kategóriu živnostníkov.

Cieľom analýzy je na základe dostupných údajov zhodnotiť výsledky hospodárenia a finančnú situáciu podnikateľských subjektov z pohľadu veľkostných kategórií subjektov, odvetvového členenia a regionálnej príslušnosti.

Cieľom materiálu je prezentovať postavenie malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR na základe definitívnych údajov o zahraničnom obchode v roku 2013. Analyzované je postavenie malých a stredných podnikov z pohľadu veľkostných kategórií podnikov, komoditnej štruktúry, ekonomickej činnosti, regionálnej príslušnosti a teritoriálnej oblasti obchodu.

Charakteristika alternatívnych spôsobov riešenia sporov zahrnujúca analýzu právnych východísk, vymedzenie druhov alternatívnych foriem: negociáciu, facilitáciu, konciliáciu a mediáciu a rozhodcovské konanie, ktoré sa považuje za najvýznamnejšiu formu alternatívneho riešenia sporov.

Materiál hodnotí uplatňovanie odporúčaní iniciatívy Európskej únie „Zákon o malých a stredných podnikoch“ (z decembra 2008) na Slovensku.

Podobné články